Forside » Børn & unge » Inddragelse » Indsatser » Feedback Informed Treatment (FIT)

Vidensgrundlag

Feedback Informed Treatment (FIT)Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af den terapeutiske indsats ved at inddrage borgeren. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
FIT er en metametode, der kan anvendes til mange forskellige målgrupper, og det er klart, hvordan FIT kan evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten i et behandlingsforløb. Alliancen mellem borger og behandler viser sig at være den vigtigste faktor for borgerens udbytte af terapien, og feedback giver borgeren en stemme og opbygger ejerskab af egen behandling, samtidig med at terapeuten kan udvikle og kvalificere sin praksis. FIT bygger på denne viden, og det antages, at dette har effekt for alle målgrupper. Der er lavet forskning om FIT i forhold til familiebehandling, hvor børn og unge indgår, men det meste af den forskning, der er foretaget, er inden for voksenområdet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
FIT er velbeskrevet i manualer og forskningslitteratur. Fundamentet for FIT er bl.a. den forskning, der er foretaget inden for terapi, hvor det viser sig, at relationen eller alliancen mellem behandler og borger har den største betydning for effekt hos borgeren i terapiforløbet. Borgerens progression monitoreres løbende gennem borgerens vurderinger på de validerede feedback-skemaer til behandleren. Det er nøje beskrevet, hvordan behandleren skal integrere de to skemaer i sine samtaler med borgeren, samt hvordan behandleren skal være opmærksom på at følge, aflæse og lytte efter, om der skal ske ændringer i behandlingen af borgeren. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
FIT kan og bliver implementeret på mange forskellige måder i Danmark og der foreligger implementeringserfaringer fra bl.a. familiecentre i Frederiksberg og Hvidovre Kommune. Metodeudvikler anbefaler i en manual, hvordan implementering af FIT bedst kan finde sted i en organisation, men det er vigtigt, at implementeringen af FIT tilpasses organisationen. Der er udviklet en tjekliste, der kan fungere som en form for parathedsanalyse i organisationen, der skal implementere FIT. I Danmark er erfaringerne, at implementeringen kan foregå på flere måder, alt afhængig af hvordan ledelse og organisation fungerer. Der skal dog i implementeringen anvendes FIT certificerede trænere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsen implementering scoren A.
Effekt
FIT er afprøvet i mange forskellige lande og kontekster, og der findes flere effektstudier af FIT. I dansk kontekst er studier og evalueringer af FIT på vej (forventes i 2018). FIT anvendes typisk ikke til børn alene, men sammen med forældrene og professionelle netværk. Børneområdet indgår i de studier og evalueringer, der er lavet i familiebehandling og på myndighedsområdet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsen effekt scoren A.
Økonomi
Det er påvist at FIT nedbringer antallet af dropouts, og at flere får det bedre i stedet for værre. Det er der i sig selv nogle økonomiske besparelser på. Der findes ikke nogen undersøgelser, der viser, hvad det koster at drive og implementere FIT i Danmark. På hjemmesiden for NREPP (the National Registry og Evidence-based Programs and Practies) findes en oversigt over udgifter i forbindelse med implementering af FIT, som metodeudvikler Scott D. Miller har udgivet. Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af FIT baseret på udgifter fra et familiecenter og botilbud. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.