Definition

I temaet er børn som pårørende defineret og afgrænset som børn, der er pårørende til voksne med psykiske vanskeligheder og/eller en misbrugsproblematik. Det kan eksempelvis dreje sig om psykiske vanskeligheder og/eller stof- eller alkoholmisbrug hos barnets forældre eller andre nære omsorgspersoner.

 | Socialstyrelsen

Stof- og/eller alkoholmisbrug

Et misbrug defineres, med afsæt i WHO´s definition, som et forbrug af rusmidler, der har et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller hans/hendes omgivelser (Socialstyrelsen, 2015).

Ifølge socialebegreber.dk er skaden ved et misbrug ofte en kombination af fysisk, psykisk og social skade. Misbrug er kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed. Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol (socialebegreber.dk).  

Psykiske vanskeligheder

Den norske psykolog og forsker, Øyvind Kvello, skelner mellem begreberne psykiske problemer og psykiske lidelser. Begrebet psykiske problemer omfatter alle symptomer på psykisk ubehag fx følelsen af at være nedtrykt og trist i en periode, lav selvværdsfølelse og uro i maven (Kvello, 2016).

Psykisk lidelse defineres ud fra en gradsforskel af psykiske problemer, dvs. hvis symptomerne er længerevarende og har en vis sværhedsgrad. Ifølge Kvello er psykiske lidelser snarere gradsforskellige end væsensforskellige fra den almindelige funktionsmåde, og der er flere mennesker, som har psykiske problemer end psykiske lidelser (Kvello, 2016).

Af psykiske lidelser kan nævnes angst og stressrelaterede lidelser, herunder forbigående krisereaktioner, personlighedsforstyrrelser, affektive tilstande såsom depression og mani, psykoser, herunder skizofreni, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, demenstilstande og misbrug af rusmidler (Sundhedsstyrelsen, 2015).

I temaet sammenfattes begreberne psykiske problemer og psykiske lidelser under samlebetegnelsen psykiske vanskeligheder, der af socialebegreber.dk er defineret som forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet. I afgrænsningen af temaet er der således ikke særskilt fokus på bestemte psykiske lidelser/sygdomme, diagnoser eller problemer, medmindre dette er nævnt særskilt.

Lovgrundlag

I Serviceloven findes henvisninger og krav til kommunerne om at sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien og tilbyde rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det (Social- og Indenrigsministeriet, 2015).  Formålet er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende (Social- og Indenrigsministeriet, 2015). 

I Serviceloven findes der også henvisninger og krav til en helhedsorienteret indsats og tværprofessionelt samarbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte (Social- og Indenrigsministeriet, 2015).

Læs mere om det tværprofessionelle samarbejde i børnesager her 

Afgrænsning af tema

Temaet er afgrænset til den kommunale myndighedsopgave og ansvar i forhold til at tilbyde støtte til børn med særligt behov herfor indenfor servicelovens kapitel 11 om børn og unge med behov for særlig støtte og servicelovens § 11 om kommunens forebyggende arbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Læs mere om målgruppen for temaet her 

Kilder

Kvello, Ø. (2016). Børn i risiko. 1. udgave, 3. oplag (kan lånes gennem bibliotek.dk). Samfundslitteratur.

Socialebegreber.dk. Find begreb. Besøgt 19.05.2017

Social- og Indenrigsministeriet (2015). Bekendtgørelse af lov om social service. Besøgt d. 19.05.2017

Socialstyrelsen (2015). Hvad er et Misbrug?. Besøgt d. 19.05.2017

Publiceret: 24.05.2017. Sidst opdateret: 14.08.2019