Robusthed.dk

Robusthed.dk er et webbaseret interventionsprogram målrettet børn, unge og familier, som består af praktisk viden, historier og øvelser om robusthed.

 | Socialstyrelsen

Robusthed.dk er et dansk udviklet videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Programmet er webbaseret og består af:

 • Praktisk viden om robusthed, tanker, følelser og hjernen
 • Illustrationer og historier til identifikation
 • Små lege og øvelser
 • Interaktive muligheder for tests, træning og handlingsplaner
 • En deltagerblog.

Målgruppen er børn, unge og familier. Programmet kan anvendes til alment trivselsarbejde, sundhedsfremme og til specifikke udfordringer som fx ADHD og psykiske lidelser.

Robusthed.dk anvendes hyppigst i forbindelse med arbejdet i daginstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner og specialinstitutioner. Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder et femdageskursus for professionelle, som løber over to-tre måneder.

Programmet viser positive resultater i forhold til flere forskellige målgrupper. I perioden 2013-2018 er der iværksat fire kontrollerede forsøg med minimal intervention i Danmark med fokus på

 • folkeskolen
 • anbragte børn og unge
 • unge med ADHD 
 • sårbare unge under uddannelse.

Socialstyrelsen har lavet en omkostningsvurdering, der viser, at omkostningerne ved at sende en medarbejder på instruktørkursus beløber sig til 26.400 kr. for en kommune.

Robusthedsprogrammet findes frit tilgængeligt på nettet

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Robusthed.dkRobusthed.dk er et webbaseret interventionsprogram målrettet børn, unge og familier, som består af praktisk viden, historier og øvelser om robusthed. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

Målgruppen for Robusthedsprogrammet er børn, unge og familier. Programmet anvendes ofte til børn og unge med særlige behov som fx ADHD og psykiske lidelser og deres familier. Robusthedsprogrammet anvendes dog bredt i forhold til målgrupper både på almen- og specialområdet.

Programmet er designet til at støtte udviklingen af robusthed hos mentalt sårbare børn, unge og familier i et samarbejde mellem professionelle og forældre. Programmet anvendes både i forhold til almen fremme af mental trivsel og sundhed, men oftest i forhold til børn, unge og familier med særlige behov, herunder børn og unge med ADHD og psykiske lidelser. Typisk introduceres programmet for børn, unge og forældre af lokale fagpersoner (lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker o.a.), som har modtaget træning og supervision i anvendelse af programmet (Lundgaard Bak, 2017).

Bred relevans og anvendelighed

Programmets viden og inspiration kan være relevant for alle mennesker, herunder alle aldersgrupper ned til 6-7 år (Bak et al., 2015). Programmet tager udgangspunkt i det almenmenneskelige, dvs. at alle uanset baggrund og vilkår møder udfordringer i livet. Det er programudviklernes erfaring, at borgere, som oplever sig stigmatiseret, opfatter denne almenmenneskelige tilgang nyttig (Robusthed.dk, u.å.).

Programmet er designet til at imødekomme forskellige grader af vanskeligheder hos børn, unge og familier. Designet tager afsæt i at sårbarhed og robusthed bevæger sig indenfor et kontinuum. Menneskers sårbarhed og robusthed afhænger således af en række variable såsom kompetencer, alder, livsbegivenheder og livsomstændigheder (Robusthed.dk, u.å.).

Kilder

Bak, Poul Lundgaard (red.) (2017). Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre. Klims Forlag.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2015). The Resilience Program: preliminary evaluation of a mentalization-based education program. Frontiers in Psychology, 6(753).

Robusthed.dk (u.å.). Robusthed.dk /Myresilience.org – Scientific background. Lokaliseret d. 30. august 2018 på: https://robusthed.dk/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-27-ROBUSTHED.DK-science-.pdf

Robusthed.dk (u.å.). Lokaliseret d. 30. august 2018 på: www.robusthed.dk

Metode

Robusthedsprogrammet er en internetbaseret platform med viden og redskaber, som kan anvendes direkte i hverdagen i forhold til at udvikle robusthed. Programmet bygger på anerkendt viden fra kognitiv forskning og hjerneforskning og præsenterer denne viden om tanker, følelser og hjernen på en praktisk anvendelig måde.

Robusthed.dk er en internetbaseret platform med viden og redskaber, som kan anvendes direkte i hverdagen i forhold til at udvikle robusthed. Websitet består af:

 • Praktisk viden om robusthed, tanker, følelser og hjernen.
 • Illustrationer og historier til identifikation.
 • Små lege og øvelser.
 • Interaktive muligheder for tests, træning og handlingsplaner.
 • En deltagerblog (Robusthed.dk /Myresilience.org – Scientific background ).

Robusthedsprogrammets teoretiske grundlag

Robusthedsprogrammet bygger på et bredt teoretisk grundlag. Programmet bygger bl.a. på anerkendte lærings- og psykoedukationsteorier samt principper og interventioner fra forældretræningsindsatser. Programmet er også inspireret af viden fra forskning i neurovidenskab og -psykologi samt praktiske og innovative teorier og redskaber fra en lang række forskningsområder, fx livsstilsforskning, forskning i selvkontrol og vredeshåndtering m.m. (Robusthed.dk, u.å.).

Fra et videnskabeligt perspektiv defineres robusthed som tilpasningsdygtighed ved modgang (Zautra et al., 2010 & Walsh et al., 2010). Robusthedsbegrebet overlapper med en række andre begreber, som fx resiliens, mestring, coping, handlekompetence, self-efficacy og empowerment, og sammenfattende kan robusthed betegnes som en samling af beskyttende faktorer (Bak (red.), 2017).

Programmets grundelementer

Robusthedsprogrammet er inspireret af den psykoedukative tilgang og præsenterer faktuel viden om tanker, følelser og hjernen på en praktisk anvendelig måde og på børneniveau. I programmet er der inkluderet evidensbaserede guidelines om, hvordan man opbygger positive personlige erfaringer og mestringskompetence (self-efficacy) (Robusthed.dk, u.å.).

Mentalisering, forældretræning og kognitiv adfærdsterapi

Programmet anvender viden om mentalisering, dvs. evnen til at reflektere over egne og andres tanker og følelser – som en præmis for selvkontrol (Liotti & Gilbert, 2011). Derudover rummer robusthedsprogrammet elementer fra forældretræningsprogrammer såsom opbygning af selvkontrol ved hjælp af belønnings- og konsekvenssystemer (Fonagy, 2002, Turner & Sanders, 2006 & Robusthed.dk, u.å.). Der indgår også grundlæggende elementer af kognitiv adfærdsterapi i programmet, som bl.a. favner social færdighedstræning, vredeshåndtering og træning af selvkontrol (Robusthed.dk, u.å.).

Et robusthedsforløb

Der er ingen definition af indsatsens intensitet herunder varighed og hyppighed. Der er tale om en indsats, der typisk integreres i den øvrige praksis på skole-, special-, social- og sundhedsområdet. Der findes forskellige eksempler på, hvordan professionelle gennemfører forløb af forskellig længde og varighed tilpasset målgruppen og konteksten. Eksempelvis har man i den ambulante rusmiddelbehandling i Ungdomscentret i Aarhus gennemført et ni-måneder langt gruppeforløb, hvor man mødtes én gang om ugen i to timer. Parallelt hermed blev de unge tilbudt individuel terapi (Bak (red.), 2017). Øvrige eksempler herpå kan findes i bogen Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre (Bak (red.), 2017).

Kompetencekrav

Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder fem-dages basiskurser i anvendelse af programmet foruden introduktionsforedrag og supervision. Kurset forløber over et par måneder og giver adgang til programmets professionelle samling af undervisningsmateriale. Kurset udbydes kun til professionelle organisationer til anvendelse inden for deres naturlige opgaveportefølje. Ofte uddannes hold af instruktører, som rækker på tværs af afdelinger og faggrupper, idet robusthedsprogrammet ses som en grundlæggende referenceramme og værktøjskasse for de tværgående indsatser – forebyggende såvel som indgribende. Programmet giver en referenceramme, som skaber et fælles sprog og forståelse med barnet/den unge, familien og mellem fagpersonerne (Robusthed.dk, u.å.). Programudviklerne peger i den sammenhæng på, at programmet har bedst virkning, hvis det anvendes systematisk samt understøttes af træning og supervision (Bak (red.), 2017).

Kilder

Bak, Poul Lundgaard (red.) (2017). Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre. Klims Forlag.

Liotti, Giovanni & Gilbert, Paul (2011). Mentalizing, motivation, and social mentalities: Theoretical considerations and implications for psychotherapy. Psychology and Psychotherapy, 84(1): 9-25.

Robusthed.dk (u.å.). Lokaliseret d. 30. august 2018 på: www.robusthed.dk

Robusthed.dk (u.å.). Robusthed.dk /Myresilience.org – Scientific background. Lokaliseret d. 30. august 2018 på: https://robusthed.dk/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-27-ROBUSTHED.DK-science-.pdf

Turner, Karen & Sanders, Matthew (2006). Help When It’s Needed First: A Controlled Evaluation of Brief, Preventive Behavioral Family Intervention in a Primary Care Setting. Behavior Therapy, 37(2): 131–42.

Zautra, Alex et al. (2010). Resilience, a new definition of health for people and communities. I: Reich, John et al., Handbook of adult resilience. Guilford Press

Walsh, Wendy et al. (2010). How Are We Measuring Resilience Following Childhood Maltreatment? Is the Research Adequate and Consistent? What is the Impact on Research, Practice, and Policy? Trauma, Violence & Abuse, 11(1): 27-41.

Implementering

Robusthedsprogrammet anvendes hyppigst i forbindelse med arbejdet i dagsinstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner og specialinstitutioner, men kan også anvendes i en form, hvor børn, unge og familier selvstændigt bruger programmet via websitet www.robusthed.dk.

Robusthedsprogrammet er udviklet som en del af The Child Mental Health Research Programme, Mindhood, som er finansieret af Tryg Fonden og administreret af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Praksiserfaringer med implementering af Robusthedsprogrammet

De erfaringer, der er med implementering af programmet, er primært knyttet til erfaringer med implementering og anvendelse af programmet i en hverdagspraksis – blandt fx lærere og pædagoger i skole og fritidsregi (Bak (red.), 2017). Fagpersoner, der anvender programmet, har mulighed for at integrere viden og inspiration fra programmet i hverdagens rytme og situationer, da programmet er designet til både høj- og lavintensiv anvendelse. Ifølge programudviklerne er en stor fordel ved denne implementeringsmodel at samtidig med, at den enkelte kan have glæde af programmets viden og inspiration, så kan man arbejde med udvikling af robuste fællesskaber (Robusthed.dk, u.å. & Bak (red.), 2017).

Redskabsbog for professionelle og forældre

Praksiserfaringer med implementering i en hverdagskontekst i fx specialskoleregi eller på socialt belastede skoler er beskrevet i bogen Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre (Bak (red.), 2017). Her beskriver en række fagprofessionelle deres konkrete erfaringer med at gennemføre forløb med afsæt i Robusthedsprogrammet, men tilpasset målgruppe og kontekst. Erfaringer og casebeskrivelser fra bogens fagpersoner, som er trænede i anvendelse af programmet, tyder på, at systematisk implementering på organisatorisk niveau forudsætter regulær træning og supervision (Bak (red.), 2017). 

Implementeringserfaringer fra Guldborgsund Kommune

Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre rummer også en beskrivelse af erfaringer med at implementere programmet i en kommunal kontekst, nemlig i Gulborgsund Kommune.

Kommunen afholdte et introduktionsmøde og uddannede efterfølgende en gruppe ledere og medarbejdere i programmet på tværs af fagområder. Erfaringerne peger på, at der i kommunen blev etableret et fælles sprog, som gør det lettere at samarbejde på tværs af de forskellige områder. Derudover peger erfaringerne på, at programmet har afledte effekter i form af fokus på robusthed i medarbejdergrupper og på ledelses- og organisatorisk plan (Bak (red.), 2017). Erfaringerne fra Guldborgsund Kommune peger også på, at generel kompetenceudvikling, som robusthedsinstruktøruddannelsen, kan indebære udfordringer i form af at sikre at de erhvervede kompetencer vedligeholdes og udvikles samt omsættes i handlinger. Det kan være en udfordring at sikre vedvarende anvendelse bredt i organisationen, og at kompetencer understøtter de eksisterende strategier eller politikker i kommunen (Bak (red.), 2017).

Der foreligger ikke viden om beskrevne implementeringserfaringer på et organisatorisk plan, ligesom der heller ikke foreligger implementeringsguides eller lignende, da indsatsen oftest gennemføres af de enkelte medarbejdere, der har fået tildelt kurset som instruktør. 

En fleksibel intervention

Programudviklerne peger, med reference til Weisz et al. (2012), på, at nyere forskning viser tegn på, at systematisk, modulopbygget og dermed fleksible interventioner/behandlingsprogrammer lykkes bedre i den komplekse virkelige verden end mere stramt styrede standardprogrammer.

Ifølge programudviklerne har den omsætning af kompliceret viden fra bl.a. de neurokognitive videnskaber og forskning i mentalisering, som robusthedsprogrammet præsenterer, gjort det mere tilgængeligt for både fagprofessionelle og forældre at anvende programmet (Robusthed.dk, u.å.). Dette understøttes af, at programmet er internetbaseret, hvilket har en indbygget fleksibilitet i forhold til tid og sted for anvendelse af programmet.

En beskyttende faktor og medvirkende til bedre arbejdsmiljø

Et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til implementeringen af robusthedsprogrammet er, at de voksne omkring børn og unge (forældre og professionelle) personligt oplever robusthedsprogrammets viden som anvendelig i forhold til at håndtere eget pres og stress, og derfor kan være medvirkende til at skabe et bedre arbejdsmiljø internt mellem medarbejdere i fx dagplejen. Det bliver, ifølge kommunale medarbejdere og ledere, desuden en beskyttende faktor for børnene (Bak, 2012 & Bak (red.), 2017).

Kilder

Bak, Poul Lundgaard (red.) (2017). Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre. Klims Forlag.

Bak, Poul Lundgaard (2012). Mentalizing communities for children. I: Midgley, Nick & Vrouva, Ionna, Mentalization Based Interventions with Children and Families, London: Routledge.

Weisz, John et al. (2012). Testing Standard and Modular Designs for Psychotherapy Treating Depression, Anxiety, and Conduct Problems in Youth. A Randomized Effectiveness Trial. Arch Gen Psychiatry, 69(3): 274-82

Effekt

Robusthedsprogrammet er afprøvet og undersøgt med positive resultater i forhold til flere forskellige målgrupper, men effekten af programmet kan først endelig vurderes, når der er gennemført flere videnskabelige undersøgelser.

Robusthedsprogrammet er udviklet i perioden 2005-2007 og pilottestet i samarbejde med Aarhus Kommune i 2008-2010 (Bak et al., 2012)

Pilotstudie i fritidsklub i Gellerup, Aarhus Kommune

I 2014 blev der gennemført en 3-års opfølgning på et fritidsklubprojekt fra 2011 i et udsat boligområde i Gellerup, Aarhus (et eksplorativt pilotstudie). Alle medarbejdere i fritidsklubben modtog et tredages Robusthedskursus med efterfølgende supervision i tre måneder. Resultaterne peger på, at Robusthedsindsatsen har haft væsentlig betydning for en stabil reduktion i antallet af højrisikokonflikter på 90 pct. Desuden at indsatsen har betydet en 50 pct. reduktion i personale-sygefravær. Efter tre år scorer personalet programmets anvendelighed til 8,5 (på 1-10 skala), og 90 pct. af dem anvender fortsat programmet i hverdagen (Bak et al., 2015).

Kontrolleret studie af robusthedsprogrammet i Milano

Der er gennemført et kontrolleret studie på en skole i Milano med to klasser med i alt 46 elever på 10 år og deres to lærere. Klasserne blev delt i en trænings- og en kontrolgruppe. Studiet viser, at den gruppe af skolebørn, hvis lærer modtog træning og supervision i moduler fra Robusthedsprogrammet, blev bedre til at sætte sig ind i andre børns tanker og følelser, og at de fik en mindre såkaldt negativ-aggressiv tankestil. Dette var målt et skoleår efter lærertræningen (Valle et al., 2016).

Kontrollerede forsøg med minimal intervention i Danmark

I perioden 2013-18 indgår Robusthedsprogrammet i implementerings- og forskningsprojekter i Danmark, Grønland, England, Italien og Grækenland (Bak et al., 2015). Heraf finder fire kontrollerede forsøg med minimal intervention sted i Danmark.

Et af de fire igangværende (2018) kontrollerede forsøg foregår på almenområdet i 35 danske folkeskoler, mens de tre øvrige har fokus på hhv. anbragte børn og unge, unge med ADHD og sårbare unge under uddannelse (Bak et al., 2013 & Bak et al., 2014).

Formålet med to af de fire kontrollerede forsøg med såkaldt minimal intervention har været at undersøge, om det er tilstrækkeligt at sende et brev til en målgruppe med link til programmet og invitation til et introforedrag. I de to andre forsøg er der givet et kort introforedrag om programmet til fagpersoner på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er formidlingsformen og ikke vidensindholdet, som vurderes (Komiteen for Sundhedsoplysning, 2018).

Videnskabelige baggrundsartikler, projektresume og forsøgsprotokoller omkring de kontrollerede forskningsprojekter findes på programmets webside www.robusthed.dk.

Kontrolleret forsøg med fokus på opmærksomhedsforstyrrelser

I ét af de fire kontrollerede forsøg, nemlig ADHD-projektet, bestod studiepopulationen af alle 18-27-årige personer, der på en specifik dato i august 2014 havde diagnosen ADHD. Den samlede population i projektet bestod af 7297 individer, som blev randomiseret til en kontrol- og interventionsgruppe. Alle individer i populationen modtog i august 2014 en invitation til at besvare en spørgeskemaundersøgelse om mental sundhed. Interventionsgruppen modtog også information om robusthedsprogrammet, link til hjemmesiden samt invitation til et foredrag (Komiteen for Sundhedsoplysning, 2018).

Foreløbige resultater fra de fire kontrollerede forsøg

De foreløbige resultater fra de 4 kontrollerede forsøg peger bl.a. på, at:

 • anbragte børns indlæring kan forbedres signifikant – målt ved national test i dansk læsning 1½ år efter, at anbringelsesstedets voksne har modtaget infobrev om programmet
 • et infobrev til unge voksne med ADHD ikke nedsætter deres risiko for at lande på kontanthjælp målt et år efter, at de har modtaget brevet.
 • et intro-foredrag for personalet på folkeskoler ikke påvirker elevernes resultater i nationale tests i dansk læsning
 • et intro-foredrag for personalet på SOSU-skoler ikke påvirker de studerendes risiko for at droppe uddannelsen og lande på kontanthjælp et år senere (Bak et al., 2013 & Bak et al., 2014).

Effekten af Robusthedsprogrammet kan først endeligt vurderes, når de igangværende videnskabelige undersøgelser af programmet er afsluttede i 2018-2020 (Bak (red.), 2017).

Anbefalinger til fremtidig forskning

Det vurderes af programudviklerne og den tilknyttede forskergruppe, at fremtidig forskning og implementering bør fokusere på regulær træning og supervision af fagpersoner, der arbejder med børn, unge og familier og voksne med særlige behov, samt at der ikke er grundlag for at gennemføre flere minimal interventionsstudier (Robusthed.dk ¶ Afrapportering af fire forskningsprojekter v. Poul Lundgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning). Nye forskningsprojekter fra uafhængige forskergrupper er, ifølge programudviklerne, under planlægning.

Kilder

Bak, Poul Lundgaard (red.) (2017). Robusthed – en redskabsbog for professionelle og forældre. Klims Forlag.

Bak, Poul Lundgaard (2012). Mentalizing communities for children. I: Midgley, Nick & Vrouva, Ionna, Mentalization Based Interventions with Children and Families, London: Routledge.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2013). Resilience in youth education - a pragmatic trial of a Brief Intervention Program.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2013). Resilience in schools - a pragmatic cluster randomized trial of a Brief Intervention Program.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2014). Resilience for young people with ADHD – a survey and a randomized controlled trial of a Brief Intervention Program.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2014). Resilience for children and young people in foster care and residential care – a survey and a pragmatic cluster randomized trial of a Brief Intervention Program.

Bak, Poul Lundgaard et al. (2015). The Resilience Program: preliminary evaluation of a mentalization-based education program. Frontiers in Psychology, 6(753)

Robusthed.dk (u.å). Konference – Vejen til robusthed er belagt med omtanke. Lokaliseret d. 30. august 2018 på: https://robusthed.dk/om-os/konference/

Robusthed.dk (u.å). Afrapportering af fire forskningsprojekter v. Poul Lundgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning. Lokaliseret d. 30. august 2018 på: https://robusthed.dk/om-os/konference/

Valle,  Annalisa et al. (2016). Promoting Mentalizing in Pupils by Acting on Teachers: Preliminary Italian Evidence of the “Thought in Mind” Project. Frontiers in Psychology, 7(1213).

Økonomi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af robusthed.dk og regnet på, hvad det koster at få uddannet én medarbejder.

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til robusthed.dk til ca. 26.400 kr. pr. år for at få uddannet én medarbejder. Samtlige omkostninger er relateret til uddannelse, og der er ikke nogen efterfølgende omkostninger til drift. Størstedelen af omkostningerne udgør løn til medarbejderen under uddannelse. Omkostningerne vil variere afhængig af medarbejdertype.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune vælger at få uddannet én medarbejder på et fem-dages kursus til at blive instruktør, som kan varetage implementeringen af robusthed.dk.

Der er i dette scenarie kun omkostninger forbundet med uddannelse af instruktører.

Læs den samlede omkostningsvurdering af Robusthed.dk på Socialstyrelsens hjemmeside

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Omkostningsvurderingens hovedresultater er: 

 • Omkostninger i alt (NNV): -26.390 kr. 
 • Omkostninger pr. deltager: -26.390 kr. 

Gevinster og samlede økonomiske konsekvenser af Robusthed.dk

Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med robusthed.dk.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Robusthed.dkRobusthed.dk er et webbaseret interventionsprogram målrettet børn, unge og familier, som består af praktisk viden, historier og øvelser om robusthed. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Robusthed.dk er børn, unge og familier, herunder mentalt sårbare børn og unge og børn og unge med særlige behov. Der er ikke beskrevet yderligere in- og eksklusionskriterier, udover at indsatsen er designet til at imødekomme forskellige grader af vanskeligheder. Typisk introduceres programmet for børn, unge og forældre af lokale fagpersoner. Der er ingen beskrivelse af, hvordan rekruttering/visitering, samt fastholdelse og motivation foregår. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Indsatsen er begrundet i relevant teori, forskning og faglige tilgange, men det er ikke nærmere beskrevet, hvilken effekt indsatsen forventes at have, hverken for borgeren eller den faglige og organisatoriske kvalitet. Indsatsens handlingsorienterede metode er ikke beskrevet, og der findes ikke en manual eller vejledning, der kan understøtte anvendelse og implementering. Typisk integreres indsatsen i den eksisterende praksis, og den defineres dermed lokalt af den enkelte fagprofessionelle, der har modtaget en robusthedsinstruktøruddannelse. Der findes ikke kendte redskaber til at understøtte metodeintegritet, udover et tilbud om en dags supervision i forbindelse med uddannelsen, ligesom indsatsen ikke monitoreres løbende og systematisk. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Indsatsen er implementeret i en række forskellige sammenhænge i Danmark, bl.a. i få kommuner, men erfaringerne er ikke systematisk beskrevet. Der foreligger derfor ikke viden om beskrevne implementeringserfaringer på et organisatorisk plan, ligesom der heller ikke foreligger implementeringsguides eller lignende. Idet indsatsen har en indbygget fleksibilitet, er den typisk integreret i den eksisterende lokale praksis, fx på det pædagogiske område, hvilket gør det vanskeligt at beskrive konkrete implementeringserfaringer. Det er således oftest den/de konkrete medarbejder(e), der har fået en robusthedsinstruktøruddannelse, der vælger at implementere indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er gennemført et mindre, randomiseret kontrolleret forsøg på to almenklasser og deres to lærere i Italien. Studiet beskriver ikke viden om effekt i forhold til børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Derudover er der gennemført et pilotstudie i Danmark, ligesom der er iværksat fire kontrollerede forsøg med minimal intervention i Danmark. Der foreligger dog ingen resultater endnu på de fire kontrollerede forsøg (ultimo 2018). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af Robusthed.dk baseret på udgifter for en kommune, som får uddannet én medarbejder pr. år. Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.