Forside » Børn & unge » Efterværn

Efterværn

Efterværn
Efterværn

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år, og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden hjælp. Overgangen til voksenlivet kan byde på problemer med ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, dårligere helbred, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ringe selvværd. Samtidig viser forskningen, at færre tidligere anbragte unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge, der ikke har været anbragt.

Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed.

I dette tema kan du læse om en række efterværnstilbud og metoder, der bidrager til en god overgang fra anbringelse til det selvstændige voksenliv samt hvilke tiltag, der vurderes, som de mest succesfulde.

Indsatser

Nye metoder til efterværn

Socialstyrelsen støtter 4 udviklingsinitiativer, som har fokus på koordinering og samarbejde, frivilliges indsatser, boligforhold og på tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Det Gode Efterværn – anbefalinger til efterværnsindsatsen

Unge videregiver erfaringer med efterværnstilbud til fagpersoner, der arbejder med efterværn samt til andre unge mellem 16-23 år.

Gode råd til den gode kontaktperson

Hvad skal den gode kontaktperson kunne? Og hvordan håndterer man rollen som kontaktperson? I SPUK's kontaktpersonhåndbog gives en mængde redskaber, og dilemmaer drøftes.

Individuelle tiltag er bedre end generelle

Sådan lyder konklusionen fra en evaluering foretaget af otte kommunale efterværnsprojekter i Norge

SEITA – støtte til tidligere anbragte på universiteter

Amerikanske universiteter bruger et særligt støtteprogram for tidligere anbragte i plejefamilier. Programmet skal medvirke til, at flere tidligere plejefamilieanbragte gennemfører ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Skræddersyet udslusning fra døgninstitutionen Godhavn øger unges udviklingsmuligheder

Døgninstitutionen Godhavns efterværnsindsats, Netværket, sikrer 18-23-årige beboere en god overgang fra den døgnåbne behandlingsinstitution til et selvstændigt liv i egen bolig. Et faseopdelt udslusningssystem skræddersyr en løsning til hver enkelt ung.

Bo-gruppe støtter tidligere anbragte unge i at få et mere selvstændigt liv

Efterværnsindsats på ungdomshjemmet Holmstrupgård omfatter bl.a. en prøvelejlighed og hjælp til uddannelse eller beskæftigelse.

Centrale elementer i efterværnsindsatsen

Alder ved indskrivning samt varighed i tilbud har større betydning for de unges resultater end typen af efterværnsindsats

Eget værelse med støtte som led i efterværn

Eget værelse med støtte er med til at give tidligere anbragte unge en mere smidig overgang til en selvstændig voksentilværelse.
Baggrundsviden

Definition

Efterværn er ydelser til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Målgruppen

Målgruppen for efterværn er unge mellem 18 og 23 år, der har haft en kontaktperson eller været anbragt op til det 18. år, og som vurderes at have behov for støtte i overgangen fra det 18. år ind i voksenlivet

Omfang

Kommunerne anvender i stigende grad efterværn, og det gives især som opretholdelse af døgnophold eller som personlig rådgiver.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Forskning viser, at et godt efterværn skabes ved at give unge, der har været anbragt, særlig støtte i overgangen til voksentilværelsen. Særligt væsentligt er det, at hjælpe de unge med at (gen)opbygge gode relationer til familie og netværk.

Kontaktperson som efterværnstilbud

Kontaktperson som efterværn er et tilbud til bl.a. tidligere anbragte unge med behov for en fast voksenkontakt. Kontaktpersonen skal medvirke til at gøre de unge klar til at stå på egne ben, og understøtte, at den unge fx gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Efterværn.