Forside » Børn & unge » Børn, der oplever vold » Indsatser » Kids Club – en støtteindsats til børn, hvis mødre er udsat for vold

Vidensgrundlag

Kids Club – en støtteindsats til børn, hvis mødre er udsat for vold Kids Club er en amerikansk manualbaseret støtteindsats til børn, der er vidne til vold i hjemmet. Et effektstudie peger på, at Kids Club har en række positive effekter. I Sverige er Kids Klub implementeret i to kommuner, og fra 2016 udbyder Örebro Universitet uddannelse i programmet ud fra manualer, der er tilpasset det svenske socialområde.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Indsatsen Cool Kids udbyder tre programmer, der henvender sig til målgrupperne: børn 6-12 år, der er vidne til vold mod mor; børn 4-6 år, der er vidne til vold mod mor; mødre til børn i alderen 6-12 år, som er udsat for partnervold. Eksplicitte inklusions- og eksklusionskriterier fremgår ikke. De eneste kriterier der er beskrevet er ”alder” og ”vidne til vold” – graden af vold er ikke yderligere beskrevet. Metoden beskriver ikke støtteredskaber til identifikation og fastholdelse af målgruppen. Det vurderes at vidensgrundlaget for målgruppen er utilstrækkeligt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Metoden er struktureret, manualbaseret og teoretisk funderet. Kids Club tager udgangspunkt i social indlæringsteori og traumeteori. Forløbet består af et 10-ugers gruppeforløb med 5-7 børn i alderen 6-12 år af blandet køn, med to behandlere tilknyttet hver gruppe. Kids Club består af et temabaseret forløb og ugentlig supervision af behandlerne. Der er udviklet et uddannelsesforløb til metoden for professionelle (uddannelsen er målrettet socialrådgivere og psykologer). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Kids Club er ikke implementeret i dansk kontekst. Svenske studier har undersøgt muligheder og begrænsninger ved metoden og vurderer metoden Kids Club implementerbar i svensk kontekst. Der foreligger ingen danske implementeringserfaringer. På baggrund af den systematiske søgning (2015) er der ikke fremkommet implementeringsevalueringer af Kids Club. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er på nuværende tidspunkt gennemført internationale effektstudier af Kids Club. Studierne peger på god effekt, men der mangler viden, der underbygger metodens effekt, herunder evalueringsrapporter og forskningsartikler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke i søgningen fremkommet cost-effectiveness eller cost-benefit analyser vedrørende Kids Club. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.