Forside » Børn & unge » Udsatte børn og unges læring » Indsatser » The Letterbox Club/Klub Penalhus

The Letterbox Club/Klub Penalhus

The Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.

 | Socialstyrelsen 

The Letterbox Club er udviklet af Rose Griffiths fra University of Leicester, England, i perioden 2003-2006. 

The Letterbox Club er en lettilgængelig skoleunderstøttende indsats, hvor barnet over seks måneder modtager 6 farvestrålende pakker med motiverende faglige materialer. Formålet med indsatsen er at understøtte barnets faglige engagement og udvikling.

Evalueringer baseret på før- og eftermålinger fra Storbritannien peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik.

Som led i Satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et initiativ, der har til formål at styrke det faglige niveau blandt udsatte børn i grundskolen. Som en del af initiativet afprøves indsatsen Klub Penalhus i Danmark. Klub Penalhus er en dansk tilpasning af The Letterbox Club.

Læs hele artiklen om The Letterbox Club nedenfor. 

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

The Letterbox Club/Klub PenalhusThe Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

The Letterbox Club er målrettet anbragte børn i alderen 5-13 år og har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme.

Målgruppen for The Letterbox Club

The Letterbox Club er oprindeligt udviklet og afprøvet i Storbritannien. The Letterbox Club retter sig mod børn i alderen 5-13 år, der er anbragt i plejefamilier. En del af programmet er særligt udviklet til børn i alderen 7-9 år, der har faglige vanskeligheder i dansk og matematik (The Letterbox Club, 2016). Formålet med programmet er at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik hjemme hos plejefamilien (Griffiths, 2012).

Barnets omsorgspersoner (fx plejeforældre) er ikke en direkte del af målgruppen. Deres deltagelse er ikke en forudsætning for interventionen, men håbet er, at omsorgsgiver vil blive draget til at læse, lave matematik og spille spil sammen med barnet som følge af interventionen (Griffiths et al., 2011; Winter et al., 2011).

Den danske tilpasning og afprøvning af metoden er beskrevet i afsnittet ”Implementering”.

Kilder

Griffiths Rose & Comber, Chris (2011). The Letterbox Club in Wales, Evaluation Report 2009-2011 (åbner som pdf). University of Leicester, School of Education. 04.02.2016

Griffiths, Rose (2012). “The Letterbox Club: an account of a postal club to raise the achievement of children aged 7 to 13 in foster care”. Children and Youth Services Review, 34 (6), 1101-1106

The Letterbox Club (TLC), (2016). What are the different Letterbox Club parcels?  04.02.16

Winter et al. (2011). Evaluation of the Effectiveness of the Letterbox Club in Improving Educational Outcomes among Children Aged 7-11 Years in Foster Care in Northern Ireland. Centre for Effective Education, School of Education, Queen`s  University Belfast. 


Metode

The Letterbox Club er en lettilgængelig skoleunderstøttende indsats, hvor barnet over seks måneder modtager 6 farvestrålende pakker med motiverende faglige materialer. Formålet med indsatsen er at understøtte barnets faglige engagement og udvikling.

Oprindelse

The Letterbox Club er udviklet som et pilotprojekt af University of Leicester, England, i perioden 2003-2006. Programmet har siden udviklet sig og i et partnerskab mellem University of Leicester og BookTrust, og omfatter i dag mere end 8000 anbragte børn i hele Storbritannien. BookTrust er en britisk velgørenhedsorganisation (University of Leicester, 2009).

Teoretisk afsæt

Interventionen tager teoretisk afsæt i en forståelse af, at skole, hjem og barn er forbundet på en kompleks og potentielt effektfuld måde, der kan have positiv betydning for barnets læring og udvikling. Følgende tre komponenter anses for at have positiv betydning for barnets læring og udvikling: 1) At barnet går i en god skole, 2) At omsorgspersoner evner at støtte op om skolens indsats og 3) At barnet har en positiv indstilling til læring (Griffiths, 2012).

Programudvikler valgte i udvikling af indsatsen primært at rette interventionen mod barnet, og målet med indsatsen er:       

 • at styrke barnets uddannelsesmæssige færdigheder
 • at styrke barnets motivation for læring
 • at styrke barnets selvtillid og selvværd
 • at understøtte barnets læring hjemme hos plejefamilien
 • at understøtte barnets engagement i egen læring.

Indsatsen bygger som følge heraf på fire principper:

 1. Materialer sendes direkte til barnet.
 2. Barnet bliver fortalt, at det er medlem af en klub for at undgå oplevelsen af obligatorisk hjemmearbejde.
 3. Materialer sendes i mindre rater, så barnet ikke overvældes og for at skabe nyhedsværdi og spænding hos barnet.
 4. Pakken med materialer sendes med posten (Griffiths, 2012).

Indsatsens indhold

Børn tilmeldt The Letterbox Club modtager seks farvestrålende pakker, der er personligt adresseret til barnet og bliver leveret med posten til barnets adresse. Hver pakke består af et personligt brev til barnet, nøje udvalgte læsebøger, evt. lydbøger, matematikmaterialer og matematikspil, skriveredskaber og andre supplerende materialer (fx selvklæbende navnelabels, klistermærker, tegne- eller opgavebøger etc.). Børnene modtager pakken en gang om måneden over en seks måneders periode, der løber fra maj til oktober måned (Winter et al., 2011; Griffiths, 2012).

Der er fem forskellige pakker målrettet børn på forskellige alders- og udviklingstrin. Fire af de fem pakker er sammensat på baggrund af barnets alder; 5-7 år (Letterbox Orange), 7-9 år (Letterbox Blue), 9-11 år (Letterbox Red) og 11-13 år (Letterbox Green). Den sidste pakke (Letterbox Yellow) er særligt målrettet børn i alderen 7-9 år, der har faglige vanskeligheder i dansk og matematik sammenlignet med deres jævnaldrende (The Letterbox Club, 2016b). Indholdet af hver pakke er udvalgt i samarbejde med specialister på området (The Letterbox Club, 2016a).

Den danske tilpasning og afprøvning af metoden er beskrevet i afsnittet ”Implementering”.

Kilder

Griffiths, Rose (2012). “The Letterbox Club: an account of a postal club to raise the achievement of children aged 7 to 13 in foster care”. Children and Youth Services Review, 34 (6), 1101-1106

The Letterbox Club (2016a). Book Selection. 04.02.16

The Letterbox Club (2016b). What are the different Letterbox Club parcels?  04.02.16

University of Leicester, School of Education (2009). The Letterbox Club: Evaluation Report Part One (åbner som pdf). Booktrust, 2009. 

Winter et al. (2011). Evaluation of the Effectiveness of the Letterbox Club in Improving Educational Outcomes among Children Aged 7-11 Years in Foster Care in Northern Ireland. Centre for Effective Education, School of Education, Queen`s University Belfast 

Implementering

The Letterbox Club tilpasses og afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus fra 2015 til 2018. Indsatsen er tilpasset i forhold til målgruppe samt organisering og finansiering.

The Letterbox Club er oprindeligt udviklet i England fra 2003-2006. Programmet er efterfølgende implementeret og afprøvet i Nordirland, Wales og Skotland (Griffiths, 2012; Hancock et al., 2014). I dag omfatter indsatsen mere end 8000 anbragte børn i hele Storbritannien (University of Leicester, 2009). Ud over Storbritannien er der iværksat pilotprojekter i Canada, USA og Sverige (Bokspindeln, 2016; The Letterbox Club, 2016c). På nuværende tidspunkt tilpasses og afprøves metoden i en dansk kontekst under navnet Klub Penalhus.

Den danske tilpasning og afprøvning af metoden

Som led i satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et initiativ, der har til formål at styrke det faglige niveau blandt udsatte børn i grundskolen. Som en del af det initiativ tilpasses og afprøves indsatsen Klub Penalhus, der er en lettere modificeret udgave af The Letterbox Club i Danmark.

Afprøvningen udføres på vegne af Social- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af Socialstyrelsen i samarbejde med Als Research. I efteråret 2015 blev der gennemført en pilotafprøvning i samarbejde med Faxe Kommune, Vordingborg Kommune, Brønderslev Kommune og Kalundborg Kommune. Fra 2016 til 2018 gennemføres afprøvningsfasen, hvor det forventes, at ca. 100 børn vil modtage indsatsen (Als Research, 2016; Socialstyrelsen, 2016a)I denne afprøvning indgår Københavns Kommune, Slagelse kommune og Silkeborg kommune. 

Du kan læse mere på Klub Penalhus’ hjemmeside

Den danske tilpasning af indsatsen omhandler målgruppe og metode.

Målgruppe

Målgruppen for Klub Penalhus er anbragte børn i plejefamilier, adopterede børn samt tidligere anbragte børn. I målgruppen for Klub Penalhus indgår desuden børn anbragt på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssteder samt hjemmeboende børn, der modtager støtte efter servicelovens § 52. For at være en del af målgruppen skal børnene samtidig gå i grundskolen på 1.-7. klassetrin (Socialstyrelsen, 2016a, 2016b). Målgruppen adskiller sig derved fra målgruppen i The Letterbox Club.

Målgruppe i afprøvningsperioden

Klub Penalhus afprøves i Danmark fra 2016 – 2018. Af evalueringstekniske årsager er målgruppen for indsatsen indsnævret til udsatte og anbragte børn, som går i 3. eller 5. klasse i den almene folkeskole i afprøvningsperioden.

Af evalueringsmæssige årsager er målgruppen i afprøvningsperioden desuden indsnævret til ikke at omfatte børn, som går på intern skole på døgninstitution eller børn som går i specialskole, friskole eller andre skoletilbud. Evalueringen kræver endvidere, at de deltagende børn kan gennemføre de nationale test, og derfor udelukkes i denne sammenhæng også børn med betydeligt begrænsede danskkundskaber (fx børn med ordblindhed, med dansk som andet sprog eller børn med kognitive handicap) (Socialstyrelsen, 2016b).

Metode

Metoden Klub Penalhus består af bogpakker med skoleunderstøttende materialer, som skal motivere og engagere børnene. Bogpakkerne består af læsebøger, matematikmaterialer, spil samt skrive- og læseredskaber. Materialet er udvalgt i samarbejde med lærere fra grundskolen samt faglige konsulenter i dansk og matematik og er tilpasset børnenes faglige niveau. Der er udviklet fire serier af bogpakker med forskellige sværhedsgrader.

De tilmeldte børn får i alt seks bogpakker tilsendt med posten. Hver bogpakke har sit eget tema eksempelvis de nordiske guder, Danmark eller den danske opdagelsesrejsende Knud Rasmussen. Pakkerne indeholder udover læsematerialet en personlig hilsen til barnet samt et brev til barnets forældre, plejeforældre eller voksne omsorgspersoner med information om pakkens indhold. Derudover er der en hjemmeside knyttet til Klub Penalhus, hvor børnene kan læse mere om temaerne, anmelde bøgerne og deltage i en konkurrence (Klub Penalhus, 2016; Socialstyrelsen, 2016c).

Evaluering af Klub Penalhus

Afprøvningen af den tilpassede indsats Klub Penalhus finder sted i Danmark i perioden 2016 til 2018. Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg og gennemføres i et samarbejde mellem Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll Management Consulting (Socialstyrelsen, 2016d).

Danske erfaringer med afprøvning af Klub Penalhus

Socialstyrelsen har i november 2016 interviewet Bjarke Følner, chefkonsulent hos Als Research, om deres arbejde som leverandør på Klub Penalhus i pilotfasen. 

Ifølge Bjarke Følner har kommunerne generelt gode erfaringer med implementeringen af Klub Penalhus, som er en nem og lettilgængelig metode. Det er en metode, som kan køre relativt selvstændigt i hjemmene, og som derfor ikke kræver mange ressourcer fra kommunerne. Kommunernes primære opgave er at rekruttere de børn, som passer til målgruppen for indsatsen og undervejs at meddele evt. adresseændringer eller andre væsentlige ændringer til leverandøren, således at ingen børn skal vente for længe eller forgæves på at modtage de pakker, som de ser frem til at modtage.

Forældre, plejeforældre og andre omsorgspersoner, der har deltaget i afprøvningen af indsatsen, fortæller Als Research, at de generelt oplever, at børnene er glade for at bruge læse- og matematikmaterialerne i Klub Penalhus. Børnene selv giver også udtryk for, at de er glade for at modtage pakkerne og at det er sejt at modtage hilsner fra de kendte rollemodeller (Hella Joof og Jacob Riising). Samtidig giver plejeforældrene udtryk for, at materialerne giver dem en konkret metode til at hjælpe og støtte deres plejebarn.

Ud fra Als Researchs erfaringer med kommunernes implementering kommer Bjarke Følner med følgende fokuspunkter til implementeringen af Klub Penalhus:

 • Det er vigtigt, at forældre, plejeforældre og omsorgspersoner lægger fokus på, at pakken først og fremmest er en gave til barnet, og samtidig styrker det indsatsen, hvis de interesserer sig for og hjælper barnet med at udforske pakkens indhold.
 • Indsatsen fungerer bedst, hvis omsorgspersonerne har ressourcer og overskud til at støtte barnet.
 • Det kan gavne at kommunikere til omsorgspersonerne, at resultater fra evalueringer i Storbritannien peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik

Kontaktperson i Als Research: 

Chefkonsulent Bjarke Følner

bf@alsresearch.dk

Tlf. 22 62 33 03

Internationale perspektiver på implementering

På baggrund af den systematiske litteratursøgning, som er foretaget i slutningen af 2015, er der ikke fremkommet specifik viden om implementering af The Letterbox Club. I eksisterende evalueringer af indsatsen (Dymoke et al., 2010; Hancock, 2014) findes der forskellige perspektiver, vurderinger og anbefalinger tematiseret nedenfor:

Omsorgspersoners deltagelse

På baggrund af en evaluering baseret på casestudier i Skotland vurderer Hancock et al. (2014), at The Letterbox Club har et potentiale til at styrke kapaciteten i plejefamilierne i forhold til at tage aktiv del i skoleunderstøttende aktiviteter. Både Hancock et al. (2014) og Dymoke et al. (2010) anbefaler, at udvikle indsatsen med fokus på at understøtte plejefamiliernes forudsætninger for at deltage i aktiviteterne, understøtte barnets engagement samt udvælge materialer svarende til barnets faglige funktionsniveau.

Organisatorisk

Organisatorisk anbefaler Hancock et al. (2014), at man i relation til indsatsen fokuserer på tværinstitutionelle partnerskaber med bibliotekstjenester, folkeskoler og andre relevante nationale initiativer. De anbefaler desuden at udvikle indsatsen med fokus på det potentiale, der kan være i at skabe sammenhæng til skolen. Det kan eksempelvis ske ved, at barnet i sit personlige brev opfordres til at tage nogle af materialerne med hen i skolen og dele dem med lærere og venner eller ved at informere barnets skole og lærere om indsatsen. De anbefaler ligeledes, at man kan udvikle indsatsen i henhold til, at barnets socialrådgiver, pædagoger eller andre betydningsfulde voksne får en rolle i forhold til at understøtte brugen af pakkerne i hjemmet og i forhold til at skabe sammenhæng til læring i skolen (Hancock, 2014).

Kilder

Als Research, (2016). Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus. 05.02.16

Dymoke, S. & Griffiths, R. (2010). The Letterbox Club: the impact on looked-after children and their carers of a national project aimed at raising achievements in literacy for children aged 7 to 11 in foster care. Journal of Research in Speciel Educational Needs, 10 (1), 52-60

Griffiths, Rose (2012). The Letterbox Club: an account of a postal club to raise the achievement of children aged 7 to 13 in foster care. Children and Youth Services Review, 34 (6), 1101-1106

Hancock, A & Leslie, M. (2014). Letterbox Club Scotland: Report to Booktrust. Moray House School of Education (åbner som pdf), Edinburgh

Klub Penalhus (2016). Om klubben. 23.06.16

University of Leicester, School of Education (2009). The Letterbox Club: Evaluation Report Part One (åbner som pdf). Booktrust, 2009. 

Bokspindeln (2016). Letterbox Club Sverige. 05.02.16

Socialstyrelsen (2016a). Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus, Udbudsmateriale, Socialstyrelsen, maj 2016

Socialstyrelsen (2016b). Målgruppe. 31.10.16 

Socialstyrelsen (2016c). Bogpakker. 31.10.16

Socialstyrelsen (2016d). Afprøvning i Danmark. 31.10.16

The Letterbox Club (2016c). Letterbox Club in the UK and Abroad. 05.02.16

Effekt

The Letterbox Club er evalueret i Storbritannien og resultaterne peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. Desuden oplever barn og plejefamilie, at indsatsen har en positiv betydning for barnets læring og engagement. Indsatsen afprøves i Danmark i perioden 2016-2018. 

Evaluering fra England og Wales af programudvikler

Der er foretaget flere evalueringer af The Letterbox Club i England og Wales af programudvikler. Evalueringerne er baseret på før- og eftermåling samt kvalitative data, og resultaterne af disse studier ligner hinanden. Der indgik ikke kontrolgrupper i studierne (Griffiths, 2010, 2011a, 2011b, 2012).

Den mest omfattende evaluering er foretaget i England i perioden 2007-2009, hvor indsatsen var målrettet anbragte børn fra 7-9 år og fra 9-11 år. 1500 børn og plejefamilier fra 52 lokale områder fordelt over England modtog indsatsen i perioden, og der er indberettet data fra 852 børn. Der indgik ikke kontrolgruppe i studiet. Evalueringen inkluderede en før- og eftermåling af barnets færdigheder i læsning og matematik, spørgeskemaer målrettet barnet samt fire interviews med barnet og plejefamilien seks måneder efter, at barnet modtog den sidste pakke. De lokale områder bidrog i varierende grad med input til evalueringen. Før- og eftermålingerne af børnenes færdigheder i læsning og matematik viser, at der er sket en positiv udvikling. Det har dog ikke været muligt at måle på, om der er en sammenhæng mellem de opnåede positive resultater og barnets brug af materialerne, hvilket ifølge Griffiths (2012) bør være i fokus i fremadrettede studier. De samtidige kvalitative data indikerer, at barnet og plejefamilien oplever, at indsatsen har en positiv betydning for barnets læring og engagement (Griffiths, 2010, 2012).

I tilknytning til ovenstående undersøgelse fandt man, at indsatsen havde en bred rækkevidde, idet ældre og yngre søskende og andre medlemmer af familien blev involveret i læseaktiviteterne.

Som følge af volumen af læseaktiviteter og plejefamiliernes aktive deltagelse heri pointerer Dymoke (2010) desuden, at der fremadrettet er behov for at undersøge, hvordan man udvikler og støtter familierne til at understøtte barnets udvikling i tilknytning til indsatsen (Dymoke, 2010).

Evalueringer fra Nordirland og Skotland

I forlængelse af evalueringerne i England er der lavet evalueringer i Nordirland og Skotland.

Evaluering fra Nordirland

Evalueringen af The Letterbox Club i Nordirland er foretaget af Queen’s University Belfast.

Evalueringen er baseret på før- og eftermåling af barnets færdigheder i læsning og matematik og inkluderer data fra 286 anbragte børn i alderen 7-11 år. Der indgik ikke kontrolgruppe i studiet (Winter et al., 2011). Resultatet viser, at børn der har deltaget i Letterbox Club har gennemgået en signifikant udvikling af deres færdigheder i læsning og matematik i den periode, hvor de har deltaget i indsatsen (Winter et al., 2011).

Winter et al. (2011) anbefaler, at der fremadrettet laves et randomiseret kontrolleret forsøg for at udvikle robust viden om effekten af indsatsen, ligesom de anbefaler, at der udvikles og anvendes standardiserede redskaber til måling af barnets matematikfærdigheder samt barnets motivation for læring.

Evaluering fra Skotland

I 2013 blev der foretaget en kvalitativ evaluering baseret på fem dybdegående casestudier af deltagende børn og deres plejefamilier i to byer i Skotland. Evalueringen var bestilt af Booktrust, der faciliterer indsatsen i England. Følgende tematikker præsenteres i evalueringen:

Familiernes oplevelse af indsatsen:

 • De deltagende børn og familier var positive omkring indsatsen.
 • Generelt indtog plejeforældre og andre en aktiv rolle i indsatsen.
 • Nogle familier oplevede, at indholdet af pakkerne var med til at tilskynde plejefamilie og barn til at afprøve nye læse-, matematik- og tegneaktiviteter.
 • Nogle familier oplevede, at familieaktiviteter afledt af indsatsen havde ledt plejeforældrene til nye forståelser af, hvordan de kan understøtte deres barns læring og udvikling.

Samtidig indikerede tilbagemeldingerne, at involvering og engagement varierede fra familie til familie, ligesom der var variation i de voksnes selvtillid og viden om, hvordan de kunne bruge pakkerne til at understøtte barnets læring i skole og hjem (Hancock, 2014).

Børnenes oplevelse af indsatsen:

 • De udtrykker ejerskab og stolthed i forhold til medlemskabet af The Letterbox Club.
 • Det har positiv betydning, at pakkerne er personligt adresseret til barnet.
 • De oplever, at indholdet af pakkerne understøttede deres læring og skolearbejde.
 • De fleste børn oplevede at indsatsen inspirerede dem til at læse, lave opgaver, tegne og skrive mere (Hancock, 2014.).

Indhold og timing af pakken:

Kvaliteten, omfanget og variationen af materialer blev oplevet positivt af både barn og plejefamilie, der også oplevede at viften af materialer appellerede til børnenes forskellige interesser (Hancock, 2014). For børnene med særlige behov i skolen var nogle af materialerne i pakkerne ikke tilpasset deres udviklingsniveau (Hancock, 2014).

Igangværende forskning

På nuværende tidspunkt (primo 2016) er der to igangværende forskningsprojekter i relation til indsatsen i England. Det ene projekt er: ”An evaluation of the implementation of Letterbox Club in a Midlands local authority”, og det andet er et pilotprojekt målrettet anbragte børn i førskolealderen 3 til 5 år og deres plejefamilier (University of Leicester, 2016). 

Efter at temaet er færdigredigeret, er resultaterne af forskningsprojekterne kommet. De to projekter er blevet kombineret og har resulteret i en samlet evaluering: "An evaluation of the pilot in 2016 for children aged 3 to 5" (2016). 

Læs mere på The Letterbox Clubs hjemmeside 

Afprøvning af indsatsen i Danmark

Afprøvningen af den tilpassede indsats Klub Penalhus finder sted i Danmark i perioden 2016 til 2018. Klub Penalhus er en tilpasset form af The Letterbox Club og afprøves bredt på anbragte og udsatte børn på 3. og 5. klassetrin i grundskolen. Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg gennemføres i et samarbejde mellem Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA (Socialstyrelsen, 2016a).

Kilder

Griffiths et al. (2010). The Letterbox Club 2007-2009: Final Evaluation Report. London, BookTrust

Griffiths Rose & Comber, Chris (2011a). The Letterbox Club in Wales, Evaluation Report 2009-2011 (åbner i pdf). University of Leicester, School of Education. 04.02.2016

Griffiths Rose & Comber, Chris (2011b). Letterbox Green 2010 an Evaluation of the Letterbox Club Pilot for Children in Secondary School. University of Leicester, School of Education, BookTrust, 2011

Griffiths, Rose (2012). "The Letterbox Club: an account of a postal club to raise the achievement of children aged 7 to 13 in foster care". Children and Youth Services Review, 34 (6), 1101-1106

Griffiths, Rose & Hastings, Sue (2017). An evaluation of the pilot in 2016 for children aged 3 to 5. University of Leicester, School of Education. 

Hancock, Andy & Leslie, Moira (2014). Letterbox Club Scotland: Report to Booktrust. Moray House School of Education (åbner i pdf), Edinburgh

Socialstyrelsen (2016a). Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode. 08.06.16

University of Leicester (2016). The Letterbox Club: support for educational activity at home for children in foster care. 08.02.16

Økonomi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Klub Penalhus og regnet på, hvad et forløb koster pr. deltager.

På baggrund af den systematiske litteratursøgning, som er foretaget i slutningen af 2015, er der ikke fremkommet viden om, hvilke omkostninger og økonomiske gevinster der er forbundet med The Letterbox Club.

Omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Socialstyrelsen har estimeret at omkostningerne til Klub Penalhus – den danske tilpasning af The Letterbox Club. Estimatet lyder på, Socialstyrelsen har estimeret at omkostningerne til Klub Penalhus er 5.626 kr. per forløb. Det antages at kommunen afholder alle omkostninger. De væsentligste udgifter er driftsudgifter til pakkerne de deltagende børn modtager samt udgifter relaterede til rekruttering og opfølgning på indsatsen. En mindre andel af omkostningerne går til forberedelse af indsatsen. 

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor 20 børn deltager i indsatsen. 10 socialrådgivere står for rekruttering samt opfølgning. Et forløb igangsættes og afsluttes indenfor et år.

Læs den samlede omkostningsvurdering af Klub Penalhus her

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Tabellen nedenfor viser omkostningsvurderingens hovedresultater. 

Tabel 1: Omkostninger ved Klub Penalhus, kr. pr. deltagerforløb, 2017

Omkostningskategori

Kr. pr. gennemført deltagerforløb

Ikkekvantificerede omkostninger

Forberedelse

185 kr.

Uddannelse

0 kr.

Drift af indsatsen

5.441 kr.

Investeringer

0 kr.

Øvrige omkostninger

0 kr.

Tilskud

0 kr.

I alt

5.626 kr.

Gevinster og samlede økonomiske konsekvenser af Klub Penalhus

På baggrund af den systematiske litteratursøgning, som er foretaget i slutningen af 2015, er der ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med Klub Penalhus.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

The Letterbox Club/Klub PenalhusThe Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for The Letterbox Club er tydeligt beskrevet og afgrænset til anbragte børn i alderen 5-13 år. Der er udviklet fem differentierede udgaver af materialet, der indgår i indsatsen. Fire af de fem materialer er tilpasset børn på forskellige alderstrin i målgruppen og den sidste version af materialet er særligt målrettet børn i alderen 7-9 år, der ikke har samme faglige funktionsniveau som deres jævnaldrende. Der er ikke defineret klare eksklusionskriterier inden for den klart definerede målgruppe; anbragte børn, ligesom der ikke er udviklet screeningsredskab til identificering af eventuelle undermålgrupper indenfor målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
The Letterbox Clubs forløb og de forskellige komponenter, der udgør indsatsen er velbeskrevne. Som indsats har The Letterbox Club et mindre sammenhængende og velbeskrevet kausalt forhold mellem de teoretiske antagelser, der ligger til grund for indsatsen og indsatsens formål og aktiviteter. Det teoretiske afsæt for indsatsen er heller ikke tydeligt ekspliciteret. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Der er i den systematiske søgning om The Letterbox Club ikke fremkommet en egentlig implementeringsevaluering. I evalueringsstudierne fra Storbritannien foreligger der implementeringserfaringer og anbefalinger fra en britisk kontekst. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C. Indsatsen afprøves og evalueres på nuværende tidspunkt i Danmark. Resultatet af evalueringen forventes at ligge primo 2018 og de vil danne udgangspunkt for en revurdering af den nuværende score.
Effekt
Der er foretaget flere evalueringer af The Letterbox Club med før- og eftermåling. De eksisterende evalueringer er foretaget eller initieret af programudvikler eller interessent med tydelig relation til programudvikler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C. Indsatsen afprøves og evalueres på nuværende tidspunkt i Danmark. Resultatet af evalueringen forventes at ligge primo 2018 og de vil danne udgangspunkt for en revurdering af den nuværende score.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om det økonomiske grundlag for The Letterbox Club i søgningen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.