Forside » Børn & unge » Kriminalitet » YLS-CMI

YLS-CMI

Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS-CMI) er et forsknings-valideret værktøj, der kan hjælpe fagpersoner til at vurdere risiko- og behovsfaktorer og tilrettelægge en indsats for den unge.

 | Socialstyrelsen

Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI) anvendes til at vurdere risiko for recidiv, det vil sige tilbagefald til kriminalitet (Schmidt et al., 2011; Brauner et al., 2011; Socialstyrelsen, 2013). YLS-CMI er oversat til dansk i Socialstyrelsen og henvender sig til fagpersoner, herunder myndighedssagsbehandlere, som arbejder med unge, der har begået kriminalitet. Instrumentet kan anvendes både i anbringende og ambulante foranstaltninger.

YLS/CMI er målrettet 12-17 årige lovovertrædere og måler risiko og behov på otte overordnede områder; lovovertrædelser, familieforhold, uddannelse / beskæftigelse, relationer til omgangskreds, misbrug af rusmidler, fritid, personlighed / adfærd samt holdninger. Ved hjælp af værktøjet kan de unge inddeles i fire risikogrupper alt efter den enkelte unges samlede score.

YLS-CMI er således udviklet med den antagelse, at det er nødvendigt at udrede de unge i forhold til risikoniveau, behov og responsitivitet (modtagelighed) for at kunne igangsætte en passende indsats (Brauner et al., 2011). Redskabet bygger dermed på de såkaldte RNR-principper om ”Risks, Needs and Responsitivity”, der blandt andet giver mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau i konkrete indsatser og dermed undgå, at unge i højere risiko får negativ indflydelse på unge i lavere risiko. 

Læs mere om RNR-principperne her.

Måler risikofaktorer og behov

Informationerne i YLS-CMI indsamles via et semi-struktureret interview med den unge, hvortil der er knyttet en spørgeguide, ligesom der kan indhentes information om den unge via journaler. Det tager ca. 20 – 40 minutter at udfylde YLS-CMI (Brauner et al., 2011; Socialstyrelsen, 2013).

Instrumentet måler risikofaktorer og behov med udgangspunkt i 42 spørgsmål fordelt på 8 underskalaer. Der måles på statiske faktorer - som for eksempel antallet af tidligere straffe –  samt på dynamiske faktorer som fritid og holdninger. Hvert af de 42 spørgsmål kan score 0 (er ikke til stede) eller 1 (er til stede). YLS-CMI giver mulighed for at inddele de unge i fire risikogrupper: En score på 0-8 er ”lav”, en score på 9-22 er ”middel”, en score på 23-34 er ”høj” og en score på 35-42 er ”meget høj” (Brauner et al., 2011).

De otte skalaer omfatter følgende emner og eksempler på spørgsmål (Brauner et al., 2011):

1.”Tidligere og nuværende overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer”. Dette punkt omfatter fem spørgsmål, blandt andet ”tidligere fældende strafferetlige afgørelser eller underretninger fra politiet for tre eller flere forhold”, ”to eller flere tilfælde af overtrædelser af rettens eller de sociale myndigheders påbud eller vilkår” samt ”tidligere betingede domme, herunder samfundstjeneste”.

2. ”Familieforhold / opdragelse” omfatter seks spørgsmål, herunder ”utilstrækkeligt opsyn”, ”vanskeligt ved at kontrollere den unges adfærd”, ”inkonsekvent opdragelse”, ”dårlig relation (far - den unge)” samt ”dårlig relation (mor - den unge)”

3. ”Uddannelse / beskæftigelse” indeholder syv spørgsmål, herunder ”forstyrrende adfærd i klasseværelset”, ”underpræsterer i forhold til egne evner”, ”problemer med jævnaldrende”, ”problemer med lærere”, ”pjækkeri” samt ”arbejdsløs/søger ikke arbejde”.

4. ”Relationer til omgangskreds” indeholder fire spørgsmål, blandt andet ”nogle (små)kriminelle bekendte” og ”ingen/få positive bekendte”.

5. ”Misbrug af rusmidler” indeholder fem spørgsmål, herunder ”bruger stoffer af og til”, ”vedvarende brug af stoffer”, ”vedvarende overforbrug af alkohol” og ”sammenhæng imellem brug af rusmidler og lovbrud”.

6. ”Fritid” indeholder tre spørgsmål: ”begrænsede organiserede aktiviteter”, ”kunne bruge tiden bedre” og ”ingen personlige interesser”.

7. ”Personlighed / adfærd” indeholder otte spørgsmål, herunder ”oppustet selvværd”, ”fysisk aggressiv”, ”hysteriske anfald”, ”ringe tolerance for frustration” og ”manglende eller ringe følelse af skyld”.

8. ”Holdninger” indeholder seks spørgsmål, herunder ”antisociale / prokriminelle holdninger”, ”søger ikke hjælp”, ”trodser autoriteter” og ”ufølsom/kold med manglende omtanke overfor andre”.

Et veldokumenteret værktøj

Der er gennemført et større analysearbejde i forbindelse med den danske anvendelse af YLS-CMI, hvor der peges på dette instrument som effektivt og velkvalificeret (Brauner et al., 2011; Socialstyrelsen, 2013). Desuden viser en amerikansk metaanalyse, der har undersøgt en række konkrete studier af kriminalpræventive vurderingsinstrumenter og deres anvendelse overfor i alt 8.746 unge, at YLS-CMI i betydelig grad kan forudsige tilbagefald til både voldelig og ikkevoldelig kriminel adfærd (Olver et al., 2009).

Det skal dog bemærkes, at det i forskningslitteraturen er omdiskuteret, hvorvidt instrumentet tager tilstrækkelig højde for køns- og kulturforskelle og dermed er lige så egnet i relation til piger og kulturelle minoriteter, som det er i relation til en mere bredt repræsentativ unge-population med kriminalitet bag sig (Andrews et al., 2012; Schmidt et al., 2011; Olver et al., 2012).

 

Kilder

Andrews, Donald A. et al. (2012). Are the Major Risk/Need Factors Predictive of Both Female and Male Reoffending? A Test With the Eight Domains of the Level of Service/Case Management Inventory (kan lånes gennem bibliotek.dk), International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Sage Publications 2011. 

Brauner, Jacob et al. (2011). Muligheder for dokumentation af anbringelser, SFI 11:49. 

Olver, Mark E. et al. (2009). Risk Assessment With Young  Offenders: A Meta-Analysis of Three Assessment Measures, Criminal Justice and Behaviour (kan lånes gennem bibliotek.dk), Sage Publications 2009. 

Olver, Mark E. et al. (2012). Short and Long-Term Prediction of Recidivism Using the Youth Level of Service/Case Management Inventory in a Sample of Serious Young Offenders, Law and Human Behaviour (kan lånes gennem bibliotek.dk), 2012, Vol 36, No 4, 331-344. 

Schmidt, Fred et al. (2011). Comparative Analysis of the YLS/CMI, SAVRY, and PCL:YV in Adolescent Offenders: A 10-year Follow-Up. Youth violence and juvenile justice, Sage Publications, 2011.

Socialstyrelsen (2013). Validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område.

Publiceret: 19.12.2014. Sidst opdateret: 17.05.2018