Forside » Børn & unge » Børn der oplever vold

Børn der oplever vold

Børn der oplever vold
Børn der oplever vold

Børn, der oplever vold, får psykiske skader som bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Det er især skadeligt, når volden sker i hjemmet – den base der skal være et trygt og sikkert sted at vokse op. Mange børn kender ikke deres rettigheder og ved ikke, at det i Danmark er forbudt for forældre at slå deres børn.

Sagsbehandlingen i sager med vold i hjemmet er ofte kompliceret. Der er mange aktører på området, og der er forskellige opfattelser blandt fagfolk af, hvordan vold defineres, og hvornår og hvordan man som fagperson skal agere.

I temaet er fokus primært rettet mod fysisk vold mod børn i hjemmet og på børn, der er vidne til fysisk vold i hjemmet. Læs blandt andet artikler om omfang og skadevirkninger af vold, barnets perspektiv på at leve med vold, indsatser og behandlingsmodeller samt kommunale strategier og krisecentre.

Indsatser

Mentaliseringsguiden: redskaber til fagpersoner, der arbejder med omsorgsvigtede eller traumatiserede børn

Mentaliseringsguiden indeholder forskellige redskaber til at understøtte udsatte børn og unges evne til at mentalisere, dvs. at forstå egen og andres adfærd ud fra bl.a. følelser, tanker, behov og mål. Guiden er henvendt til fagpersoner, der arbejder med omsorgssvigtede eller traumatiserede børn og unge.

Kids Club – en støtteindsats til børn, hvis mødre er udsat for vold

Kids Club er en amerikansk manualbaseret støtteindsats til børn, der er vidne til vold i hjemmet. Et effektstudie peger på, at Kids Club har en række positive effekter. I Sverige er Kids Klub implementeret i to kommuner, og fra 2016 udbyder Örebro Universitet uddannelse i programmet ud fra manualer, der er tilpasset det svenske socialområde.

Børnesamtalen i praksis

Det er vigtigt, at fagpersoner, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

Kommunale beredskaber i forhold til overgreb mod børn og unge

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Voksne og fagpersoner har derfor ansvar for at beskytte børn og unge og bidrage til, at der så tidligt som muligt bliver reageret på mistanke eller viden om, at børn eller unge er udsat for vold og/eller seksuelle overgreb.

I dialog med voldsudøver

Tilbuddet "Dialog mod Vold" har udviklet en behandlingsmodel til voldsramte familier. Modellen retter sig bl.a. direkte mod den, der udøver volden.

MST-CAN: Multisystemisk Terapi for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en intensiv hjemmebaseret intervention, der har til formål at støtte familier, hvor er barn eller en ung har været udsat for omsorgssvigt af deres forældre.
Baggrundsviden

Definition

Blandt forskere og andre fagfolk er der forskellige opfattelser af, hvordan vold defineres og registreres. Socialstyrelsen arbejder med en forståelse af vold, der ligger i forlængelse af børnekonventionen, hvor barnets integritet og ret til sund udvikling er central.

Målgruppen

Vold kan defineres på forskellige måder. Blandt forskere og andre fagfolk er der forskellige opfattelser af, hvordan vold defineres og registreres. Socialstyrelsen arbejder med en forståelse af vold, der ligger i forlængelse af børnekonventionen, hvor barnets integritet og ret til sund udvikling er central.

Omfang

Vold er et tabubelagt område, og det er vanskeligt at opgøre det nøjagtige omfang af vold mod børn. Undersøgelser viser, at mellem 4 og 20 procent af børnene er udsat for vold i hjemmet i løbet af et år, og mellem 5 og 12 procent er vidne til vold i familien i løbet af et år.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Danske undersøgelser peger på, at socialt udsatte børn og unge har større risiko for at blive udsat for vold end andre børn og unge. Undersøgelserne viser dog også, at vold forekommer i alle typer af familier, og at mange børn og unge vokser op under svære kår uden at været udsat for vold.

Principafgørelser

Læs principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er relevante for temaet Vold i hjemmet.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet vold i hjemmet.