Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Indsatser » Indsatser

Indsatser

Processuelle netværksmøder

Processuelle netværksmøder er en metode, der har til formål at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge af traumatiserede flygtningefamilier. En evaluering viser, at metoden blandt andet forbedrer samarbejdet mellem traumatiserede flygtningefamilier og fagpersoner.

Den Korte Snor

Antallet af sigtelser og indberetninger falder markant for unge, der indskrives i Den Korte Snor. Intensiv familierådgivnings- og kontaktpersonindsats sikrer en hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende adfærd eller begyndende kriminalitet.

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

I lidt under halvdelen af de underretninger, som Ankestyrelsen har vurderet i forbindelse med kommunernes indsats over for kriminelle unge, ses en uoverensstemmelse i forhold til lovgivningen på området.

Mægling ved kriminalitet

Mægling indebærer, at gerningsmand og offer for en forbrydelse mødes med en neutral mægler for at tale om forbrydelsen og konsekvenserne heraf. Formålet er at opnå forståelse og evt. forsoning mellem parterne. Alle former for kriminelle handlinger kan omfattes af mægling, så længe sagen har et konkret offer.

Mentorordninger mindsker kriminel adfærd blandt unge

Mentorordninger er en udbredt indsats, som findes i mange afskygninger. Ordningerne er effektive i forhold til at mindske kriminel og aggressiv adfærd, mindske tilbagefald til kriminalitet samt at øge den unges skoleaktivitet.

MultifunC

MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster.

FFT: Functional Family Therapy

FFT består af et intensivt behandlingsforløb, der har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.

MST: Multisystemisk Terapi

MST (Multisystemisk Terapi) er en intensiv indsats, der sigter mod at forhindre, at unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug ved at inddrage den unges forældre og øvrige netværk. Målet med MST er at nedbringe den unges adfærdsproblemer ved at styrke netværket bedst muligt.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.

Fra planlægning til praksis: Tilrettelæggelse af indsatser rettet mod kriminelle unge

Inspirationskatalog til kommunerne indeholder værktøjer, gode råd og anbefalinger om kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Sociale indsatser til unge lovovertrædere

Sociale indsatser, der har en terapeutisk grundide, og som sigter på at forandre den unges tankesæt og adfærd, giver de bedste effekter i forhold til at reducere kriminalitet hos unge.

Tidlig indsats med forældreprogrammer

Systematisk metaanalyse påviser, at tidlig indsats med familieprogrammer kan reducere problemadfærd og derved på længere sigt alvorlige adfærdsproblemer og kriminalitet.