Forside » Børn & unge » Forebyggelse og tidlig indsats » Indsatser » De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

De Utrolige År Småbørn er målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Det er et gruppebaseret forældreprogram, der strækker sig over 13 sessioner af to timers varighed. Formålet er at fremme barnets positive udvikling ved at understøtte forældrene.

Studier fra USA viser, at De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1- 3 år har en positiv effekt. I Danmark bliver De Utrolige År Småbørn evalueret (2015) med fokus på implementering, økonomi og effekt.

De Utrolige År Småbørn er udviklet af Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved Washington University. Det udgør en del af programserien, De Utrolige År. 

 

Læs hele artiklen om De Utrolige År Småbarn nedenfor. 

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogramForskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

De Utrolige År Småbørn henvender sig til forældre med børn i alderen 1-3 år. Programmet kan tilbydes universelt eller selektivt til forældre med børn i en udsat position. Formålet er at fremme barnets positive udvikling ved at understøtte forældrene.

Målgruppen for De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn kan tilbydes universelt til alle forældre til børn i alderen 1-3 år. Programmet kan også tilbydes selektivt til en mere afgrænset målgruppe. Her er det, ifølge programudvikler, brugbart i forhold til:

 1. forældre, der er i risikogruppen for at udøve overgreb eller omsorgssvigt.
 2. forældre, der har udøvet overgreb eller omsorgssvigt, og hvor barnet derfor er i en udsat position (Webster-Stratton, 2013).

DUÅ Småbørn retter sig, ifølge manualen, også mod følgende målgrupper:

 • unge, der skal lære om, hvordan man leger med og interagerer med småbørn.
 • familieterapeuter, socialrådgivere, børnepsykologer, lærere, sygeplejersker, læger, personale i kommunernes børne- og familieafdelinger, pædagoger og dagplejemødre (Webster-Stratton, 2013).

DUÅ Småbørns overordnede formål er at fremme barnets sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglig udvikling. DUÅ Småbørn søger at skabe denne bevægelse ved at:

 • understøtte forældre i forældrerollen
 • udvikle forældrenes kompetencer
 • styrke familierne gennem opbygning af positive relationer (Webster-Stratton, 2013).

Udsatte børn i Danmark

I de tilfælde hvor indsatsen tilbydes selektivt til forældre, der har eller er i risikogruppen for at udøve overgreb eller omsorgssvigt, er barnet på baggrund heraf i en udsat position. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) konkluderer i en undersøgelse af velfærd og trivsel blandt børn i Danmark, at ca. 15 pct. af danske børn og unge kan karakteriseres som udsatte. Undersøgelsen definerer børn og unge som udsatte eller marginaliserede, når de oplever marginalisering på 3 eller flere af indikatorerne: materiel velfærd, boligforhold, helbred og sikkerhed, dagspasning og uddannelse, sociale relationer, adfærd og livsstil, fritid og medborgerskab samt subjektiv trivsel (Ottosen et al., 2010; Ottosen et al., 2014).

De anslåede 15 pct. udsatte børn og unge omfatter en række forskellige forhold, der kan gøre børn og unge udsatte eller marginaliserede. Det er ikke et fuldstændigt udtryk for, hvor mange børn og unge der er en del af DUÅ Småbørns målgruppe.

Kilder

Jensen, Bente et al. (2011). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. I: VIDA-forskningsserien 2011:1, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Ottosen et al. (2010). Børn og Unge I Danmark. Velfærd og Trivsel 2010. SFI 10:20

Ottosen et al. (2014). Børn og Unge I Danmark. Velfærd og Trivsel 2014. SFI 14:30

Webster-Stratton, Carolyn (2013). The Incredible Years - Parents, Teachers, and Children's Training Series, The Incredible Years®

Metode

De Utrolige År Småbørn er et gruppebaseret forældreprogram, der ledes af uddannede gruppeledere. Programmet er manualbaseret og består af 13 sessioner af to timers varighed.

Oprindelse

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn er en del af programserien De Utrolige År. Programserien baserer sig på forskningsresultater, og er blevet udviklet fra 1979 frem til i dag af Carolyn Webster-Stratton ved Washington University i Seattle, USA. Programmerne bliver fortsat udviklet og suppleret af forskning, koordineret af programudvikler og The Incredible Years-organisationen i USA. (Webster-Stratton, 2015; The Incredible Years, 2015).

Teoretisk afsæt, rationale og kvalifikationer

Det teoretiske afsæt for DUÅ Småbørn er inspireret af bl.a. behaviorisme, tilknytningsteori, Piagets teori om kognitiv udvikling samt Banduras teori om social indlæring (Webster-Stratton, 2011). Rationalet er, at barnet bliver til og udvikles i samspillet med forældrene og omgivelserne.

Med programmet støttes forældrene i at optimere det daglige samspil og opbygge en positiv relation til deres barn, som skaber grobund for øget trivsel og positivt selvværd hos barnet (Webster-Stratton, 2015).

DUÅ Småbørn er manualbaseret, og består af en manual til gruppelederen samt bogen, De Utrolige Småbørn, som er målrettet forældrene. Desuden indgår dvd’er med videoklip, som vises i forældregruppen, og øvrigt understøttende materiale (Webster-Stratton, 2013; Webster-Stratton, 2015). Gruppelederen skal være uddannet i programmet for at kunne bruge manualen.

Indsatsens strukturer og kernekomponenter 

Programmet strækker sig over 13 ugentlige gruppesessioner af to timers varighed. Gruppelederen vejleder forældrene, som bliver præsenteret for de centrale kernekomponenter i programmet i løbet af de 13 sessioner. Nedenfor er oversigten over session og indhold.  

 1. session: Børnestyret leg
 2. session: Støtte og fremme til barnets sproglige udvikling
 3. session: Støtte og fremme til barnets sproglige udvikling fortsat
 4. session: Social og følelsesmæssig træning
 5. session: Social og følelsesmæssig træning fortsat
 6. session: Kunsten at rose og opmuntre effektivt
 7. session: Håndgribelige belønninger for at lære dit barn ny adfærd
 8. session: Om at lære at sige farvel og goddag igen
 9. session: Positive opdragelsesmetoder – effektiv grænsesætning
 10. session: Positive opdragelsesmetoder – effektiv grænsesætning fortsat
 11. session: Positive opdragelsesmetoder – håndtering af barnets opførsel
 12. session: Positive opdragelsesmetoder – håndtering af barnets opførsel
 13. session: Gennemgå mål (Webster-Stratton, 2013).

De første temaer i programmet styrker relationen mellem forældre og barn gennem leg og positivt samvær – disse temaer udgør grundlaget for, at forældrene kan få succes med programmets senere temaer (Webster-Stratton, 2013).

Andre udgaver af programmet

Programserien, De Utrolige År, er målrettet forskellige målgrupper og aldersgrupper. I figuren nedenfor ses en oversigt over de forskellige danske versioner af programmet (Socialstyrelsen, 2015):

Figur 1: Oversigt over programserien De Utrolige År

Oversigt over danske versioner af programmet De Utrolige År. Der vises forældreprogrammer, der hedder Baby og Basic, børneprogrammer, der hedder Dino, og programmer til lærere og pædagoger, der hedder DUÅ.

Kilder

Socialstyrelsen (2015). De Utrolige År

The Incredible Years (TIY) (2015). For Researchers

Webster-Stratton, Carolyn (2011). The Incredible Years. Parents, Teachers, and Children’s Training Series. Seattle: Incredible Years Inc

Webster-Stratton, Carolyn (2013). The Incredible Years Parents and Toddlers Series. Seattle: Incredible Years Inc

Webster-Stratton, Carolyn, (2015). De Utrolige Småbørn. En guide og dagbog til dit lille barns udvikling og første opdagelser. Dansk Psykologisk Forlag

Implementering

Nationale og internationale erfaringer peger på, at den rette balance mellem tilpasning og loyalitet overfor programmet, regelmæssig vejledning, tydelig organisering og grundig forberedelse er vigtige faktorer, hvis De Utrolige År skal implementeres med succes.

DUÅ Småbørn – nationalt og internationalt

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn er et forholdsvist nyudviklet forældreprogram i De Utrolige År-serien, som er baseret på de øvrige evidensbaserede forældreprogrammer. Programmet er implementeret i forskellige lande, og programmet er – foruden den originale version på engelsk – oversat til spansk og dansk (The Incredible Years, 2015).

Programmet har været anvendt i Danmark siden 2010, og på nuværende tidspunkt (2015) samarbejder Socialstyrelsen med Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde og Sønderborg Kommune om implementering af DUÅ Småbørn. Derudover anvender mellem 5-8 kommuner programmet (Socialstyrelsen, 2015). DUÅ Småbørn er evalueret (primo 2018) i en dansk kontekst som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats - Livslang effekt.

Læs den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats - Livslang effekt

Implementering af DUÅ Småbørn

Materiale

I forhold til konkret implementering af programmet er der udviklet en manual, tilhørende dvd og øvrigt materiale, der guider gruppelederen i forhold til struktur og indhold i de enkelte forældresessioner. Desuden er bogen, De Utrolige Småbørn, en del af programmaterialet. Den er målrettet forældrene, som skal læse kapitler i bogen i forbindelse med, at de deltager i et gruppeforløb (Webster-Stratton, 2013; Webster-Stratton, 2015).

Uddannelse af gruppeledere

Det kræver en særlig uddannelse at være gruppeleder i DUÅ Småbørn. Uddannelsen til gruppeleder udbydes i Danmark af VIA University College i samarbejde med Socialstyrelsen. Uddannelsen til gruppeleder tager cirka to år, og består af:

 • en introdag
 • tre dages workshop
 • to konsultationsdage
 • fire peer coach vejledninger
 • to gruppeforløb i egen organisation.

Gruppelederen kan efterfølgende søge om certificering (Socialstyrelsen, 2015b).

Implementeringsmanual

Socialstyrelsen har udviklet et materiale, der understøtter de forskellige faser i forhold til organisationers implementering af DUÅ Småbørn.

Find materialet om DUÅ småbørn her

Perspektiver på implementering – nationale og internationale studier

DUÅ Småbørn evalueres i en dansk kontekst som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats – Livslang effekt (Socialstyrelsen, 2015c).

Implementeringsevaluering fra Danmark

I 2011 er implementeringen af forældreprogrammet DUÅ Basic og Børneprogrammet DUÅ Dino blevet evalueret i 12 danske kommuner (Rambøll Management, 2012).

På baggrund af evalueringen påpeges det blandt andet, at:

 • Balancen mellem loyalitet over for programmet og tilpasningen til den lokale kontekst er et vigtigt element i programserien. Balancen har betydning for, hvilke resultater man kan forvente at opnå.
 • Udviklingen af et stærkt implementeringsmiljø kræver opmærksomhed på de lokale rammer for implementeringen.
 • Uddannelse og regelmæssig vejledning til gruppelederne er en vigtig forudsætning for en god implementering. Det gælder især for de gruppeledere, der arbejder med tungere målgrupper.
 • Uddannelse og vejledning har betydning for, at: 
 1. Programserien kan implementeres med loyalitet over for kerneprincipperne. 
 2. Programmet kan tilpasses den lokale kontekst.
 • Det er væsentligt med en engageret og synlig leder.
 • Der er afsat tilstrækkelig tid og ressourcer til intern træning og vejledning.

Evalueringen er gennemført sideløbende med implementeringen af programmet. Evalueringen er derfor baseret på analyser af forløb, hvor gruppelederne stadig var under uddannelse (Socialstyrelsen, 2011).

Internationale studier

Flere internationale studier har undersøgt aspekter, der har betydning for implementering af DUÅ-programmer. Programudvikler har i perioden 2005-2010 udført et randomiseret kontrolleret studie, hvor 56 gruppeledere blev uddannet i DUÅ. 25 fik uddannelse i form af en tredages workshop, og 31 fik en tredages workshop plus konsultationer og løbende vejledning af ekspert. Resultatet af undersøgelsen viste, at det at koble konsultation og vejledning med det tredages workshopforløb forbedrede gruppelederens færdigheder og ledte til, at implementering sker med større loyalitet over for programmet (Webster-Stratton et al., 2014).

I et studie fra Storbritannien (Axford, 2012) har man arbejdet ud fra antagelsen om, at forældrenes motivation og engagement har betydning for effekten af interventionen. Derfor har man på baggrund af en litteraturgennemgang og et casestudie af DUÅ undersøgt, hvad der er væsentligt for netop at engagere forældre i forældreprogrammer.

På baggrund af undersøgelsen anbefales det at:

 • skabe en god og tydelig rekrutteringsproces
 • skabe god kommunikation og et godt samarbejde med interessenter
 • sikre incitament til rekruttering og fastholdelse af forældre
 • være aktive og kreative i det opsøgende arbejde
 • investere i opbygning af relationer til forældrene
 • sikre, at programmet er lettilgængeligt
 • have realistiske forventninger til forældrene (Axford, 2012).

Implementering – et kommunalt perspektiv

Ikast-Brande Kommune indgik i implementeringsevalueringen, som Rambøll udarbejdede for Socialstyrelsen i 2011. Kommunen genkender evalueringens konklusioner. Deres erfaring er også, at en god organisering i kommunen er central, hvis man vil sikre en god implementering af programmet.

Kommunens erfaring er desuden, at det er vigtigt i forberedelses- og opstartsfasen, at:

 • der gennemføres en grundig interessentanalyse, som afklarer, hvem de væsentlige samarbejdspartnere er
 • der bliver skabt en grundig afklaring af, hvem målgruppen er
 • der bliver etableret et sikkert, klart og synligt visitationssystem
 • de fysiske og praktiske rammer er på plads
 • der ansættes forandringsparat personale, som kan arbejde manualbaseret
 • der ansættes minimum fire gruppeledere.

Kilder

Axford, N. et al. (2012). Engaging parents in parenting programs: Lessons from research and practice . Children and Youth Services Review, 34(10), pp. 2061-2071.

Socialstyrelsen (2011). Evaluering af De Utrolige År. Slutrapport. Rambøll Management Consulting A/S

Socialstyrelsen (2015a). Deltagende kommuner. Lokaliseret 18.11.2015, men er ikke længere tilgængelig.

Socialstyrelsen (2015b). Opstart, (17.11.2015)

Socialstyrelsen, (2015c). Viden vi skaber. Lokaliseret 16.11.2015, men er ikke længere tilgængelig.

The Incredible Years (TIY) (2015). Toddler Basic Program.  (18.11.2015)

Webster-Stratton (2013). The Incredible Years Parents and Toddlers Series. Seattle: Incredible Years Inc

Webster-Stratton et al. (2014). Psychiatric Services, 65(6), pp 789-795.

Webster-Stratton (2015). De Utrolige Småbørn. En guide og dagbog til dit lille barns udvikling og første opdagelser. Dansk Psykologisk Forlag

Effekt

Et randomiseret kontrolleret studie og et pilotstudie fra USA viser positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 2-3 år. De Utrolige År Småbørn er i efteråret 2015 ved at blive afprøvet og evalueret i Danmark. 

International forskning

I et randomiseret kontrolleret forsøg fra USA deltog familier til 150 børn på 2‐3 år, hvor børnene udviste tegn på uhensigtsmæssige adfærd/mestringsstrategier. 89 familier blev tilfældigt tildelt forældreprogrammet, De Utrolige År (DUÅ), og 61 familier kom på venteliste. Yderligere 123 familier blev direkte tildelt et DUÅ-forløb. Efter endt behandling viser resultaterne af DUÅ-programmet målrettet forældre til børn i alderen 2-3 år samlet set en positiv effekt, sammenlignet med ventelistekontrolgruppen. Resultaterne peger også på, at effekten af behandlingen var vedligeholdt et år efter afsluttet behandling (Perrin, 2014).

I et amerikansk pilotstudie deltog familier til 23 børn på 2‐3 år, udviste tegn på uhensigtsmæssige adfærd/mestringsstrategier. Familierne blev tildelt et DUÅ Basic forældretræningsforløb. Forløbets resultat blev evalueret ved en før- og eftermåling samt en 6 måneders opfølgning, hvor forældrene bidrog som eneste datakilde. Resultatet indikerer en forbedring i forældrekompetencer og et sænket stressniveau blandt forældre. Forældremålinger viser også en positiv forandring hos barnet efter endt forløb. Desuden viser resultatet, at effekten af behandlingen i store træk var vedligeholdt 6 måneder efter afsluttet forløb (McMenamy, 2011). 

De deltagende familier var i høj grad tilfredse med programmet og med deres barns udvikling, ligesom familierne følte sig klædt på til selv at klare barnets adfærdsvanskeligheder fremadrettet (McMenamy, 2011).

Effekten af De utrolige År Basic Førskoleprogrammet

DUÅ Småbørn er udviklet med afsæt i DUÅ førskoleprogrammet, der – på baggrund af uafhængige forskningsstudier – er dokumenteret effektfuldt.

Læs mere om effekten af programmet her

Da grundprincipperne og det teoretiske afsæt er det samme i de to programmer, antages det, at DUÅ Småbørn vil have tilsvarende effekter overfor forældre og børn (Oxford Research & KORA, 2015).

Evaluering af DUÅ Småbørn i Danmark

Forældretræningsprogrammet, DUÅ Småbørn, vil blive evalueret som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats – Livslang effekt (Socialstyrelsen, 2015).

Programmet bliver evalueret på parametrene: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen vil bygge på data fra de kommuner, der deltager i projektet under Forebyggelsespakken. 

Kilder

McMenamy, J. et al. (2011). Early Intervention in Pediatrics Offices for Emerging Disruptive Behavior in Toddlers (kan lånes gennem bibliotek.dk). Journal of Pediatric Health Care, 25(2), pp. 77-86.

Oxford Research & KORA (2015). Evaluering af forebyggelsespakken ’Tidlig indsats – Livslang effekt’. Forandringsteoretisk analyse af DUÅ Baby og DUÅ Småbørn. Oxford Research & KORA, April 2015.

Perrin, E.C. et al. (2014). Improving Parenting Skills for Families of Young Children in Pediatric Settings. A Randomized Clinical Trial (kan lånes gennem bibliotek.dk). Jama Pediatrics, 168(1), pp 16-24.

Socialstyrelsen, (2015). Viden vi skaber. Lokaliseret 16.11.2015, men er ikke længere tilgængelig.

Økonomi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn og regnet på, hvad et forløb koster pr. gennemført deltager.

Udgifter til DUÅ småbørn i Danmark

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til De Utrolige År Småbørn-forløb til ca. 25.000 kr. pr. gennemført deltager. Den største del af omkostningerne udgør omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til gruppelederne i forbindelse med forberedelse og afholdelse af sessioner.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune etablere to teams bestående af to gruppeledere. Et forløb udgør 13 sessioner af to timers varighed i grupper på fem familier (varierende fra fem til syv familier). Et team forventes at gennemføre to forløb pr. år. Det forventes at otte ud af ti familier, som påbegynder De Utrolige År Småbørn-forløb, gennemfører indsatsen.

Læs den samlede omkostningsvurdering af De Utrolige År Småbørn her

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Tabellen nedenfor viser omkostningsvurderingens hovedresultater. 

Tabel 1: Omkostninger ved De Utrolige År Småbørn-forløb, kr. pr. gennemført deltager, 2018

Omkostningskategori

Kr. pr. gennemført deltager

Ikkekvantificerede omkostninger

Forberedelse

-

Ledelsesressourcer, parathedsanalyse, implementeringsplan mv.

Uddannelse

5.864 kr.

Certificering

1.013 kr.

 

Drift af indsatsen

17.969 kr.

Øvrige omkostninger

193 kr.

 

I alt

25.038 kr.

 

Omkostninger og ressourceeffektivitet

Der er ved en systematiske litteratursøgning foretaget i efteråret 2015 ikke fremkommet studier, der dokumenterer cost-benefit eller cost-effectiveness af DUÅ Småbørn.

Økonomiske analyser af omkostninger og ressourceeffektivitet i forbindelse med implementering og drift af DUÅ Småbørn i Danmark indgår i den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats - Livslang Effekt, hvor DUÅ Småbørn også indgår. Dog skal det bemærkes, at der i denne evaluering ikke er taget højde for omkostninger til uddannelse af gruppeledere, da denne omkostning blev betalt af Socialstyrelsen i forbindelse med projektet.

Læs slutevalueringen af Tidlig Indsats - Livslang Effekt her

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogramForskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
DUÅ Småbørn er målrettet forældre til børn fra 1-3 år. Ifølge programudvikler kan programmet udbydes som et universelt forebyggende program målrettet alle forældre til børn i alderen 1-3 år eller selektivt målrettet en mere afgrænset gruppe af forældre. I forhold til den universelle del af programmet er målgruppen ikke detaljeret beskrevet, og der findes ikke eksklusionskriterier for målgruppen. I forhold til den selektive del af programmet er der mere detaljerede inklusionskriterier, men ingen tydelige eksklusionskriterier. Børnegruppen er ikke specificeret. Der findes ikke screeningsværktøjer. Programmet retter sig også mod unge, der skal lære at lege og være sammen med små børn, og desuden fagprofessionelle. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B. En dansk evaluering af DUÅ småbørn offentliggøres i 2017 – afsnittet vil kunne revurderes, når den er kendt.
Metode
DUÅ Småbørn er en del af den større programserie, DUÅ, og har et solidt teoretisk fundament, idet metoden bl.a. baserer sig på behaviorisme, tilknytningsteori, Piaget og Banduras teorier. Der er veldefinerede mål, en implicit forandringsteori i vejledningen m.m. Behandlingen ledes af uddannede gruppeledere. Metoden er manualbaseret – en behandling består af 13 gruppesessioner a 2 timer, der er bygget op over forskellige temaer. Dvd, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. Desuden indgår peer-coaching. Det vurderes, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt, og på den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Materialer understøtter implementering, men der findes endnu ingen specifik evaluering af implementering af DUÅ Småbørn. Både samarbejdspartnere og rent organisatorisk vil DUÅ Småbørn adskille sig fra de andre delprogrammer i DUÅ. Metoden er oversat til dansk og er ved at blive implementeret til flere danske kommuner og anvendes desuden allerede i flere andre danske kommuner. Dvd, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. En dansk implementeringsevaluering af DUÅ småbørn offentliggøres i 2017 – afsnittet vil kunne revideres, når den er kendt. Programudvikler har udført RCT-studie i amerikansk kontekst. Det vurderes, at vidensgrundlaget er utilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om implementering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der findes 1 amerikansk pilotstudie og 1 RCT-studie, der viser god effekt af DUÅ Småbørn til forældre med børn fra 2-3 år. Effekten af behandlingen er vedligeholdt efter 1 år. DUÅ Småbørn er ved at blive evalueret i dansk kontekst – resultatet forventes i 2017, hvor scoren vil kunne revurderes. Det vurderes, at vidensgrundlaget er utilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om effekt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Uddannelse som DUÅ gruppeleder koster 24000kr. En efterfølgende certificering koster 13250kr. Materialer på dansk koster ca. 6260kr. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af DUÅ Småbørn i den systematiske litteratursøgning. Sådanne analyser forventes at fremgå af evalueringen, der udkommer i 2017. Det vurderes, at vidensgrundlaget er utilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om økonomi. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.