Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsen har en række igangværende initiativer med relevans for temaet ”Kriminalitet”. Et udvalg af dem er beskrevet herunder.

Netværkssamråd

Netværkssamråd skal hjælpe kriminalitetstruede børn og unge væk fra en kriminel løbebane ved at inddrage forældre, relevante fagpersoner samt personer fra netværket i hjælp og støtte til børnene og de unge.

Socialstyrelsen tilbyder i perioden 2014 – 2016 rådgivning og processtøtte til kommunerne i forbindelse med implementering og gennemførelse af netværkssamråd. 

Ungdomssanktionen

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet.

Socialstyrelsen rådgiver og opkvalificerer koordinatorer, sagsbehandlere og andre fagfolk i forbindelse med ungdomssanktionen.

Læs desuden Vidensportalens artikel om ungdomssanktionen 

Initiativer på de sikrede institutioner

Socialstyrelsen har igangsat initiativer på de sikrede institutioner, som skal styrke indsatsen over for unge med ophold på de sikrede institutioner. Initiativerne omhandler bl.a. et forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat, kognitive behandlingsprogrammer, oprettelse af særlige kompetencecentre samt styrkelse af uddannelsesindsatsen.

Aftale om god opførsel

Aftale om god opførsel er en tidlig og forebyggende indsats, der retter sig mod unge med en bekymrende, men endnu ikke kriminel adfærd.  En ”aftale om god opførsel” er en skriftlig aftale, som via en struktureret og systematisk tilgang udarbejdes sammen med den unge, forældrene samt politi, skole og sociale myndigheder. Formålet er at få den unge og dennes forældre til at tage medansvar for, at den unge ændrer adfærd.

Socialstyrelsen vil i samarbejde med Justitsministeriet og Rigspolitiet afprøve indsatsen i Skanderborg og Randers Kommune og de tilhørende relevante politikredse i en 3-årig periode, fra 2014-2016.

Kriminalitetsrådgivning

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, som ønsker at kvalificere deres kriminalpræventive indsats på børn- og ungeområdet. 

Metodeudbredelsesprogrammet

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner i beslutningen om investering i evidensprogrammer – herunder viden om effekt, organisering og økonomi i programmerne. 

Evidensprogrammerne er udvalgt, fordi metoderne er velbeskrevne og forskningsbaserede. Programmerne har dokumenteret virkning for en klart afgrænset målgruppe, og der er viden om implementering af programmet i Danmark. Der er viden om, hvad programmerne koster og den samfundsmæssige gevinst af programmet.

Socialstyrelsen tilbyder blandt andet rådgivning til implementering af følgende evidensprogrammer:

Retter sig imod unge mellem 12 og 17 år i alvorlige adfærdsproblemer. Behandlingen retter sig imod den unges nære omgivelser, herunder forældre/familie, skole og venner.

Retter sig imod unge mellem 12 og 18 år i store følelses- og adfærdsmæssige problemer. Indsatsen indledes med en midlertidig anbringelse af den unge i en træningsfamilie (plejefamilie) og involverer den unge og den biologiske familie.

Retter sig imod den unge mellem 14 og 18 år i svære adfærdsvanskeligheder. Indsatsen indledes med en midlertidig institutionsanbringelse og involverer den unge, familien, skole, venner mv.

FFT er familieterapi, hvor barnet/den unge og dennes familie mødes med en FFT-terapeut i et intensivt behandlingsforløb med 3 behandlingsfaser. Målgruppen for FFT er familier med børn og unge mellem 10 og 18 år i milde eller alvorlige adfærdsproblemer.

ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd samt skabe en højere grad af empati, bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. 

Publiceret: 15.05.2014. Sidst opdateret: 13.08.2015