Forside » Børn & unge » Bander » Aktører - ansvar og roller

Aktører - ansvar og roller

Der er ofte flere forvaltninger involveret, når det drejer sig om unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupperinger. De indsatser, som iværksættes, kan udøves i frivilligt, privat, kommunalt og/eller regionalt, såvel som statsligt regi.

Indsatsen over for bandekriminalitet er præget af mange aktører, der har hver deres ansvar, roller og opgaver. Aktørernes roller og opgaver, og særligt deres position i forhold til en given indsats, afhænger i høj grad af, om det drejer sig om:

  • generel forebyggelse af kriminalitet
  • en specifik forebyggende indsats mod børn og unge med bekymrende adfærd
  • en egentlig intervention rettet mod de, som har begået kriminelle handlinger.

Aktørerne på det sociale område er de samme på kriminalitetsområdet, som på bandeområdet. Læs mere om dette her

I flere politikredse er der desuden oprettet såkaldte banderåd. Hensigten med disse er at skabe et forum, hvor der er mulighed for at drøfte strategi og tryghed i lokalområdet. Banderådenes opgave er at involvere private aktører i samarbejdet med politiet og kommunen for at bryde fødekæden til bander.

Væsentlige politiske initiativer

Der findes en række væsentlige politiske initiativer til forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet.

Bandepakkerne:

I 2009 blev ’Bandepakke I’ vedtaget. Den indeholdte bl.a. initiativer om skærpede straffe, bedre efterforskningsredskaber og tryghed (synligt politi mv.) samt banderåd. I 2014 blev ’Bandepakke II’ vedtaget. Den skærpede en række af de initiativer, som blev vedtaget ved første bandepakke og indeholdte bl.a. skærpede straffe for besiddelse af skydevåben, øgede muligheder for at anvende den såkaldte ’bandebestemmelse’, der kan give dobbelt straf for alvorlig rocker- og bandekriminalitet, samt en styrkelse af den eksisterende exit-indsats. I 2017 blev ’Bandepakke III – Bander bag tremmer’ vedtaget. Den indeholder 35 initiativer, der har til formål at sikre borgernes tryghed og sikkerhed. Den indeholder både en række nye initiativer og en række yderligere skærpelser af initiativerne fra de foregående bandepakker. Bl.a. er straffen for brug af skydevåben på offentligt tilgængelige steder blevet skærpet. Derudover skal bandemedlemmer ikke kunne prøveløslades, medmindre de deltager i et exit-forløb.

Læs hele aftalen om ’Bandepakke III – Bander bag tremmer’ her

Kriminalitetspakken:

Kriminalitetspakken omfatter initiativer fra henholdsvis satspuljeaftalen for 2014 samt regeringens rocker- og bandepakke: ”Fast greb om banderne”. Kriminalitetspakken omfatter bl.a. følgende initiativer:

  • Projekt som understøtter kommunernes implementering af det nye lovkrav om netværkssamråd.
  • Projekter i frivillige organisationer om mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet.
  • ”Aftale om god opførsel”, som er et forsøgsprojekt, hvor kommuner og politi i SSP-regi kan indgå aftale med unge, som har udvist asocial opførsel.
  • Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO/Socialstyrelsen og kommunerne.
  • Bandeenhed til forebyggelse af rekruttering af unge til bander.

Publiceret: 07.12.2015. Sidst opdateret: 10.08.2017