Forside » Børn & unge » Rusmiddelproblematikker » Indsatser » U-turn-Modellen – rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med et problematisk forbrug af rusmidler

Vidensgrundlag

U-turn-Modellen – rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med et problematisk forbrug af rusmidlerU-turn-Modellen er et helhedsorienteret tilbud, der er udviklet i Københavns Kommune til unge under 25 år, som har et problematisk forbrug af rusmidler.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for U-turn-Modellen er velbeskrevet og afgrænset. Der foreligger beskrevne inklusionskriterier for målgruppen, dog fremgår eksklusionskriterier ikke tydeligt. Der foreligger viden fra eksterne evaluatorer om målgruppens sammensætning i en dansk kontekst samt viden om målgruppens motivation til at gå i behandling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
U-turn-Modellens metode og delelementer er velbeskrevet og teoretisk funderet. Metodens mål og principper fremgår tydeligt. Der foreligger en beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. Man bør derfor være opmærksom på, hvordan der kan følges op på metodens implementering for at sikre en ensartet anvendelse af metoden samt for at kunne følge op på effekten af metoden på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
U-turn-Modellen er udviklet i en dansk kontekst og er, udover oprindelseskommunen, afprøvet og implementeret i syv danske kommuner. Forudsætninger og organisering i forbindelse med implementering af indsatsen er velbeskrevet. Der foreligger to danske implementeringsnotater og erfaringsopsamlinger foretaget af eksterne evaluatorer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Implementering af U-turn-Modellen er evalueret af eksterne evaluatorer to gange. Begge evalueringer er foretaget vha. en før- og eftermåling, kvalitative interviews med unge og medarbejdere samt trivselsmålinger. Den ene måling er foretaget på 60 unge ved at sammenligne spørgeskemasvar ved indskrivning og udskrivning af behandlingen. Den anden måling er foretaget på 137 unge og følges op tre og ni måneder efter indskrivning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Omkostninger ved implementering af indsatsen er ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi D.