Forside » Børn & unge » Kriminalitet » Indsatser » Fra planlægning til praksis: Tilrettelæggelse af indsatser rettet mod kriminelle unge

Fra planlægning til praksis: Tilrettelæggelse af indsatser rettet mod kriminelle unge

Inspirationskatalog til kommunerne indeholder værktøjer, gode råd og anbefalinger om kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.

| Socialstyrelsen

Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) udarbejdede i 2010 inspirationskataloget på foranledning af Socialstyrelsen.

Kataloget beskriver konkrete værktøjer, cases, gode råd og anbefalinger, som kommunerne kan lade sig inspirere af i deres arbejde med kriminalitetstruede unge.

Det indeholder:

 • beskrivelser af evaluerede indsatser med positive resultater
 • en præsentation af forandringsteorien som redskab til at sætte fokus på effekten af indsatsen
 • gode råd om implementering
 • gode råd om organisering og samarbejde, herunder konkrete eksempler på samarbejdsmodellen.

Til grund for inspirationskataloget ligger en kortlægning af evaluerede indsatser over for kriminalitetstruede og kriminelle unge under 15 år, herunder særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Kortlægningen fokuserede på indsatser, hvor der var dokumentation for indsatsens virkning i forhold til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge under 15 år.


Læs hele artiklen

Målgruppe

Inspirationskataloget fokuserer på indsatser rettet mod to målgrupper:

 • kriminalitetstruede unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk
 • børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk, som gribes i deres første kriminelle handling.

Formål og baggrund

Inspirationskataloget har til hensigt at stille værktøjer, gode erfaringer, råd og anbefalinger til rådighed for kommunerne. De cases og anbefalinger mv., som inspirationskataloget indeholder, fokuserer på:

 • at sætte fokus på effekten, når man gennemfører kriminalitetsforebyggende indsatser
 • hvordan kommunerne kan skabe sammenhæng mellem målene for deres indsats og de konkrete aktiviteter
 • hvad der virker i den forebyggende indsats og hvordan man konkret kan tilrettelægge og gennemføre indsatser
 • hvordan man kommer godt i gang med at udvikle nye projekter – med fokus på implementering, organisering og tværfagligt samarbejde
 • hvordan effekterne af den gennemførte indsats kan dokumenteres.

Baggrund

Inspirationskataloget bygger på en kortlægning af indsatser over for kriminalitetstruede og kriminelle unge, som Rambøll gennemførte for Socialstyrelsen i hhv. 2007 og 2010. Kortlægningen fokuserede på evaluerede indsatser, hvor der er dokumentation for indsatsens virkning i forhold til forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge under 15 år.

Resultater

Indsatser over for kriminalitetstruede børn og unge

Kortlægningen af evalueringer af gennemførte indsatser over for kriminalitetstruede børn og unge viser, at der er gode erfaringer med indsatser som indeholder:

 • netværksmøder
 • undervisningsforløb for familierne, med både undervisning og sociale aktiviteter
 • hjælp til at etablere og fastholde et fritidsarbejde og dermed øge deres sociale integration
 • vejledning af de unge om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Inspirationskataloget indeholder case-eksempler fra kommuner, som arbejder med netop disse elementer.

Indsatser over for børn og unge der pågribes i første kriminalitetshandlinger

Kortlægningen af evalueringer af tidligere gennemførte indsatser over for børn og unge, der gribes i deres første kriminelle handlinger, viser, at der er gode erfaringer, når nedenstående elementer var en del af indsatserne:

 • hjemmebesøg med henblik på at styrke forældreansvaret
 • konfliktmægling eller egentlige undervisningsforløb med fokus på at styrke de unges følelsesmæssige og sociale kompetencer
 • multisystemisk terapi (denne metode er væsentlig mere velbeskrevet og veldokumenteret, end de øvrige metoder som fremhæves).

Inspirationskataloget indeholder derfor cases, som beskriver konkrete indsatser, der arbejder med netop disse elementer.

Fremgangsmåde, metode og teori

Rambøll har udarbejdet inspirationskataloget på baggrund af en kortlægning af indsatser over for kriminalitetstruede og kriminelle unge, som konsulenthuset foretog i 2007 og 2010.

Kortlægningen fokuserede på evaluerede indsatser, som kunne dokumentere resultater i forhold til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge under 15 år. Kommunale indsatser, som ikke har foretaget en systematisk evaluering, er derfor ikke medtaget i inspirationskataloget.

Kortlægningen havde til hensigt at svare på følgende spørgsmål:

”Hvilke indsatser er virkningsfulde i forhold til at forebygge eller reducere kriminalitet blandt kriminalitetstruede eller kriminelle unge under 15 år, herunder særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk?”

Udvælgelsen af de indsatser som er med i inspirationskataloget

De eksempler, som indgår i inspirationskataloget, lever de op til følgende relevanskriterier:

 • materialet er evalueringer baseret på førstehåndsstudier af indsatser over for kriminelle eller kriminalitetstruede unge
 • materialet omhandler specifikt forebyggende og intervenerende indsatser over for kriminelle eller kriminalitetstruede unge.

Dette betyder, at undersøgelser er blevet frasorteret, hvis de ikke belyser virkningen af konkrete indsatser. Ligeledes er meta-analyser af indsatser over for kriminalitetstruede eller kriminelle unge frasorteret, da de ikke giver tilstrækkelig indgående viden om konkrete indsatser. Endelig er undersøgelser, som belyser generelt forebyggende indsatser som fx kriminalpræventiv undervisning i folkeskolen eller kampagner for trygt natteliv, blevet frasorteret.

For det andet skal materialet leve op til følgende kvalitetskriterier:

 • at der er en beskrivelse af målgruppen for indsatsen
 • at der er en beskrivelse af indsatsen
 • at der er gennemført en effektmåling.

Da der kun i meget begrænset omfang er gennemført egentlige effektstudier af indsatser over for kriminelle unge, har kortlægningen også inkluderet evalueringer med en mere kvalitativ vurdering af effekten af indsatsen.

Skelnen mellem forskellige typer af indsatser

I det kriminalpræventive arbejde skelnes typisk mellem følge typer indsatser:

 • Den generelle, forebyggende indsats rettet mod en bred målgruppe – fx kriminalpræventiv undervisning om vold, hærværk, butikstyveri etc. Denne type indsatser indgik ikke i kortlægningen og er således heller ikke beskrevet i inspirationskataloget.
 • Den specifikt forebyggende indsats rettet mod unge med en bekymrende adfærd – fx i form af opsøgende aktiviteter som gadeplansmedarbejdere, mentorordninger eller netværksaktiviteter. Denne type indsatser indgår i kortlægningen og inspirationskataloget.
 • Den egentlige intervention rettet mod unge med kriminel adfærd – fx social træning, multisystemisk terapi eller konfliktmægling. Denne type af indsatser indgår i kortlægningen og inspirationskataloget.

Perspektivering og anbefalinger

Udover beskrivelser af indsatser, som indeholder de elementer, kortlægningen af evalueringer har vist virker, indeholder inspirationskataloget også:

 • En præsentation af forandringsteorien som redskab til at sætte fokus på effekten af indsatsen: hvad en forandringsteori er, og hvordan man bruger den.
 • Gode råd om implementering: fire gode råd til, hvad man bør tage højde for, inden man går i gang med at udvikle nye projekter rettet mod unge kriminelle.
 • Gode råd om organisering og samarbejde: tre konkrete eksempler på samarbejdsmodeller illustrerer, hvordan tilrettelæggelsen af arbejdet over for unge kriminelle kan tilrettelægges og hvilke muligheder der er for interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Kilder