Forside » Børn & unge » Efterværn » Indsatser » Centrale elementer i efterværnsindsatsen

Centrale elementer i efterværnsindsatsen

Alder ved indskrivning samt varighed i tilbud har større betydning for de unges resultater end typen af efterværnsindsats

| Socialstyrelsen

Det amerikanske studie 'Lighthouse Independent Living Program: Predictors of client outcomes at discharge' viser, at de bedste resultater med efterværn opnås, når de unge indskrives relativt sent i efterværnsprogrammet, det vil sige som 18-årige eller ældre. Og unge, der får en længere efterværnsindsats end gennemsnittets 10 måneder, klarer sig markant bedre end gennemsnittet.

I USA findes en række forskellige efterværnsindsatser. Et af dem er 'Lighthouse Youth Services Programs Inc.' i Ohio, USA. Det amerikanske studie har undersøgt, hvilke faktorer i dette program der har størst betydning for, hvordan de unge klarer sig videre. Forskerne ønskede at belyse, hvilke forhold der gav de bedste resultater i forhold til de unges opnåelse af ungdomsuddannelse, stabile boligforhold og beskæftigelse.

Studiet viste også, at det ikke gjorde stor forskel, hvilken type indsats de unge havde modtaget. Tværtimod var det strukturelle forhold, som var afgørende og markante for resultaterne for de 385 unge, som i kortere eller længere perioder var indskrevet i programmet mellem 2001-2005.
Det viste sig, at indsatsens indhold betød mindre, og at det som virkelig havde betydning, var følgende strukturelle forhold:

 • de unges alder ved indskrivning skulle være 18 år eller derover
 • de unge skulle modtage en indsats, som var længere end gennemsnittet på 10 måneder
 • kvinder klarede sig bedre end mænd
 • unge medanden etnisk herkomst klarede sig mindre godt.

Derudover viste studiet, at Lighthouse’s kursus i bo- og arbejdspladstræning havde betydning for, om de unge blev indskrevet på highschool (gymnasial ungdomsuddannelse), men ikke betød noget for, om de opnåede stabile boligforhold eller beskæftigelse.

Læs hele artiklen

Målgruppe

Efterværnsindsatsen 'Lighthouse Youth Services Programs Inc.' arbejder med tidligere anbragte unge i aldersgruppen 16-20 år. Gennemsnitsalderen for de unge er knap 18 år ved indskrivning, og den gennemsnitlige længde af efterværnstilbuddet er 10 måneder.

I studiet indgår 385 unge, som var indskrevet i tilbuddet i kortere eller længere tid i perioden 2001-2005. Næsten halvdelen havde kroniske psykiske problemer, 41 pct. havde skolefrafald eller skoleproblemer, 41 pct. havde begået lovovertrædelser, 42 pct. havde ingen eller meget lidt joberfaring, og 27 pct. havde været voldelige.

De unge, som indgår i studiet, er derudover karakteriseret ved følgende:

 • 58 pct. var kvinder
 • 70 pct. var af anden etnisk herkomst
 • 54 pct. var unge, som havde modtaget bo- og jobtræning inden udskrivning
 • 16 pct. var unge, som havde taget frivillige kurser
 • 8 pct. af de unge har en uddannelse, som er et alternativ til Highschool (General Educational Diploma, som sidestilles med Highschool)
 • 5 pct. af de unge har modtaget kurser og træning i forebyggelse af voldelig adfærd.

Formål og baggrund

Formålet med studiet var at afdække, hvilke elementer i Lighthouse-programmet, der er virksomme for de unge. Forskerne havde nøje udvalgt de parametre, som kan være med til at forudsige, hvordan det vil gå de unge efter udskrivning fra Lighthouse.

Baggrund

Efterværnsindsatsen 'Lighthouse Youth Services Programs Inc.' har til formål at støtte og træne unge tidligere anbragte, så de på bedst mulig vis kan komme sikkert ind i voksenlivet.

Programmet blev grundlagt i 1969 i Ohio, USA. Efterværnindsatsen blev startet i 1981 med det formål at hjælpe unge, som skulle forlade en anbringelsesinstitution eller et ungdomsfængsel, og ikke kunne vende hjem til forældrene. Siden 1981 har over 2400 unge været igennem Lighthouse’s efterværnsindsats: Independent Living Program’.

'Lighthouse Youth Service Programs Inc.' er en del af en privat organisation. Lighthouse modtager blandt andet offentlig støtte til en bred vifte af indsatser, herunder til hjemløse, kriminelle og udsatte unge.

Resultater

Studiet viste, at følgende forhold var afgørende for at støtte de unge i at få en god overgang til voksenlivet:

Alder ved indskrivning

Jo ældre de unge er ved indskrivningen i Lighthouse, jo større udbytte har de af efterværnstilbuddet. Sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse (highschool), komme i beskæftigelse eller få stabile boligforhold var dobbelt så stor for de unge, som blev indskrevet som 18-20-årige, som for de unge, som blev indskrevet som 16-18-årige.

Varighed og længde af tilbuddet

Jo længere de unge forblev i tilbuddet (uanset alder), jo større var sandsynligheden for, at de fik en god overgang til voksenlivet. I undersøgelsen viste det sig at unge, som havde været i tilbuddet blot en måned længere end gennemsnittet (10 måneder + 1 måned) opnåede bedre resultater end gennemsnittet.

Køn

De unge kvinder havde dobbelt så stor sandsynlighed for at have opnået stabile boligforhold ved udskrivningen, som de unge mænd.

Unge med anden etnisk herkomst

Undersøgelsen viste, at unge med anden etnisk herkomst (i dette tilfælde non-caucasian) kun havde halvt så stor sandsynlighed for at opnå stabile boligforhold sammenlignet med resten af de unge. Der sås i øvrigt ingen forskelle på de øvrige tre parametre: Uddannelse, beskæftigelse, boligforhold og de tre til sammen.

Fremgangsmåde, metode og teori

Med udgangspunkt i et omfattende journalmateriale har forskerne analyseret sig frem til en række statistisk målbare forhold, som kan være med til at forudsige, hvordan det vil gå de unge efter udskrivning fra efterværnsprogrammet Lighthouse.

Den ene af forfatterne er tidligere leder af Lighthouse gennem 18 år, og udviklede til brug for analysen 22 risikofaktorer, som tidligere anbragte unge kan stå overfor i overgangen til voksenlivet. Derudover har to tidligere medarbejdere gennemgået anonymiseret sagsmateriale for at sikre, at alle tænkelige risikofaktorer var indregnet som parametre i analysen. De fundne risikofaktorer blev i analysen samlet til fire parametre, som måler, i hvilket omfang de unge:

 1. fuldfører highschool eller tilsvarende (General Educational Diploma, som sidestilles med highschool)
 2. kommer i beskæftigelse eller fuldføre erhvervsrettet kursus
 3. kan bo selvstændigt/stable boligforhold
 4. kan både fuldføre highschool, komme i beskæftigelse og få stabile boligforhold på en gang.

Disse fire centrale områder anvendes i undersøgelsen som udgangspunkt for en analyse af de unges udbytte af Lighthouse’s efterværnstilbud.

Tilbuddene i Lighthouse

De unge hjælpes til at finde en relevant bolig via projektets kontakter med udlejere, som ligger tæt på skole, arbejdspladser og sociale støtteforanstaltninger. Det er også muligt for de unge et bo i delelejligheder, som er kønsopdelte. Lighthouse betaler indskud og øvrige udgifter samt møblering og telefon.

Der udbetales ugepenge til mad, personlige behov, rengøringsartikler etc. Herudover kan de unge få dækket udgifter til arbejdstøj, skolepenge og andre uforudsete udgifter. De unge forventes at have et fritidsjob.

De unge får tilknyttet en socialarbejder. Hver socialarbejder er tilknyttet 8-14 klienter. De unge kontaktes typisk en til flere gange om ugen. De mest sårbare unge bliver bedt om at kontakte Lighthouse dagligt. Desuden findes en telefonisk hotline, som er åben 24 timer i døgnet. Hvis det går de unge godt, fx hvis de har et job, kan de ved udskrivningen beholde boligen og møblerne og overtage lejeforpligtelserne.

Alle unge i Lighthouse modtager 2-4 timers undervisning ugentligt over 10 uger i ’lifeskills’, dvs. færdighedstræning i forhold til de unges funktionsniveau, herunder: budgetlægning, planlægning af aktiviteter, brugen af offentlige og private støttefunktioner, bo-træning, sundhed og mad, offentlige transportmidler, sociale færdigheder generelt, hvordan man finder og beholder et job, konfliktløsning og beslutningskompetence, egenomsorg og opbygning af netværk med ressourcepersoner.

Perspektivering og anbefalinger

Undersøgelsen udpeger nogle centrale elementer i forhold til tilrettelæggelsen af efterværnstilbud, med udgangspunkt i datamaterialet. Forskerne udtrykker overraskelse over, at det er netop de følgende forhold, der er udslagsgivende i forhold til de unges udbytte af efterværnstilbuddet, og ikke selve indsatsens indhold eller tilbuddets kurser.

Opsummerende peger undersøgelsen på, at:

 • de unges alder er vigtigt for resultaterne. Det går bedst for de unge, som er over 18 år ved indskrivning
 • en indsats, som er længere end 10 måneder giver bedre resultater
 • drenge har brug for mere vejledning om boligforhold end piger
 • unge med anden etnisk herkomst har brug for mere vejledning om boligforhold end andre unge.

Kilder

Mares, Alvin S. & Kroner, Mark J. (2011). Lighthouse Independent Living Program: Predictors of client outcomes at discharge i: Children and Youth Services Review, Bind 33, Hæfte 9, Side 1749 - 1758. Kan lånes gennem bibliotek.dk