Forside » Børn & unge » Plejefamilier

Plejefamilier

Plejefamilier
Plejefamilier

Over halvdelen af de børn i Danmark, der er anbragt, bor hos en plejefamilie. Ofte er det mindre børn og børn med lettere vanskeligheder, der anbringes i plejefamilier. Der findes forskellige former for plejefamilier, herunder almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. Kommunerne bruger plejefamilier til døgnanbringelser samt akutanbringelser og aflastning i weekend og ferie. Rammerne for plejefamilieområdet findes i lov om social service.

En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, der både med og uden særlige sociale eller pædagogiske forkundskaber giver plads til et barn, der har behov for særlig støtte og omsorg. Det fremgår af anbringelsesstatistikken, at årsagen til anbringelse for alle anbragte børn i 2013, i 14 % af afgørelserne udelukkende var knyttet til deres forældre. For de øvrige afgørelser er årsagen enten knyttet til barnet selv eller en kombination af begge.  Antallet af piger, der anbringes i plejefamilie er lidt højere end antallet af drenge. Andelen af børn og unge med en minoritetsbaggrund, som anbringes hos plejefamilier, er lidt mindre end for gruppen af danske børn og unge.

Der er de seneste år kommet et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, da forskning peger på, at et trygt omsorgsmiljø med mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne, er vigtigt for at sikre en god anbringelse for barnet. I Vidensportalens tema om plejefamilier kan du blandt andet finde viden om plejefamiliernes rammer og vilkår samt om de forskellige typer plejefamilier. Herudover kan du finde viden om målgruppe, metode, implementering, effekter og økonomi for de forskellige typer indsatser.

Indsatser

KEEP – Keeping Foster Parents Trained and Supported

KEEP er et gruppebaseret forældretræningsprogram for plejefamilier, der sigter imod, at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt, og at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.
Baggrundsviden

Målgruppe

Målgruppen for anbringelse i en plejefamilie er børn og unge mellem 0 og 23 år, der har behov for særlig støtte. Børn og unge kan anbringes i en almindelig plejefamilie, i en kommunal plejefamilie eller i en netværksplejefamilie.

Forældresamarbejde ved familiepleje

Forældre med børn i plejefamilie efterlyser forståelse for deres situation, mere information, indflydelse på beslutninger og kontinuitet i sagsbehandlingen.

Principafgørelser

Læs principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er relevante for temaet Plejefamilier.