Omfang

Der har de seneste år været et markant fald i antallet af børn og unge, som begår kriminalitet. Til gengæld er gruppen af unge med gentagen eller alvorlig kriminalitet mere stabil. De nyeste tal fra Danmarks statistik viser, at der i 2012 var i alt 3.713 piger og 23.087 drenge i alderen 15-23 år, som blev dømt for overtrædelser af straffeloven, loven om euforiserende stoffer og/eller våbenloven.

Færre børn og unge begår kriminalitet

Antallet af børn og unge, som begår kriminalitet, er, ifølge Justitsministeriets Forskningskontor, faldet over de seneste år. Dette er konklusionen i en analyse udgivet i marts 2014, som har fokus på omfanget og karakteren af straffelovsovertrædelser blandt 10-17-årige i perioden 2001-2013 (Justitsministeriets Forskningskontor, 2014). Rapporten bygger på data fra Rigspolitiet om samtlige tilfælde, hvor et barn under 18 år er sigtet eller mistænkt for at have begået en straffelovslovovertrædelse (Kategorien mistænkt anvendes her for de sager, der omfatter børn og unge under den kriminelle lavalder)

Rapportens primære konklusioner er bl.a. at:

  • omfanget af kriminalitet har været forholdsvis stabilt i perioden 2001-2006 for samtlige aldersgrupper på nær de 14-årige, som har haft en stigning i antal mistanker eller sigtelser på 37 pct.
  • antallet af mistanker og sigtelser af 10-17-årige er til sammen næsten halveret i perioden 2006-2013. Dog er antallet af sigtelser af de 17-årige steget en smule fra 2012-2013
  • faldet i omfanget af kriminalitet siden 2006 generelt er mere markant for børn og unge under den kriminelle lavalder
  • faldet i omfanget af kriminalitet ses på de fleste foreteelser.

Faldet i mistanker og sigtelser er, ifølge Justitsministeriets Forskningskontor, mere markant hos drengene end hos pigerne. Dette betyder, at forskellen mellem drenge og pigers kriminalitetsfrekvens er blevet mindre på trods af, at det stadig drengene, som dominerer kriminalitetsstatistikkerne (Justitsministeriets Forskningskontor, 2014).

Rapporten viser desuden, at kommuner med den laveste urbaniseringsgrad - forstået som kommuner, hvor en lav andel af kommunens befolkning bor i byer - havde det laveste niveau i antal mistanker og sigtelser i perioden 2001-2013. Kommunerne med det mellemste urbaniseringsniveau lå ikke meget højere, og i 2013 blev forskellen mellem dem helt udlignet. Kommuner med den højeste urbaniseringsgrad adskilte sig derimod ved at have et markant højere niveau i antal sigtelser end de øvrige, hvilket særligt var gældende i den først del af perioden (Justitsministeriets Forskningskontor, 2014).

Gruppen af unge med gentagen og alvorlig kriminalitet er mere stabil

Justitsministeriets Forskningskontor påpeger, at mens der fra 2006-2013 generelt har været et fald i antallet af børn og unge i alderen 10-17 år, der mistænkes eller sigtes for kriminalitet, så har antallet af forhold, som den enkelte mistænkes eller sigtes for, ligget nogenlunde stabilt fra 2006-2012. Herefter er de steget en smule fra 2012-2013 (Justitsministeriets forskningskontor, 2014).

I en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd konkluderes det også, at den generelle kriminalitet blandt unge i 14-15-års alderen er faldet, mens andelen af unge, der begår alvorligere og gentagen kriminalitet, har været mere stabil.

Rapporten bygger på en selvrapporteringsundersøgelse blandt danske 8.-klasses elever foretaget over flere gange i årene 1979, 1989/1990, 1999, 2005 og 2010 (Balvig, 2011). Undersøgelsen viser, at der gennem hele undersøgelsesforløbet har været en konstant stigning i andelen af unge, som aldrig har begået kriminalitet og et fald i andelen af unge, der har begået mindre alvorlig kriminalitet (Balvig, 2011).

Faldet i omfanget af begået kriminalitet ses også blandt den lille gruppe af unge, som har begået den mest alvorlige kriminalitet, men gør sig ikke på samme måde gældende hos gruppen af unge, der har begået relativ alvorlig kriminalitet. Denne gruppe unge steg i perioden 1999-2005 fra at udgøre 6,6 pct. af de unge til at udgøre 8,3 pct. - hvorefter de i perioden 2005-2010 igen faldt til at udgøre 6 pct. (Balvig, 2011). Gruppen er således ikke mindsket i omfang som de øvrige grupper (Balvig, 2011).

Overtrædelser af straffeloven, loven om euforiserende stoffer og våbenloven

Statistik fra Danmarks Statistik viser, at ejendomskriminalitet udgør den hyppigste lovovertrædelse inden for straffeloven. Over halvdelen af de unge mellem 15 og 23 år, som kendes skyldige i overtrædelse af straffeloven, har begået ejendomskriminalitet, hvor tyveri er den hyppigste kriminalitet efterfulgt af brugstyveri og hærværk.

Den næsthyppigste overtrædelse inden for straffeloven er, for drengenes vedkommende, voldsforbrydelser. Uden for straffeloven er overtrædelsen af lov om euforiserende stoffer en hyppig lovovertrædelse, som for drengene udgør 26 pct. af de samlede lovovertrædelser (Danmarks Statistik, 2014a).

Tabel 1: Antal drenge kendt skyldige (fældende afgørelser) efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven, hele landet, 2012.

2012 

15år

16år

17år

18år

19år

20år

21år

22år

23år

Subtotal

Straffelov i alt

685

1403

1821

2061

2259

2186

2019

1968

1804

16206

Seksualforbrydelser i alt

17

42

39

37

41

34

30

28

25

293

Voldsforbrydelser i alt

151

311

417

433

506

518

495

473

402

3 706

Ejendomsforbrydelser i alt

498

1001

1258

1471

1528

1464

1280

1252

1171

10923

Andre forbrydelser i alt

19

49

107

120

184

170

214

215

206

1 284

Særlove

Lov om euforiserende stoffer

 

58

 

182

 

397

 

712

 

1008

 

990

 

968

 

903

 

838

 

6056

Våbenloven

27

65

46

79

126

124

117

124

117

825

Subtotal

770

1650

2264

2852

3393

3300

3104

2995

2759

23087

Note: Tallene er hentet fra Danmarks Statistik - statistikbanken den 31.marts 2014 fra følgende tabel: Straf44: Strafferetslige afgørelser efter område, overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn.

Hos pigerne er voldsforbrydelser ligesom hos drengene den næsthyppigste forbrydelse inden for straffeloven. Modsat drengene overtræder pigerne langt sjældnere lov om euforiserende stoffer, som udgør 10 pct. af de samlede lovovertrædelser (Danmarks Statistik, 2014a).

Tabel 2: Antal piger kendt skyldige (fældende afgørelser) efter straffeloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven, hele landet, 2012

2012 

15år

16år

17år

18år

19år

20år

21år

22år

23år

Subtotal

Straffelov i alt

302

462

448

385

398

401

326

307

267

3 296

Seksualforbrydelser i alt

1

4

1

0

1

0

0

1

1

9

Voldsforbrydelser i alt

55

99

71

77

66

61

48

41

25

543

Ejendomsforbrydelser i alt

238

334

343

285

304

305

256

240

227

2 532

Andre forbrydelser i alt

8

25

33

23

27

35

22

25

14

212

Særlove

Lov om euforiserende stoffer

 

9

 

17

 

25

 

47

 

62

 

66

 

64

 

42

 

39

 

371

Våbenloven

1

0

4

7

7

4

11

4

8

46

Subtotal

312

479

477

439

467

471

401

353

314

3 713

Note: Tallene er hentet fra Danmarks Statistik - statistikbanken den 31.marts 2014 fra følgende tabel: Straf44: Strafferetslige afgørelser efter område, overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn.

Etniske minoriteter og lovovertrædelser

Publikationen Indvandrere i Danmark 2014 fra Danmarks Statistik beskriver, at 84 pct. af al kriminalitet bliver begået af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande står for 3 pct. og fra ikke-vestlige lande for 13 pct. Kriminalitet opgøres i denne publikation som andelen af personer, der er blevet kendt skyldige i en eller flere strafferetlige afgørelser. Se desuden Danmarks Statistik [dgr1] for begrebsafklaring. (Danmarks Statistik 2014b)

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er yngre end personer med dansk oprindelse, og de har ofte lavere socioøkonomisk status, hvilket forfatterne mener, der bør tages højde for, når man sammenligner dem med personer med dansk oprindelse. Et indeks, der standardiserer for både alder og socioøkonomisk status viser, at kriminaliteten i 2013 er 27 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 120 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Tilsvarende indeks for kvinder viser, at kriminaliteten i 2013 er 12 pct. lavere for kvindelige indvandrere og 85 pct. højere for kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande sammenlignet med hele den kvindelige befolkning. (Danmarks Statistik 2014b). 


Kilder

Balvig, Flemming (2011). Lovlydig ungdom. Det Kriminalpræventive Råd. Download rapport på dr.dk

Danmarks Statistik (2014a). www.statistikbanken.dk

Danmarks Statistik (2014b). Indvandrere i Danmark, 2014

Justitsministeriets Forskningskontor (2014). Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2013

Publiceret: 24.06.2014. Sidst opdateret: 17.05.2018