Forside » Børn & unge » Efterværn » Indsatser » Nye metoder til efterværn

Nye metoder til efterværn

Socialstyrelsen støtter 4 udviklingsinitiativer, som har fokus på koordinering og samarbejde, frivilliges indsatser, boligforhold og på tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
| Socialstyrelsen

De 4 udviklingsprojekter skal bidrage til at styrke overgangen fra anbragt ung til selvstændig voksentilværelse. Derfor omfatter målgruppen for projekterne også unge helt ned til 16 år. Projekterne arbejder med målrettet koordinering på flere områder frem mod de unges voksenliv.

De fire udviklingsprojekter som beskrives her er:

  • Vejen til uddannelse og beskæftigelse samt de tre udviklingspuljer
  • Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer
  • Forsøg med værtsfamilier
  • Forsøg med socialt iværksætteri.

Læs hele artiklen

Målgruppe

Projekternes målgruppe er anbragte og tidligere anbragte unge i alderen 16-23 år. Det er således unge, der enten tidligere eller indtil det fyldte 18. år har været anbragt efter § 52 samt unge,  der modtager et tilbud om efterværn efter § 76.

De enkelte projekters specifikke målgrupper præsenteres nedenfor.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen består af unge i alderen 16-23 år, som er anbragte eller tidligere anbragte.

Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer. Målgruppen er unge i alderen 16 - 23 år, der har været eller som ophører med at være anbragt og som ikke tilbydes eller ikke ønsker at benytte sig af tilbudt støtte fra deres kommune.

Forsøg med værtsfamilier. Målgruppen er unge anbragte og tidligere anbragte i alderen 18 - 23 år. Der er primært tale om unge, som frem til ophør af anbringelsen har boet på et opholdssted eller døgninstitution.

Forsøg med socialt iværksætteri. Målgruppen er unge i alderen 16 til 23 år, der er anbragt udenfor hjemmet i en døgninstitution eller på et opholdssted.

Formål og baggrund

Formålet med projekterne er overordnet at styrke efterværnsindsatsen over for unge i aldersgruppen 16 - 23 år, der ophører med en anbringelse, ved at udvikle nye måder at tilrettelægge efterværnet. Derudover har de enkelte initiativer særskilte formål:

Formålet med Vejen til uddannelse og beskæftigelse er at udvikle, afprøve og dokumentere en model for et kontraktbaseret, tværfagligt kommunalt samarbejde om at fastholde de unge i uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med Systematisk tilbud om støtte fra frivillige er at give tidligere anbragte unge, som ikke tilbydes eller ikke ønsker at modtage efterværn fra den kommune, hvor den unge er bosat, tilbud om støtte via en frivillig organisation. Der er særligt fokus på de såkaldte ”foranstaltningstrætte” unge.

Formålet med Forsøg med Værtsfamilier er at sikre unge tidligere anbragte en bedre og mere skånsom overgang fra anbringelse til egen bolig.

Formålet med Socialt Iværksætteri er at støtte de unge i at få og fastholde et fritidsjob, job eller praktikophold, og dermed bidrage til at styrke den unges motivation og forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og for på længere sigt at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Baggrunden for projekterne er, at forskningen peger på, at tidligere anbragte unge oplever betydelige vanskeligheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet i forhold til deres jævnaldrende.

De udfordringer tidligere anbragte unge oplever, viser sig som ustabile boligforhold, svagt eller manglende netværk, ensomhed, ringe fysisk sundhed, højere risiko for misbrug, psykiske vanskeligheder og ikke mindst betydelig ringere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden er der en række konkrete udfordringer i forhold til at mestre dagligdagsbeslutninger.

Resultater

De 4 udviklingsprojekter evalueres af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Evalueringen består af dels kvalitative interviews med fagpersoner og de unge, dels analyser af anonymiserede registerdata for de unge.

I løbet af 2013 blev der gennemført en midtvejsevaluering, hvor projektet Vejen til uddannelse og beskæftigelse samt Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer blev evalueret. Evalueringen konkluderer, at en styrket samarbejdsmodel, med øget fokus på udveksling af viden på tværs af de kommunale systemer, er med til at skabe en mere koordineret og målrettet indsats over for de unge. På den måde skabes en gensidig forpligtelse mellem kommunerne over for den unge, som er med til at sætte den unge i centrum for samarbejdet, og dermed med til at hjælpe de unge i uddannelse og job. 

Primo 2016 forelå den endelige kvalitative evaluering af alle fire projekter.

Læs mere om den endelige kvalitative evaluering af alle fire projekter

Evalueringsrapporten, som blev udgivet i 2016, præsenterer analyser af anonymiserede registerdata for de unge, som har været indskrevet de to største initiativer: Vejen til uddannelse og beskæftigelse samt de fem projekter finansieret af puljen Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer.

De anonymiserede registerdata omfatter overordnede emner som: Uddannelsesniveau, beskæftigelse og behandlingstilbud.

Læs evalueringsrapporten her

Fremgangsmåde, metode og teori

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Socialstyrelsen og Rambøll Management udvikler og afprøver i samarbejde med fire projektkommuner en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel: Vejen til uddannelse og beskæftigelse.

Samarbejdsmodellen omfatter alle de relevante fagpersoner omkring den unge i overgangen til voksen. Det drejer sig om anbringelsesstedet, socialforvaltningen, beskæftigelsesforvaltningen, uddannelsessteder, behandlingstilbud mv. Den unge inddrages i samarbejdet og aktørerne indgår en forpligtende samarbejdskontrakt om en udviklingsplan for og med den unge.

Samarbejdskontrakten fastlægger ansvarsfordelingen og aktørernes handleforpligtelser i konkrete situationer, så der kan træffes hurtige beslutninger om tilpasning af støtten til den unge. Der udpeges en ansvarlig koordinator for den samlede indsats, som skal sikre opfølgningen på udviklingsplanen samt på aktørernes forpligtelser.

Udviklingsarbejdet foregik i perioden 2011- 2013, hvor der blev udarbejdet en samarbejdsmodel. Modellen har været med i satspuljeaftalen fra 2011-2014 om styrkelsen af efterværnsindsatsen. Der foreligger nu (2017) en rapport med ti kommuners foreløbige erfaringer og resultater med samarbejdsmodellen. 

Læs rapporten med erfaringer og resultater med samarbejdsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside

Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer

Den frivillige organisation etablerer et tæt samarbejde med kommuner og anbringelsessteder om at sikre, at der tages hånd om unge, der fravælger kommunens tilbud om efterværn. Tilbuddet fra de frivillige organisationer indeholder rådgivning om det at flytte til et nyt sted om at bo for sig selv samt områdets muligheder for job og uddannelse.

Projektet motiverer samtidig  den unge til at genoptage kontakten til de kommunale tilbud i den unges bopælskommune samt til UU, uddannelsesinstitutioner, jobcenter samt foreninger.

Værtsfamilier

Værtsfamilier er et kommunalt efterværnstilbud, hvor den unge i stedet for at bo i egen bolig, får et værelse i en families bolig. Den unge har en selvstændig bolig hos værtsfamilien, men samtidig mulighed for tæt social kontakt og nærvær med familien, samt daglig adgang til praktisk hjælp og støtte.

Socialt Iværksætteri

Anbringelsessteder etablerer samarbejde med lokale virksomheder om at tilbyde fritidsjob, job eller praktikplads til de unge, eventuelt på særlige vilkår. Anbringelsesstederne understøtter de unges engagement og hjælper de unge til at fastholde jobbet.

Ressourcer

Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2011-2014 afsat i alt 43.5 mio. kr. til udvikling og udbredelse af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Samarbejdsmodellen udvikles og afprøves af Socialstyrelsen og Rambøll Management i samarbejde med fire projektkommuner. Udviklingsarbejdet afsluttes sommeren 2013, hvorefter Socialstyrelsen udmelder en ansøgningspulje, hvorfra landets øvrige kommuner kan søge midler til implementering af den færdigudviklede samarbejdsmodel. De fire kommuner, som samarbejder om udviklingen af modellen er: Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Fredericia Kommune og Roskilde Kommune.

Systematisk tilbud om støtte fra frivillige

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2011-2014 afsat i alt 19,8 mio. kr. til Systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte. Initiativet er udmeldt som en ansøgningspulje i foråret 2011, og fem frivillige foreninger har fået tildelt midler til udviklingsprojekter: Ungdommens Røde Kors, Den Boligsociale Fond, Ungdommens Vel, Baglandet Aalborg og Baglandet Vejle.

Værtsfamilier

Satspuljepartierne afsatte ved forhandlingerne for 2011 - 2014 i alt 6,5 mio. kr. til forsøg med Værtsfamilier. Initiativet er udmeldt som en ansøgningspulje i foråret 2011, og der er igangsat to projekter i hhv. Hjørring Kommune og Aarhus Kommune.

Socialt Iværksætteri

Satspuljepartierne afsatte ved forhandlingerne for 2011-2014 i alt 5 mio. kr. til forsøg med Socialt Iværksætteri, og der er igangsat to projekter på opholdsstederne: Hjorthøjgård og Ousbjerggaard Fonden.

Perspektivering og anbefalinger

De 4 udviklingsprojekter tegner nogle interessante perspektiver i forhold til udviklingen af efterværnsindsatsen fremover og dermed anvendelse af de nye muligheder for at tilbyde efterværn, som fulgte af Barnets Reform.

Perspektiverne kredser om det nødvendige tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de mange aktører, der er omkring de unge i forbindelse med overgangen til voksen, om hvordan der kan arbejdes mere målrettet på at give de unge tidlige erfaringer med at begå sig på en arbejdsplads, om de frivillige aktørers rolle i forhold til de unge, der slipper det offentlige system samt endelig muligheden for at anvende værtsfamilier efter Norsk model til at give de unge en mellemstation og dermed blidere overgang fra anbragt til at skulle bo for sig selv.

Efterværnspakkens udviklingsinitiativer evalueres af SFI, og erfaringer og anbefalinger vil blive præsenteret i rapporterne.

Kilder