Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Principafgørelser

Principafgørelser

Principafgørelse 170-09

Emneord: anbringelse - behandlingslov - kriminel adfærd

Resumé

Ankestyrelsen tiltrådte børn og unge-udvalgets afgørelse om fortsat anbringelse af en 17-årig dreng uden for hjemmet uden samtykke. Forældrene, der havde fælles forældremyndighed over drengen, havde givet samtykke til anbringelsen. Drengen havde også samtykket til anbringelsen. Ankestyrelsen vurderede ligesom børn og unge-udvalget, at drengen var behandlingskrævende, og at afgørende hensyn til drengen gjorde, at anbringelsen ikke skulle være frivillig.

Sagsfremstilling

En 17-årig dreng havde flere gange været frivilligt anbragt. Han havde siden børnehavealderen været kendt af kommunen på grund af adfærdsmæssige problemer, herunder gentagne gange været i konflikt med sine omgivelser og havde været truende og voldelig. Desuden havde drengen siden 14-års alderen haft et omfattende misbrug af euforiserende stoffer og var kommet ind i en kriminel løbebane. Han havde et begavelsesniveau lidt under middel inden for normalområdet og manglede evne til at indgå i socialt samspil, herunder til at håndtere konflikter og tage ansvar for egne handlinger.

Drengen havde brug for et længerevarende forløb med professionel støtte. Han havde under sine frivillige anbringelser forsøgt at få øget frihed, således at han kunne tage til sin hjemby og opsøge sine venner, som befandt sig dels i det kriminelle miljø dels blandt byens stofmisbrugere.

Læs principafgørelse 170-09 her

Principafgørelse C-39-05

Emneord: afgørelseskompetence - anbringelse uden for hjemmet - alternativ afsoning

Resumé

Det sociale nævn var kompetent til at behandle en klage fra en ung under 18 år, der afsonede fængselsstraf, over kommunens afslag på den unges ansøgning om anbringelse uden for hjemmet som led i alternativ afsoning.

Ankestyrelsen lagde til grund, at det betalingstilsagn, som kriminalforsorgen skulle indhente fra den betalende eller visiterende myndighed, indebar en beslutning om anbringelse efter servicelovens regler om anbringelse uden for hjemmet og valg af anbringelsessted.

Der var ikke fastsat særlige klageregler for klager over afgørelser om anbringelse uden for hjemmet, der indebar et samarbejde mellem kommunerne og kriminalforsorgen.

Læs principafgørelse C-39-05 her

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 29.01.2014