MindSpring

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. Metoden er oprindeligt udviklet i Holland, hvor den har været anvendt med gode erfaringer siden 2002.

| Socialstyrelsen

Den hollandske psykolog Paul Sterk udviklede MindSpring-metoden i 2002 på baggrund af sit arbejde med flygtninge og internt fordrevne i blandt andet Sierra Leone. Her oplevede han et behov for en metode, der kunne anvendes til at håndtere de tilbagevendende psykiske problemer hos sårbare flygtninge. MindSpring-metoden blev udviklet i samarbejde med en gruppe højtuddannede flygtninge og Det Hollandske Råd for Flygtninge (DCFR).

I Danmark har Dansk Flygtningehjælp siden oktober 2010 afprøvet og videreudviklet metoden i samarbejde med en række kommuner og Røde Kors. Hvor man i Holland udelukkende anvender metoden over for forældre med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, har man i Danmark også afprøvet metoden overfor unge flygtninge. Dette er sket med inspiration fra Kristiansand Kommune i Norge, hvor man i arbejdet med at modtage unge uledsagede flygtninge afholder obligatoriske gruppeforløb med særligt fokus på identitet og den historie, de unge har med sig fra deres hjemland.

Det særlige ved MindSpring metoden er, at grupperne ledes af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. Det giver en tryghed for deltagerne at vide, at træneren har den samme baggrund som deltagerne, og har personlige erfaringer, der ligner deres egne.

Et MindSpring gruppeforløb består af otte ugentlige møder á to timers varighed. Møderne afholdes oftest uden for normal arbejdstid og foregår på deltagernes modersmål. Udover MindSpring-træneren deltager en medtræner også i møderne. Medtræneren er en professionel fagperson fra enten en kommune, en kommunal institution eller en anden social indsats,

Dansk Flygtningehjælp arbejder fortsat på at udvikle metoden til at omfatte nye målgrupper og nye temaer relateret til eksilproblematikker. Målet er, at MindSpring kan tilbydes i alle landets kommuner som en del af kommunernes arbejde med at modtage flygtninge og indvandrere.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

MindSpringMindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. Metoden er oprindeligt udviklet i Holland, hvor den har været anvendt med gode erfaringer siden 2002. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

Metode

MindSpring-metoden er et gruppeforløb for flygtninge og indvandrere, med det formål at give dem ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelsen i eksil samt betydningen af sociale netværk.

Det særlige ved MindSpring-metoden er, at grupperne ledes af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. MindSpring-træneren kan via sin kulturelle baggrund og sine erfaringer som flygtning eller indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne er i. For deltagerne giver det tryghed at vide, at træneren har personlige erfaringer, der ligner deres egne (Hallas, 2014b).

MindSpring-metoden bygger på følgende principper:

 • Inddragelse af flygtninge/indvandreres egne erfaringer med livet i eksil.
 • Peer-to-peer-tilgang (ligesindede deler erfaringer).
 • En manual følges med faste temaer, som er aktuelle og relevante for deltagerne.
 • Forskellige øvelser sikrer, at deltagerne får lejlighed til selv at reflektere over temaerne og opnå ny indsigt og bevidsthed derigennem.
 • Deltagerne får styrket deres handlekompetencer.
 • Samarbejde mellem frivillig med flygtninge-/indvandrerbaggrund og professionel fagperson.

Et MindSpring-gruppeforløb består af otte ugentlige møder á to timers varighed, som foregår på deltagernes modersmål. Møderne afholdes typisk udenfor normal arbejdstid fx sidst på eftermiddagen. Deltagelse i et gruppeforløb er frivilligt og gratis for deltagerne. En gruppe består af otte til ti deltagere.

Hvert gruppeforløb ledes og faciliteres af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne, samt en medtræner som er en professionel fagperson fra enten en kommune, en kommunal institution eller en anden social indsats. Herudover skal der være en tolk til stede, der kan oversætte for medtræneren, som typisk ikke taler samme sprog som deltagerne og MindSpring-træneren.

MindSpring-træneren og medtræneren har et fælles ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af møderne. Det er MindSpring-trænerens primære opgave at lede gruppen under møderne og introducere temaer og øvelser, mens medtræneren er ansvarlig for praktiske opgaver såsom rekruttering af deltagere, lokalebooking, bestilling af forplejning mv. Medtræneren fungerer desuden som en professionel støtte for MindSpring-træneren og bidrager med faktuel viden om fx lokale forhold, hjælpemuligheder og henvisning til professionel hjælp, hvis der er behov for det (MindSpring, 2015).

MindSpring-manual

Til gruppeforløbene hører en manual, som er systematisk og detaljeret bygget op om forløbets temaer, med baggrundsviden, oplæg og øvelser til alle 8 gruppemøder (Blauenfeldt & Hallas, 2013). Temaerne er eksempelvis identitet, stress, traumer, opdragelsesmetoder samt normer og værdier. Der findes forskellige MindSpring-manualer til henholdsvis gruppeforløb for forældre og unge. MindSpring-trænere og medtrænere kan ved hjælp af manualerne samt deres forudgående trænings- og kursusforløb gennemføre MindSpring-gruppeforløb (Hallas, 2014a).

Kursus og certificering

Det er en forudsætning for at blive MindSpring-træner, at træneren har flygtninge- eller indvandrerbaggrund og er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp som frivillig. Herudover skal træneren have gennemført et intensivt kursusforløb i MindSpring-metoden. På kurset gennemgås MindSpring-manualen og de forskellige temaer og øvelser afprøves. Kurset omhandler desuden pædagogiske færdigheder i at facilitere gode gruppeprocesser, øvelser i at håndtere svære situationer i grupperne samt rolle- og forventningsafklaring. Efter kurset gennemfører træneren sit første gruppeforløb, som evalueres, hvorefter træneren bliver certificeret som MindSpring-træner.

Medtræneren skal være en fagperson fra det samarbejdsregi, hvor MindSpring-deltagerne organiseres, samt have integrationsfagligt og lokalt kendskab. Det indebærer, at medtræneren skal kunne samle en gruppe flygtninge eller indvandrere, som har sprog og udfordringer til fælles. Medtrænerens arbejdsplads skal desuden kunne tilbyde lokaler, forplejning og tolk under gruppeforløbene. Medtræneren vil blive introduceret til MindSpring-metoden forud for gruppeforløbene.

Dansk Flygtningehjælp afholder netværksdage og opfølgningskursusdage for MindSpring-trænere og medtrænere, hvor erfaringer kan udveksles og deles, og evt. nye udviklingsmuligheder drøftes (MindSpring, 2015).

Kilder

Blauenfeldt, Mette & Hallas, Vibeke (2013). "MindSpring - gruppeforløb for nyankomne flygtninge", I Guldager, Jens & Skytte, Marianne (2013). Socialt arbejde – teorier og perspektiver (kan lånes igennem bibliotek.dk). Akademisk Forlag, København.

Guldager, Jens og Skytte, Marianne (2013). Socialt arbejde – teorier og perspektiver (kan lånes gennem bibliotek.dk). Akademisk Forlag, København.

Hallas, Vibeke (2012). Metodehæfte. Forældregrupper for og med asylansøgere og flygtninge. Om at give sine børn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse – og om stress, traumer og identitet. Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp.

Hallas, Vibeke (2014a). ManualMindSpring for unge. Grupper for og med unge flygtninge. Forebyggende og identitetsstyrkende indsats. Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp.

Hallas, Vibeke (2014b). Manual. Mindspring for og med flygtninge og indvandrerforældre med teenagebørn. Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp. 

Mindspring (2015). Den danske programhjemmeside.

Implementering

MindSpring-metoden er blevet afprøvet i en række danske kommuner. Erfaringerne herfra peger på, at metoden med fordel kan anvendes i en dansk kontekst.

MindSpring-metoden er oprindeligt udviklet i Holland, hvor den har været anvendt med gode resultater siden 2002. Efterfølgende er den blevet afprøvet og videreudviklet i Belgien siden 2003, og i Danmark siden 2010 (MindSpring.org, 2015). Herudover er metoden implementeret i Burundi og Sierra Leone.

MindSpring-metoden er blevet afprøvet og evalueret i en række danske kommuner. Erfaringerne herfra viser, at metoden med fordel kan anvendes i en dansk kontekst og at den er udbytterig for såvel MindSpring-trænere som deltagere i gruppeforløbene. Erfaringerne viser imidlertid også, at der er flere udfordringer forbundet med implementeringen af metoden. Én af dem handler om, at det kan være svært at finde og sammensætte homogene (sproglige og kulturelle) grupper, idet der er relativt få flygtninge i Danmark, som samtidig er bosiddende i alle landets kommuner (Blauenfeldt & Hallas, 2013). En anden udfordring handler om, at det kan være svært at finde MindSpring-trænere, der både er langt nok i deres eget integrationsforløb til at kunne hjælpe andre, og som samtidig taler tilstrækkeligt godt dansk til at kunne følge MindSpring-træningen.

 Herudover kan samarbejdet med og implementeringen af grupperne i kommunerne være en udfordring, idet travlhed og omstruktureringer kan betyde, at kommunerne nedprioriterer indsatser, som ikke er lovpligtige.

Erfaringerne viser desuden, at samarbejdet mellem MindSpring-træner og medtræner kan være en udfordring, da mange fagpersoner ikke har erfaring med at arbejde tæt sammen med frivillige. I MindSpring har de frivillige en central rolle som ledere af gruppeforløbene, og det kan være svært for de professionelle fagpersoner at finde deres rolle i forløbene (Blauenfeldt & Hallas, 2013).

På baggrund af de foreløbige erfaringer med at implementere MindSpring-metoden anbefales det, at:

 1. rammerne for samarbejdet mellem MindSpring-træneren og medtræneren ekspliciteres før gruppeforløbets opstart, hvilket indebærer en klar rollefordeling, og at der afsættes ressourcer til afholdelse af forberedende og evaluerende møder mellem de to parter henholdsvis før og efter hvert gruppemøde (Als Research, 2012)
 2. deltagerne i gruppeforløb bliver orienteret om rollefordelingen mellem trænerne ved grup­pestart og får information om, hvilke forventninger de kan have til henholdsvis MindSpring-træneren og medtræneren (Hallas, 2014)
 3. tolken forberedes på de emner, der diskuteres (fx ved at læse manualen) og at der skabes klarhed over tolkens rolle inden gruppeforløbets start. Det anbefales, at samme tolk bruges til hele gruppeforløbet (Hallas, 2014)
 4. tid og sted tilpasses deltagerne. Et gruppeforløb finder normalt sted én gang ugentlig på samme ugedag og tidspunkt. Dog kan der være lokale forhold, der gør, at det er mere hensigtsmæssigt fx at holde møder to gange ugentligt eller som et samlet intensivt forløb. Dette afhænger af, hvad der passer ind i deltagernes dagligdag samt trænernes muligheder. Det skal overvejes før start og drøftes med deltagerne, hvad der er muligt (Hallas, 2014)
 5. Dansk Flygtningehjælp yder råd og vejledning til trænerne i de enkelte gruppeforløb (MindSpring, 2015).

Kilder

Als Research (2012.: Slutevaluering af projekt MindSpring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge (pdf).

Als Research (2014). Evaluering af MindSpring – Trænerkursus og gruppeforløb for unge.

Blauenfeldt, Mette & Hallas, Vibeke (2013). "MindSpring - gruppeforløb for nyankomne flygtninge", I Guldager, Jens & Skytte, Marianne (2013). Socialt arbejde – teorier og perspektiver (kan lånes igennem bibliotek.dk). Akademisk Forlag, København.

Hallas, Vibeke (2014). Manual. MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn. Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp.

MindSpring.org. (2015). Mindspring - Den hollandske programhjemmeside

MindSpring.dk (2015). Mindspring - Den danske programhjemmeside

Effekt

Der er endnu ikke gennemført evalueringer (efterår 2015), der dokumenterer en målbar effekt af MindSpring hverken i Holland eller i Danmark, men en dansk evaluering af metoden peger på, at den er anvendelig i forhold til at styrke forældrekompetencer og forebygge familiekonflikter.

Metodeudviklingsprojektet MindSpring

Als Research gennemførte i 2012 en evaluering af metodeudviklingsprojektet MindSpring, som blev gennemført af Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors i perioden fra oktober 2010 til august 2012. Tre kommuner deltog i projektet: Varde, Jammerbugt og Bornholm – og tre asylcentre: Brovst, Kongelunden og Avnstrup. Alle steder blev der gennemført forældregruppeforløb for i alt 97 nyankomne kvoteflygtninge og asylansøgere (Als Research, 2012).

Evalueringens datagrundlag bestod af en kombination af kvalitative interview, spørgeskemaundersøgelser og deltagerobservationer. Kvalitative interview blev gennemført med projektets styregruppe, projektets supervisor, projektleder, MindSpring-trænere, medtrænere samt projektdeltagere. I alt deltog 40 personer i den kvalitative del af evalueringen. Derudover blev der gennemført spørgeskemaundersøgelser med medtrænere, MindSpring-trænere samt tovholdere fra kommuner og asylcentre, og deltagerobservationer ved kursusdage og netværksmøde med kommende MindSpring-trænere (Als Research, 2012).

Evalueringen viste, at metoden er anvendelig og gavnlig for de deltagende forældre. Forældrene oplevede, at de fik ændret deres syn på og praksis i forhold til børneopdragelse, og at forløbet styrkede deres forældrekompetencer og tiltro til egne forældreevner. Herudover fik de viden om børns behov, psykiske reaktionsmønstre og opdragelsesmetoder samt værktøjer til at styrke kommunikationen med deres børn og dermed forebygge familiekonflikter (Als Research, 2012).

MindSpring-gruppeforløb for unge

På baggrund af de gode resultater af ovennævnte metodeudviklingsprojekt fik Dansk Flygtningehjælp i 2012 satspuljemidler til et nyt udviklingsprojekt med det formål at afprøve og udvikle MindSpring-metoden til nye målgrupper. De nye målgrupper omfatter uledsagede og sent ankomne unge flygtninge i alderen 16-20 år samt enlige mænd i alderen 18-35 år. I 2013 blev der som en del af projektet gennemført et MindSpring-trænerkursus for unge samt efterfølgende seks gruppeforløb for unge i henholdsvis Svendborg-, Aalborg-, Sorø-, Solrød-, Odsherred- og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Als Research har gennemført en evaluering af både MindSpring-trænerkurset og gruppeforløbene for unge (Als Research, 2014). Evalueringen viser, at gruppeforløbene for unge var en succes, idet alle involverede aktører, herunder trænere, medtrænere, deltagere i gruppeforløbene samt samarbejdende kommuner var meget tilfredse med forløbene. Særligt peer-to-peer tilgangen og fokusset på at styrke deltagernes handlekompetencer og ressourcer vurderes positivt, ligesom de temaer der blev udvalgt til at indgå i ungeforløbene vurderes relevante for målgruppen af unge (Als Research, 2014).

Evalueringens datagrundlag bestod af kvalitative interview med projektets styregruppe, projektmedarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp, trænere, medtrænere samt projektdeltagere. Derudover blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 11 MindSpring-trænere og 10 medtrænere samt observationer af gruppeforløb og kurser for MindSpring-trænere (Als Research, 2014).

MindSpring-gruppeforløb for forældre i udsatte boligområder

Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune gennemførte i efteråret 2014 fem MindSpring-gruppeforløb for forældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund, som har teenagebørn. De 5 grupper blev tilbudt til forældre i Sjælør, Sydhavn, Bispebjerg, Tingbjerg og Lundtoftegade i Københavns Kommune.

Center for Udsatte Flygtninge (CUF) har evalueret de fem MindSpring-grupper og udarbejdet et evalueringsnotat, som bl.a. beskriver organiseringen af grupperne samt vurderer, hvorvidt de fastsatte succeskriterier for gruppeforløbene er nået (Center for Udsatte Flygtninge, 2015). Et af succeskriterierne var, at ca. 50 forældre skulle deltage i gruppeforløbene. Herudover skulle minimum seks frivillige uddannes til trænere, og 80 pct. af deltagerne skulle opleve, at de var blevet bedre til at kommunikere med deres børn som følge af deres deltagelse i gruppeforløbene.

Evalueringen viser overordnet meget positive erfaringer og tilbagemeldinger fra både forældre, MindSpring-trænere og medtrænere, som bl.a. vurderer, at metoden bidrager til bedre kommunikation mellem forældre og unge, og at den er velegnet til at diskutere og skabe refleksion over emnet social kontrol.

Målsætningerne om, at ca. 50 forældre skulle gennemføre et gruppeforløb, og at 80 pct. af forældrene skulle opleve, at de blev bedre til at kommunikere med deres børn, blev opfyldt. Stort set alle forældrene (93 pct.) angav, at de var blevet bedre til at lytte til deres børn og mere end halvdelen (63 pct.) angav, at de oplevede færre konflikter med deres børn. Målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes blev ikke nået, idet kun fem trænere blev uddannet.

Evalueringsnotatet kan findes her på MindSprings hjemmeside.

CUF’s evaluering er baseret på deltagerobservation af to MindSpring-grupper, kvalitative interview med seks MindSpring-deltagere, to fokusgruppeinterview med henholdsvis MindSpring-trænere og medtrænere samt en spørgeskemaundersøgelse blandt MindSpring-deltagere.

Efter at temaet er færdigredigeret, er Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) kommet med en evaluering  (Frederiksen et al., 2016)

Kilder

Als Research (2012). Slutevaluering af projekt ”MindSpring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge” (pdf).

Als Research (2014). Evaluering af MindSpring – Trænerkursus og gruppeforløb for unge.

Center for Udsatte Flygtninge (2015). Evalueringsnotat. Evaluering af MindSpring København. Københavns Kommune.

Frederiksen, N. et al. (2016). MindSpring-forældregrupper. Center for Boligsocial Udvikling

MindSpring (2015). Mindspring - Den danske programhjemmeside

Økonomi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen MindSpring og regnet på, hvad et forløb koster pr. deltager.

Socialstyrelsen har estimeret, at omkostningerne til MindSpring er ca. 4.400 kr. per forløb. Programmet er udviklet af Dansk Flygtningehjælp, mens det forventes at blive drevet af kommunen, som derfor afholder samtlige udgifter. Driftsomkostninger udgør ca. 57 pct. af de samlede udgifter og dækker over lønudgifter og materialer anvendt i afholdelsen af indsats. Udgifter i forbindelse med uddannelse af medarbejderne er ligeledes en betydelig post, der udgør ca. 36 pct. af indsatsens samlede udgifter.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor der oprettes 1 team bestående af 1 frivillig MindSpring-træner, 1 socialrådgiver og 1 tolk. Et forløb varer 8 uger, og der deltager 10 personer per forløb.

Et team forventes at gennemføre 2 forløb per år. Det forventes, at 9 ud af 10 deltagere, som påbegynder MindSpring, gennemfører forløbet.

Læs den samlede omkostningsvurdering af MindSpring på Socialstyrelsens hjemmeside

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Tabellen nedenfor viser omkostningsvurderingens hovedresultater. 

Tabel 1: Omkostninger ved MindSpring, kr. pr. deltagerforløb, 2015

Omkostningskategori

Kr. pr. gennemført deltagerforløb

Ikkekvantificerede omkostninger

Forberedelse

0 kr.

Uddannelse

1.564 kr.

Rekruttering af frivillig MindSpring-træner

Drift af indsatsen

2.508 kr.

Planlægning af møderække, transport af tolk, rekruttering og motivation af deltagere

Investeringer

0 kr.

Øvrige omkostninger

289 kr.

Tilskud

0 kr.

I alt

4.362 kr.

Der er ved en systematiske litteratursøgning, foretaget i 2015, ikke fremkommet analyser, der dokumenterer cost-benefit eller cost-effectiveness af MindSpring.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

MindSpringMindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. Metoden er oprindeligt udviklet i Holland, hvor den har været anvendt med gode erfaringer siden 2002. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Mindsprings målgruppe er meget bred og ikke særlig veldefineret. Der mangler generelt tydelige inklusions- og eksklusionskriterier samt kriterier for delmålgrupperne. Det fremgår ikke klart af indsatsens målgruppebeskrivelse, hvilken gavn de forskellige målgrupper har af indsatsen. I Danmark anvendes indsatsen over for både forældre og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund samt unge enlige mænd. Man afprøver den også over for fx uledsagede og nyankomne unge flygtninge. Der er ingen beskrivelse af, hvordan rekruttering/visitering foregår, ligesom det ej heller er beskrevet, hvordan de involverede fastholdes og motiveres til fortsat at være en del af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Metodens principper, forløbet og rollefordelingen mellem Mindspringtræner og medtræner er velbeskrevet i en manual, ligesom metodens aktiviteter og indholdet på de enkelte kursusgange. Medarbejderens forudsætninger er også beskrevet, og der er redskaber til understøttelse af metodefidelitet i implementeringen. Der er ikke beskrevet en forandringsteori eller andet teoretisk afsæt for Mindspring. Der er ingen løbende monitorering, og det er ikke helt klart, hvilken effekt indsatsen tilstræber. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Mindspring er afprøvet i en række danske kommuner, og der foreligger viden om de implementeringsudfordringer, der kan være forbundet med indsatsen. Der er oplistet en række anbefalinger til implementering, men der er ikke foretaget en egentlig implementeringsevaluering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er foretaget en evaluering af Mindspring i form af en eftermåling i dansk kontekst. Der er ikke foretaget førmålinger, og designet for evalueringen er ikke klart beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af MindSpring baseret på udgifter for en kommune, som igangsætter MindSpring. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af MindSpring i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.