Forside » Børn & unge » Rusmiddelproblematikker » Indsatser » U18-Modellen – et behandlingstilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidler

Vidensgrundlag

U18-Modellen – et behandlingstilbud til unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidlerU18-Modellen er Aarhus Kommunes ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år, der har et problematisk brug af rusmidler.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for U18-Modellen er velbeskrevet og afgrænset. Der foreligger beskrevne inklusionskriterier for målgruppen, dog fremgår eksklusionskriterier ikke tydeligt. Der foreligger eksternt evalueret viden om målgruppens sammensætning i en dansk kontekst samt viden om målgruppens motivation til at gå i behandling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
U18-Modellens metode såvel som delelementer er velbeskrevet og teoretisk funderet. Metodens mål og principper fremgår tydeligt. Der foreligger en beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Indsatsen anvender redskabet UngMap til monitorering og udredning. Der findes guidelines til kvalitetssikring af indsatsen, og der er anbefalinger til organiseringen af U18 i kommunen. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
U18-Modellen er udviklet i en dansk kontekst og er, udover oprindelseskommunen, afprøvet og implementeret i syv danske kommuner. Forudsætninger, kvalitetssikring og organisering i forbindelse med implementeringen af indsatsen er velbeskrevet. Der foreligger to danske implementeringsnotater og erfaringsopsamlinger foretaget af eksterne evaluatorer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Implementeringen af U18-Modellen er evalueret af eksterne evaluatorer to gange. Begge evalueringer er foretaget vha. en før- og eftermåling, kvalitative interviews med unge og medarbejdere samt trivselsmålinger. Den ene måling er foretaget på 74 unge ved at sammenligne spørgeskemasvar ved indskrivning og udskrivning af behandlingen. Den anden måling er foretaget på 138 unge, som følges op tre og ni måneder efter indskrivning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Omkostninger ved implementering af U18-Modellen er ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi D.