Forside » Børn & unge » Rusmiddelproblematikker » Indsatser » Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA)

Vidensgrundlag

Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA)Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA) er en metode, der er udviklet i USA, og er en videreudvikling af den evidensbaserede behandlingsindsats Multisystemisk Terapi (MST). MST-SA adskiller sig fra MST ved, at mindst 80 pct. af de unge, som er indskrevet, skal have et behandlingskrævende forbrug af rusmidlerABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for MST-SA er velbeskrevet og afgrænset. Der foreligger klare inklusions- og eksklusionskriterier, og målgruppen er velafgrænset ift. aldersgruppe, adfærd, forældres engagement, problemstillinger m.v.. Der foreligger viden om målgruppens sammensætning i en dansk kontekst foretaget af ekstern evaluator. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
MST-SA’s metode er manualbaseret, velbeskrevet og teoretiskfunderet. Metodens mål og principper fremgår tydeligt. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der arbejdes med kvalitetssikring, superversion og opfølgning. Der er klare krav til MST-teamets uddannelsesniveau, og der foregår løbende kvalificering af indsatsen ved vejleder og konsulent. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
MST-SA er udviklet i en amerikansk kontekst, men er afprøvet og implementeret i to danske kommuner. Forudsætninger og organisering i forbindelse med implementeringen af indsatsen er velbeskrevet. Der foreligger en dansk implementeringsnotat og erfaringsopsamling foretaget af ekstern evaluator. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
MST-SA er evalueret af ekstern evaluator gennem en før- og eftermåling samt kvalitative interviews. Målingen er foretaget ved at sammenligne de unges spørgeskemasvar ved indskrivning og udskrivning af behandlingen. Målingen inkluderer 43 unge. Der foreligger ikke en opfølgende måling, som måler de unges udvikling på lang sigt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Omkostninger ved implementering af indsatsen er beskrevet. Der er foretaget en dansk omkostningseffektanalyse af ekstern evaluator. Der foreligger en dansk cost-benefit analyse for MST standard, men ikke for MST-SA. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi B.