Forside » Børn & unge » Forebyggelse og tidlig indsats » Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats – Livslang Effekt, skal sikre, at børn og unge, der vokser op i udsatte familier, får en tidlig og målrettet indsats. Der er afsat midler på finansloven til en samlet forebyggelsesindsats i perioden 2014-2017.

Formålet med Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats – Livslang Effekt, er at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. 

En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i forebyggelse – og dermed fastholde flere børn inden for det almene systems rammer og med mindst mulig indgribende indsats.

Fokus er primært på børn i alderen 0-6 år, men enkelte indsatser retter sig også mod de større børn og unge i målgruppen.

Forebyggelsespakken indeholder overordnet:

1)    Indsatser, som har til formål at:

  • styrke forældrenes kompetencer ved familierettede, forebyggende indsatser
  • styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud
  • udbrede anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

2)    Kommunale partnerskabsforløb mellem Socialstyrelsen og kommunerne om styrkelse og omlægning af hele området i de deltagende kommuner (fokus på det strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige set-up).

3)    Pulje til frivillige organisationer.

4)    Lovændring af servicelovens § 11.

Indsatserne i Tidlig Indsats - Livslang Effekt bliver dokumenteret og evalueret for at skabe mere viden om virkningsfulde indsatser og effekter for børn og familier i målgruppen.

De Utrolige År – Baby

De Utrolige År – Baby er et kursus for nybagte forældre, der har til formål at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om, hvordan man stimulerer barnets udvikling.

Læs også om DUÅ Baby på Socialstyrelsens hjemmeside 

De Utrolige År - Småbørn

De Utrolige År – Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn og understøtte børnenes sproglige og følelsesmæssige udvikling.

Læs mere om DUÅ Småbørn på Vidensportalen

Keeping Foster Parents Trained and Supported

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som styrker plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd på en hensigtsmæssig måde. 

Læs mere om KEEP på Vidensportalen

Funktionel familieterapi

Funktionel familieterapi (FFT) har fokus på familiens ressourcer og kontekst for at styrke forældre i at forebygge og håndtere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd på en konstruktiv måde. Gennem FFT forbedres samspillet i familien, med kammerater og skole. FFT bygger på bl.a. den systemiske og strukturelle familieterapi, kognitiv terapi og adfærdsterapi. Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem, men den kan også foregå i fx skolen, under afsoning eller andre steder i lokalsamfundet.

 Læs mere om FFT på Vidensportalen

Model for tidlig opsporing

Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med fem projektkommuner, som skal implementere og afprøve en model for tidlig opsporing. Modellen skal sikre, at personalet på dagtilbudsområdet har redskaber til at identificere børn, der er i en udsat position, så der kan sættes tidligt ind med hjælp og støtte. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år.

Læs mere om Model for tidlig opsporing på Vidensportalen 

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) har fokus på at stimulere børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer, at det pædagogiske personale i dagtilbud gennemgår et toårigt efteruddannelsesforløb. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Læs mere om VIDA på Vidensportalen 

Fritidsrettede indsatser

Dét at deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge kan være med til at skabe nye sociale relationer og nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge. Fritidsordningen giver udsatte børn og unge i alderen 6-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med deres jævnaldrende, mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv gennem fritidsvejledning og økonomisk støtte.

Læs mere her om fritidsrettede indsatser på Socialstyrelsens hjemmeside

Kommunale partnerskabsforløb og partnerskabsnetværk

Med partnerskabsprojektet indgår Socialstyrelsen et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I projektet bliver forebyggelse tænkt ’hele vejen rundt’ på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. ’Den svenske model’, hvor svenske kommuner har haft succes med at investere i forebyggende indsatser og foranstaltninger – bl.a. ender færre sager i langvarige, indgribende foranstaltningsforløb, har inspireret arbejdet.

Udsatte børn, unge og deres familier skal samtidig opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system: i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv. Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet, hvor fokus er på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

Sideløbende inddrages et netværk af kommuner, der arbejder i samme retning som partnerskabskommunerne. Kommunerne i partnerskabsnetværket deltager i udviklingsarbejdet inden for partnerskabsprojektets overordnede mål og retning. Aktiviteterne for kommunerne finder dels sted i partnerskabsnetværket, dels i den enkelte kommune.

Læs mere om partnerskabskommuner 

Pulje til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer

Socialstyrelsen har igangsat otte projekter, hvor frivillige og kommuner arbejder sammen om forebyggede indsatser til børn og unge, der enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Målgruppen for puljen er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier med forskellige typer af sociale problemer, og som enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Det kan fx være børn og unge af misbrugere, psykisk syge, traumatiserede flygtninge m.v.

Læs mere om frivillige organisationer på Socialstyrelsens hjemmeside

Lovændring af servicelovens § 11

Folketinget vedtog i juni 2014 et lovforslag, som formulerer servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats. Socialstyrelsen har i 2015 holdt en række tværkommunale temamøder om lovændringen for at sætte fokus på den nye § 11 og for at støtte kommunerne i at bruge § 11 korrekt.

Læs mere her lovændring af servicelovens § 11 på Socialstyrelsens hjemmeside 

Satspuljeprojekt til fremme af tidlig forebyggelse

Initiativet, Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats, blev igangsat i forbindelse med satspuljen 2016-2019. Formålet er at sikre flere udsatte børn og unge en forebyggende indsats, inden problemerne vokser sig større. Det skal ske ved at støtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats – i den samlede indsats – fra sagsbehandling til tilbudsvifte.

Der er sat midler af til faglig og økonomisk støtte til omlægningen samt til at styrke viden om metoder i og virkning af lovende social praksis.

Publiceret: 18.12.2015. Sidst opdateret: 01.05.2017