Forside » Børn & unge » Børn som pårørende » Indsatser » SMIL - Styrket Mestring I Livet

Vidensgrundlag

SMIL - Styrket Mestring I LivetSMIL er en lærings- og mestringsindsats målrettet børn og unge som pårørende. Indsatsen er udviklet, afprøvet og brugerevalueret i Norge med positive resultater.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Den primære målgruppe for SMIL er beskrevet og afgrænset til alle børn og unge i alderen 8 - 12 år, der er pårørende til forældre med psykiske vanskeligheder og/eller rusmiddelproblematikker samt deres forældre. På individniveau er der ikke beskrevet eksklusionskriterier inden for den klart definerede målgruppe: børn, der er pårørende til forældre med psykiske vanskeligheder og/eller rusmiddelproblematikker. På familieniveau er et grundlæggende inklusionskriterie beskrevet som forældrenes vilje til at indgå i et samarbejde samt åbenhed om familiens situation. Der findes her heller ingen eksklusionskriterier. SMIL beskrives samtidig som en forebyggende indsats. Man bør derfor være opmærksom på, hvorvidt og hvordan indsatsen har relevans i forhold til børn, unge og familier med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der er ikke udviklet screeningsredskab til identificering af eventuelle undermålgrupper indenfor målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
SMIL's forløb og de forskellige elementer, der udgør indsatsen er velbeskrevne. Metoden er manualbaseret, hvor forløb og aktiviteter er beskrevet. Der er en logisk sammenhæng mellem det teoretiske udgangspunkt, der ligger til grund for indsatsen og indsatsens formål og aktiviteter. Den implicitte forandringsteori tager dog ikke højde for den mangfoldighed og kompleksitet, som kendetegner praksisfeltet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er i den systematiske søgning om SMIL ikke fremkommet en egentlig implementeringsevaluering. Der er udviklet materialer, der guider og understøtter implementering. I et evalueringsstudie fra Norge foreligger der implementeringserfaringer og anbefalinger fra en norsk kontekst. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra en dansk kontekst. SMIL er udviklet og afprøvet i den norske sundhedssektor, hvor forskellige statslige, regionale og kommunale enheder understøtter implementeringen. Dette gør, at de norske erfaringer ikke er direkte overførbare til en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er foretaget en pilotafprøvning i 2009 og en kvalitativ brugerevaluering i 2014 af SMIL baseret på 10 informanter. Den eksisterende afprøvning og evaluering er foretaget eller initieret af programudvikler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren D.
Økonomi
Der er viden om et estimeret ressourceforbrug ved implementering af SMIL. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af SMIL i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.