Forside » Børn & unge » Efterværn » Indsatser » Skræddersyet udslusning fra døgninstitutionen Godhavn øger unges udviklingsmuligheder

Skræddersyet udslusning fra døgninstitutionen Godhavn øger unges udviklingsmuligheder

Døgninstitutionen Godhavns efterværnsindsats, Netværket, sikrer 18-23-årige beboere en god overgang fra den døgnåbne behandlingsinstitution til et selvstændigt liv i egen bolig. Et faseopdelt udslusningssystem skræddersyr en løsning til hver enkelt ung.

| Socialstyrelsen

Godhavn er en døgnåben behandlingsinstitution for unge i alderen 9-20 år, der har tilpasningsvanskeligheder i de rammer, de kommer fra. I forlængelse af behandlingen har institutionen etableret Netværket, som er et udslusnings- og efterværnstilbud til de unge, der skal flytte fra institutionen til egen bolig. Netværket skal sikre et optimalt udslusningsforløb, så den unge igennem flere faser lærer at håndtere overgangen fra institutionsmiljøet til et selvstændigt liv i egen bolig. De unge har typisk boet på institution i mange år, og de fleste af dem har svært ved at håndtere overgangen til et mere selvstændigt liv, hvor de i højere grad selv skal tage ansvar for egen bolig, uddannelse og arbejde.

Institutionens mangeårige erfaring med udslusning og efterværn viser, at det skaber ro og tryghed hos den unge at have et sikkerhedsnet af voksne, som kan støtte den unges videre udvikling og til en vis grad kompensere for det, den unge endnu ikke kan håndtere selv. Det giver den unge den nødvendige tryghed til at tage fat på den udfordring, som det er at blive voksen, og øger den unges evne til at tage ansvar for eget liv.

Netværket tilbyder støtte og rådgivning tilpasset den unges behov. Det er et fleksibelt og helhedsorienteret tilbud, hvor de ansatte også er til rådighed om aftenen og i weekenden – afhængigt af behovet. Godhavns Netværk samarbejder med sagsbehandlere på tværs af kommunegrænser.

Læs hele artiklen

Formål

Netværket har til formål at viderebehandle, udsluse og ’afinstitutionalisere’ unge, der har været i et behandlingsforløb på en af Godhavns behandlingsafdelinger. Netværket skal hjælpe de unge i overgangen fra at bo på døgninstitution til at leve et selvstændigt voksenliv i egen bolig. Netværket skal give de unge et sikkerhedsnet, som støtter dem på vejen mod at tage ansvar for deres eget liv og blive integreret i samfundet.

Der lægges vægt på, at den unge bliver i stand til at fungere på egen hånd, så den unge gradvist modnes til at tage ansvar for sig selv og sine handlinger for dermed at blive i stand til at fungere i en hverdag, hvor der ikke tages specielle hensyn eller vises særlig forståelse over for den unge.

Målgruppe

Målgruppen for Netværkets udslusnings- og efterværnstilbud er unge, der har været anbragt på en af Godhavns behandlingsafdelinger. Ved udflytning til egen bolig fortsætter den unges behandling med baggrund i den eksisterende behandlingsplan tilpasset den unges nye situation.

Netværket er tiltænkt unge mellem 18 og 23 år, som:

 • står over for udslusning fra Godhavn
 • mangler et socialt netværk uden for institutionen
 • har sporadisk eller ingen kontakt til deres familie
 • er præget af lavt selvværd
 • er præget af senmodning
 • er i risiko for alkohol-/hashmisbrug
 • tidligere har fået stillet diagnose eller er betegnet som tidligt skadet, skrøbelig eller udadreagerende
 • stadig har brug for behandling, evt. medicinering
 • har forudsætninger for at danne gensidige sociale relationer, men stadig kræver behandling.

Netværket tager udgangspunkt i, at langt de fleste af de unge ved udskrivning fra Godhavn fortsat er præget af en såkaldt ujævn kognitiv profil, så vedkommende præsenterer forskellige niveauer for udvikling, som ikke umiddelbart er alderssvarende. De unge, som typisk har væsentlige opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD samt tilknytnings- og relationsforstyrrelser, kan i udgangspunktet endnu ikke fungere på alderssvarende niveau trods en længerevarende behandlingsindsats.

Metode

Den pædagogiske indfaldsvinkel i Godhavns Netværket er at styrke og udvikle den unges forskellige funktionsniveauer, så den unge får bedre mulighed for at handle, bliver klædt på til at tage ansvar for eget liv og til at magte et voksenliv med de forventninger, der følger med. Netværket arbejder med otte fikspunkter for den unge:

 • økonomi
 • beskæftigelse
 • kriminalitet
 • misbrug
 • bolig
 • sundhed og personlig udvikling
 • fritid og netværk.

De otte punkter er med til at systematisere arbejdet, så de væsentligste indsatsområder for den unge er så tydelige som muligt, og udvikling, mål og metoder kan evalueres så systematisk som muligt for hvert punkt.

Efterværnsmedarbejderens rolle

Pædagogerne i Godhavns Netværk har følgende funktioner:

 • styrker og udvikler den unges funktionsniveauer og ressourcer
 • fremmer den unges handlekompetencer
 • informerer og forbereder den unge på de elementer, der indgår i et voksenliv
 • yder tilbud om kontakt og stiller krav om kontakt i relevante situationer
 • nedjusterer løbende indsatsen i overensstemmelse med den unges udvikling
 • arbejder motiverende og skaber samarbejdsmuligheder for den unge
 • differentierer sin kontaktform i overensstemmelse med den unges læreproces
 • har en monitoreringsfunktion i forhold til at følge den unge tæt og såvel være kompenserende som konfronterende i kontakten med den unge, når det skønnes nødvendigt
 • arbejder altid efter en struktureret og planlagt indsats med mål, delmål og metoder.

Fremgangsmåde og aktiviteter

Når den unge skal udsluses af døgninstitutionen, tilbyder Netværket den unge personlig kontakt. Gennem hele udslusningsforløbet er den unge tilknyttet to kontaktpersoner, som begge arbejder på at opbygge og fastholde en god relation, så den unge altid har én at kontakte – også under ferie, sygdom osv.

Netværkets arbejde med de unge er opdelt i følgende faser:

 • fase 0 – behandling og udslusning i Godhavns interne udslusningsbolig
 • fase 1 – behandling og ekstern udslusning
 • fase 2 – behandling og efterværn
 • fase 3 – efterværn

Fase 0 – behandling og udslusning i Godhavns interne udslusningsbolig

I fase 0 flytter den unge til en udslusningsbolig på institutionens matrikel. Den unge er i denne fase stadig anbragt på døgninstitutionen, og et ophold i udslusningsboligen varer typisk 6-8 måneder. I udslusningsboligen har den unge mulighed for at give slip på institutionen i sit eget tempo, så vedkommende i trygge rammer trænes i at bo alene. Der stilles i denne fase færre krav til den unges deltagelse i fælles aktiviteter som fx aftensmåltider, og der lægges vægt på, at den unge får forståelse for indkøb og egen økonomi samt motiveres til at skabe sig et netværk uden for Godhavn.

Fase 1 – behandling og ekstern udslusning

Når den enkelte vurderes at være klar, flytter den unge som en del af fase 1 i egen bolig uden for institutionen. Behandlingen fortsætter i det omfang, den unge har behov for det, og den unge støttes i gradvist at lære at tage ansvar for sig selv og sine handlinger. Den unge er ikke længere dækket af døgnbemanding og har ikke længere mulighed for at benytte Godhavns faciliteter. Den unge motiveres i stedet til at benytte de tilbud, der er i lokalmiljøet. Den unge skal i denne fase kunne styre sin egen økonomi.

Fase 2 – behandling og efterværn

I fase 2 aftager udslusningen og behandlingen gradvist, efterhånden som den unge udviser tegn på at kunne håndtere hverdagen. Det forventes, at den unge har fået skabt sit eget netværk, så det ikke længere er nødvendigt med daglig kontakt til Netværket.

Fase 3 - efterværn

Den afsluttende fase indeholder ikke behandling, men den unge tilbydes stadig rådgivning og vejledning samt hjemmebesøg og tilbud om fx socialt samvær og udflugter, som Godhavn arrangerer. Kontakten foregår nu på den unges initiativ, fordi den unge forventes at have opnået en vis stabilitet og evne til at tage ansvar for eget liv.

Alle forløb er personlige, og det er ikke en forudsætning, at den unge gennemgår alle faserne. Den unges behov vurderes, og et individuelt forløb tilrettelægges, hvor placering i de enkelte faser sker i et samarbejde mellem kommunen, den unge og Netværket.

Faserne skal sikre, at der er mulighed for at arbejde fleksibelt med de unge, så der kan handles hurtigt, når det er nødvendigt (disse handlinger kan fx være behandlingsture, terapi, reflektionsfora, misbrugsafklaring m.m.).

Læs mere om faserne i Godhavns Netværk

Resultater

Intern undersøgelse af de unges udviklingsmuligheder

Godhavn gennemførte i 2010 en intern undersøgelse baseret på kvalitative, semi-strukturerede interview med 13 ud af de 24 unge, der på det tidspunkt var tilknyttet Godhavns Netværk. Undersøgelsens formål var at afdække specifikke områder i Godhavns indsats, som kan øge de anbragte børn og unges udviklingsmuligheder. Undersøgelsen klarlagde, at Godhavns efterværnsindsats og Netværket er med til at øge de unges muligheder for udvikling.

I interviewene fortæller de unge, at de i udslusningsfasen gerne vil have de voksne tæt på og i det hele taget ønsker faste rammer. De har også oplevet udslusningsfasen som en sårbar proces, og ikke alle føler, at de har været i stand til at påtage sig det ansvar, det er at skulle klare sig selv.

Alle de unge har en oplevelse af, at det har været uundværligt for dem at være tilknyttet Netværket, og at det har været afgørende for deres udvikling. De siger fx:

 • ”Uden Netværket ville jeg være på røven.”
 • ”De giver mig råd, men opstiller ikke regler, det er rart.”
 • ”Jeg var endt på gaden, hvis jeg ikke havde Netværket.”

Undersøgelsens resultater er sammenfattet i bogen Behandlingspædagogik. En udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge (2012), skrevet af psykolog på Godhavn Henriette Lieblein Misser. 

Evaluering i 2003

Teori og Metodecenteret (MTC) evaluerede i 2003 Godhavn efterværnsindsats. I evalueringen er følgende metoder anvendt:

 • deltagerobservation
 • evalueringsskemaer til både de unge og medarbejderne
 • netværkskort til at belyse de unges sociale relationer
 • interviews med de unge og medarbejderne
 • spørgeskemaundersøgelse vedrørende kommunernes samarbejde med projektet.

Evalueringen viste, at de unge via Netværkets efterværn fik løst væsentlige problemer med hensyn til bolig, misbrug og netværk. Flere af de unge beskrev, hvordan den gensidige tillid og respekt til medarbejderne samt fleksibiliteten i efterværnet havde afgørende betydning for deres muligheder efter institutionsopholdet.

Læs Olesen, Frank Carsten et al., (2003), Efterværn - Evaluering af efterværnsprojektet på specialinstitutionen Godhavn, Teori og Metodecentret.

Ressourcer

Godhavns Netværk tilpasses antallet af unge, der flytter fra Godhavns boafdelinger til egen bolig, så antallet af ansatte varierer i forhold til antallet af unge, der er tilknyttet, samt hvilke faser de er indskrevet under.

Anbefalinger og udfordringer

En af de aktuelle udfordringer for Netværket er, at nye beboere på Godhavn i dag har et større behandlingsbehov end de børn og unge, der flyttede ind for blot få år siden. På nuværende tidspunkt er de unges primære udfordring ikke senmodning, som det tidligere var. Det betyder, at Netværkets opgave i nogle af udslusningsforløbene også har ændret sig væsentligt.

De unge på Godhavn har behov for intensiv støtte mange år frem – også når de flytter fra institutionen til egen bolig. Det betyder, at nogle har behov for mere omfangsrige foranstaltninger og mere støtte, også efter det 23. år, som de fx kan få i et botilbud. Det kan derfor være vanskeligt at placere alle unge fra Godhavn i egen bolig på trods af Netværkets udslusnings- og efterværnsindsats.

Kilder

 

Godhavns Netværk (2012). Interview med Malene Dahl Sørensen. Afdelingsleder. 

Olesen, Frank Carsten et al. (2003). Efterværn - Evaluering af efterværnsprojektet på specialinstitutionen Godhavn, Teori og Metodecentret