Forside » Børn & unge » Forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats
Forebyggelse og tidlig indsats

Det har store konsekvenser for børn og unge i udsatte positioner, såvel i barndommen som i voksenlivet, hvis ikke der reageres i tide i forhold til deres begyndende problemstillinger. Forebyggelse og tidlig indsats handler om de konkrete initiativer og indsatser, der iværksættes for at fremme trivsel samt forebygge, at problemer skader børns og unges udvikling. Det handler også om underretningspligt og tværfagligt samarbejde. Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe udsatte og sårbare børn og unge. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børn og unge at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde eller ved med det samme at sende en underretning.

I dette tema præsenteres artikler, som kan være med til at reducere den tvivl, usikkerhed og berøringsangst, der præger mange fagpersoners forvaltning af underretningspligten. Du kan bl.a. læse om tværfagligt samarbejde og om tidlig opsporing af udsatte børn og unge. Derudover indeholder temaet artikler, der belyser de økonomiske fordele ved en tidlig indsats. 

Indsatser

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Model for tidlig opsporing

Opsporingsmodellen sætter fokus på børns trivsel og børns overgange til nye institutioner. En evaluering viser, at modellen har positiv effekt i forhold til tidlig opsporing.

MindSpring

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. Metoden er oprindeligt udviklet i Holland, hvor den har været anvendt med gode erfaringer siden 2002.

VIDA – Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud

Effekterne af VIDA er positive på udvalgte parametre for børns trivsel. Programmet kan bidrage til at reducere emotionelle problemer og adfærdsproblemer blandt alle børn samt mindske kammeratskabsproblemer for børn af anden etnisk herkomst end dansk.

De Utrolige År tilpasset børn med ADHD og deres forældre

De Utrolige År (DUÅ) er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at fremme børns udvikling ved at etablere et styrket og positivt samspil mellem barnet og dets omgivelser.

CPS – Collaborative and Proactive Solutions

CPS er en metode for, hvordan forældre og fagfolk kan møde børn med kognitive vanskeligheder på en mere konstruktiv måde.

Socialrådgivere i dagtilbud

Socialrådgivere i dagtilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke til tidlige opsporing og forebyggende indsats over for børn og unge, hvor der er bekymring for barnets trivsel.

Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)

Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.

ICDP: International Child Development Program

ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program, der har til formål at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn.

COS-P: Circle of Security – Parenting

COS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Home-Start

Home-Start er et tilbud for familier, der oplever at være pressede i hverdagen. Tilbuddet har til formål at forebygge kriser og opbrud i familien.

MST-CAN: Multisystemisk Terapi for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en intensiv hjemmebaseret intervention, der har til formål at støtte familier, hvor er barn eller en ung har været udsat for omsorgssvigt af deres forældre.

ART: Aggression Replacement Training

ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd samt skabe en højere grad af empati, bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

MultifunC

MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år.

MST: Multisystemisk Terapi

MST (Multisystemisk Terapi) er et intensivt behandlingstilbud, der sigter mod at forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug.

PMTO: Parent Management Training, Oregon

PMTO er et evidensbaseret program, der har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

PALS: Positiv Adfærd i Læring og Samspil

PALS er et proaktivt skoleudviklingsprogram, der har til formål at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer ved at skabe et støttende læringsmiljø.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.

Tidlig indsats med forældreprogrammer

Systematisk metaanalyse påviser, at tidlig indsats med familieprogrammer kan reducere problemadfærd og derved på længere sigt alvorlige adfærdsproblemer og kriminalitet.
Baggrundsviden

Definition

Forebyggelse og tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn og unge, som mistrives. Forebyggende og tidlige indsatser har forebyggelse som det primære mål, men kan variere i forhold til, om der er tale om primær, sekundær eller tertiær forebyggelse.

Målgruppe

Målgruppen for forebyggende og tidlige indsatser er børn og unge i alderen 0-18, som enten er i risiko for at udvikle problemer, eller som allerede udviser risikoadfærd. Fælles karakteristika kan fx være det at være opvokset hos forældre med utilstrækkelige forældrekompetencer og mangel på gode sociale relationer.

Omfang

Forebyggelse og tidlige indsatser dækker over alt fra en samtale med et barn omkring håndteringen af forældrenes skilsmisse til en målrettet indsats for at forebygge en anbringelse uden for hjemmet.

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats – Livslang Effekt, skal sikre, at børn og unge, der vokser op i udsatte familier, får en tidlig og målrettet indsats. Der er afsat midler på finansloven til en samlet forebyggelsesindsats i perioden 2014-2017.

Traumatiserede Flygtningefamilier

Der findes ikke et nøjagtigt antal på hvor mange flygtninge, der lider af traume i Danmark. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksatte en kortlægning i 2013, hvori det anslås, at der opholder sig mellem 30.000 og 45.000 flygtninge i Danmark, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge.

Økonomi

Tidlig forebyggende social indsats kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk. Analyser har vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast til samfundet, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Særlige familieforhold som misbrug, overgreb, psykisk sygdom m.m. kan være med til at øge risikoen for, at børn og unge oplever mistrivsel og udvikler problemer, der kan skade deres udvikling. Tidlige indsatser kan påvirke udsatte børn og unges udvikling i en positiv retning ved bl.a. at styrke familiens ressourcer.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Forebyggelse og tidlig indsats.