Forside » Børn & unge » Efterværn » Indsatser » Bo-gruppe støtter tidligere anbragte unge i at få et mere selvstændigt liv

Bo-gruppe støtter tidligere anbragte unge i at få et mere selvstændigt liv

Efterværnsindsats på ungdomshjemmet Holmstrupgård omfatter bl.a. en prøvelejlighed og hjælp til uddannelse eller beskæftigelse.

Niels Aagaard | Socialstyrelsen

Bo-gruppen er ungdomshjemmet "Holmstrupgårds" udslusnings- og efterværnsafdeling. Bo-gruppen skal være med til at sikre, at de unge, som udskrives fra et anbringelsessted, får optimale livschancer på trods af deres ophold uden for hjemmet. Der arbejdes med unge inden for det psykiatriske spektrum.

For at imødekomme de unges behov efter en anbringelsesperiode, har Bo-gruppen udviklet flere indsatsområder. Dette har vist sig nødvendigt for at løse de omfattende udfordringer, der er forbundet med at flytte i egen bolig. På Holmstrupgård arbejdes der med følgende fem områder:

 • Stop-Over. En lejlighed, hvor unge fra døgnafdelingerne kan bo i en tidsbegrænset periode (3-4 uger).
 • JUMP (Job & Ung Matching Program) som sikrer, at de unge har optimale betingelser mht. at finde og holde fast i uddannelse eller beskæftigelse.
 • Kontaktpersonsordning, hvor den pædagogiske støtte ydes til unge i egen bolig.
 • Fønix - et bofællesskab med plads til to unge i en udslusningsfase.
 • Athena - et værested for tidligere anbragte unge. Her er tilknyttet en pædagogisk medarbejder, en social vicevært og et antal frivillige medarbejdere.

For de fleste unge er der i forbindelse med tilknytning til og støtte fra Bo-gruppens medarbejdere sket positive ændringer i deres livssituation og funktionsevne.

Læs hele artiklen

Formål

Det overordnede formål med Bo-gruppen er at sikre, at tidligere anbragte unge får en blid overgang fra et anbringelsessted til en mere selvstændig livsform.

Formålet med, at de unge prøver at bo alene i Stop-Over, er at:

 • give den unge et mere tydeligt billede af, hvordan en tilværelse vil være uden for en afdeling
 • medarbejderne bedre kan vurdere udflytningstidspunktet
 • afdelingen ved, hvad de skal sætte fokus på og arbejde med før en udflytning.

Formålet med JUMP er at afklare de unge i forhold til fremtidig beskæftigelse. Det sker gennem et individuelt tilrettelagt forløb, som skaber rammerne for, at den unge kan komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Målgruppe

Målgruppen for Bo-gruppens arbejde er børn og unge mellem 15 og 22 år, som er eller har været anbragt uden for eget hjem fx døgninstitution, plejefamilie, opholdssted eller lignende.
De visiterede unge skal kunne klare sig uden pædagogisk støtte i mindst et døgn.

Typisk vil de unge have vanskeligheder af psykiatrisk karakter såsom:

 • skizofreni og andre psykotiske lidelser
 • personlighedsforstyrrelser (fx borderline og spiseforstyrrelser)
 • opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD)
 • kontaktvanskeligheder (fx Aspergers syndrom)
 • særligt udsatte unge
 • unge voksne (18-22 år) med spiseforstyrrelser.

Metode

Den pædagogiske metode i Bo-gruppen hentes bl.a. fra den socialpædagogiske arena og det miljøterapeutiske område. Metoden kan defineres som: ”At skabe tryghed og forudsigelighed for den unge, så miljøet bliver mindre flydende. Herved reduceres stress og indre kaos, og den unge opnår tryghed, så vedkommende hverken føler sig invaderet eller overladt til sig selv”.

Andre nøgleområder, der sættes fokus på, er relationsarbejde, motivationsarbejde, struktur, spejling og ADL-træning (Activities of Daily Living). Formålet med ADL-træning, ud over indlæring af grundstenene i et dagligt liv, er at være med til at opbygge dens unges selvtillid via de små sejre, som ADL kan give.

Indfaldsvinklen i JUMP er helhedsorienteret, og omfatter den unges personlige, sociale, arbejdsmæssige, økonomiske og private situation. Metoden til at matche en bestemt ung til en bestemt beskæftigelse, vil først og fremmest være baseret på medarbejderens viden om den unge. Denne viden opnås ved et flow af oplevelser og information bl.a. via den unges kontaktpædagog fra afdelingen.

I modsætning til de øvrige indsatsområder har Stop-Over ikke fokus på behandling og støttefunktion, men mere på udredning og iagttagelse. Det analyseres, hvilke behov, den unge har, og hvilke færdigheder, den unge mangler for at sikre, at en udflytning ikke bliver en fiasko.

Når unge, der er flyttet i egen bolig, skal have støtte, indebærer det faglige arbejde bl.a., at der dannes relationer til den unge. Det gør man for at fremme den frigørelses- og selvstændighedsfase, som den unge befinder sig i.

I bofællesskabet Fønix eksisterer en høj grad af selvbestemmelse på alle niveauer, og der sørges for mange succesoplevelser og videre opbygning af de unges selvtillid. Det er nøglen til den kommende selvstændige livsform. Værestedet Athena spiller en central rolle i den samlede efterværnsindsats og bærer ikke præg af institution, men afspejler et ungdommeligt miljø, hvor de unge kommer og har mulighed for at slappe af.

Fremgangsmåde og aktiviteter

Der er en række aktiviteter i efterværnsindsatsen. Her beskrives fremgangsmåden for prøvelejligheden Stop-Over og beskæftigelsesindsatsen JUMP.

Stop-Over

Den unge bor i prøvelejligheden Stop-Over i en periode på 3-4 uger og flytter derefter tilbage til afdelingen. Under opholdet vil der være et tæt samarbejde mellem den unge, Stop-Over-pædagogen, og den unges kontaktpædagog fra afdelingen.
Efter aftale med den unge, kommer Stop-Over-pædagogen på besøg mindst to gange om ugen. Det pædagogiske arbejde indebærer fx rådgivning om den unges personlige, sociale, psykiske og økonomiske forhold. Desuden kan støtten omfatte hjælp til praktiske gøremål, fx læsning af breve, strukturering af økonomi, hjælp til ny dagsrytme, daglige opgaver eller personlig støtte i forbindelse med eksempelvis beskæftigelse, uddannelse, forhold til venner og fritidsaktiviteter.

Ud over besøgene er der enten telefonisk eller personligt weekend-kontakt. Den unge kan komme på besøg i JUMP-café eller værestedet "Athena" flere gange om ugen. Desuden er der altid mulighed for at få kontakt med en medarbejder 24 timer i døgnet, året rundt.

For at vedligeholde kontakten og sikre, at overgangen tilbage til afdelingen ikke bliver for vanskelig, besøger den unge sin døgnafdeling til aftensmad en gang om ugen.

JUMP

JUMP-konsulenten er mellemled mellem den unge, kontaktpædagog fra afdelingen, sagsbehandler og arbejdsplads/uddannelsessted. Konsulenten støtter den unge i at få givet de relevante oplysninger, i de forskellige systemer. Konsulenten er i den proces koordinatoren, der kan tage ansvar for at finde eller fastholde ”den røde tråd”, hvis der er behov for det.

JUMP-konsulenten opsøger virksomheder mhp. at finde praktikpladser, udarbejde praktikaftaler, lave opfølgning på arbejdspladsen og kan kontaktes af arbejdsgiver, hvis der er behov for det.

Konsulenten kan yde praktisk og social støtte til den unge efter behov. Den unge kan have brug for støtte til at kunne komme op om morgenen og møde på arbejde/uddannelse, eller kan have brug for støtte i forhold til at blive motiveret til at komme i gang med et beskæftigelsesforløb.

Indsatsen forudsætter, at den unge er fortrolig med konsulenten, og har lyst til at modtage støtten eller indgå i et samarbejde omkring beskæftigelse. Netop derfor er der fokus på opbygning af en god relation til den unge. I samarbejdet med den unge anvendes relationsarbejde og den motiverende samtale.

De unge indbydes til at mødes til en JUMP-aften en gang om ugen, hvor de har mulighed for at mødes i et afslappet miljø og fx udveksle erfaringer eller få individuel råd og vejledning.

Læs uddybende beskrivelse af Stop-Over

Læs uddybende beskrivelse af JUMP

Resultater

Resultatdokumentationsundersøgelse

De overordnede resultater af Bo-gruppens indsats kan læses i undersøgelsen ”Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård”, udarbejdet af Region Midt og Holmstrupgård. Undersøgelsen bygger på en kvantitativ undersøgelse af, hvordan det er gået de unge, der er udskrevet fra Bo-gruppen i løbet af 2005-2006 i forhold til opstillede mål.

Undersøgelsen viser generelt, at tilknytning og støtte fra Bo-gruppens medarbejdere har betydet positive ændringer i de unges livssituation og funktionsevne. De unge blev bedre til at klare daglige opgaver og økonomi. På de sociale område var der også en positiv udvikling, men var stadig svært for de unge at deltage i fritidsaktiviteter og have kontakt til venner og bekendte.

Interviewbaseret evalueringsundersøgelse

I 2010 udarbejdede Center for Kvalitetsudvikling i Region Midt evalueringen Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater - En interviewbaseret evalueringsundersøgelse. Evalueringen tegner et overordnet billede af, at de fleste af de unge siger, at indsatsen har spillet en væsentlig og positiv rolle for deres eget sagsforløb på dette punkt. Evalueringen viser også, at deltagelse i uddannelses- eller arbejdsmarkedslivet har en meget positiv betydning for de unge. Der henvises til styrkede sociale kompetencer og forbedret netværk, men også til, at JUMP har været en væsentlig støtte i forhold til at afklare den unge, etablere og fastholde konkrete uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.

Ressourcer

Den fremtidige udfordring for Bo-gruppen er at være i stand til at modtage en bredere målgruppe, end den gør nu.
Det har vist sig, at det kan være en alt for stor overgang for den unge, som kommer fra det kompakte pædagogiske miljø, typisk en døgnafdeling til et bofællesskab, hvor lejligheden kun er bemandet fra kl. 16. Udviklingspotentialet ligger i en mindre boenhed, der er bygget op efter samme skabelon, men uden en støttebeboer, og suppleret med professionel støtte fra tidligt om morgenen.

Det nye tiltag vil tage hensyn til de eventuelle vanskeligheder, nogle unge har i forbindelse med morgensituationen. Samtidig bliver de konfronteret med andre personlige, sociale og psykiske udfordringer, som de ikke møder på en døgnafdeling.

Det er afgørende, at de mange erfaringer fra bofællesskabet bliver brugt og eksempelvis, at de fysiske rammer ikke bærer præg af institutionsmiljø, men fremstår som et hjem, og signalerer, at beboerne er inde i en afinstitutionaliseringsproces.

Et andet fokusområde, som har optaget Bo-gruppen de sidste to år er hjemløse unge, da en mindre del af Bo-gruppens unge har befundet sig i risikozonen for hjemløshed. At miste sin bolig ufrivilligt, forekommer desværre hyppigere i dag end tidligere, og for Bo-gruppens målgruppe kan dét at være hjemløs få katastrofale konsekvenser.

Bo-gruppens erfaring er, at, på trods af en stabilt målrettet og positiv udvikling, kan det være en traumatisk og uværdig oplevelse, som er både psykisk og socialt skadende, hvis den unge er på kanten til at blive eller bliver hjemløs.

Kilder

Kontaktpersoner, Holmstrupgård:

Birte Lausch
Souschef, Holmstrupgård
Email: birte.lausch@ps.rm.dk
Tlf.: 78 47 86 09

Paul Dearman
Afdelingsleder, Bo-gruppen på Holmstrupgård
Email: paul.dearman@ps.rm.dk
Tlf.: 78 47 86 91

Holmstrupgårds hjemmeside