Forside » Børn & unge » Opmærksomheds-forstyrrelser » Indsatser » New Forest Parenting Program (NFPP)

New Forest Parenting Program (NFPP)

The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

| Socialstyrelsen

The New Forest Parenting Programme (NFPP) er et evidensbaseret forældretræningsprogram, som retter sig mod forældre eller andre omsorgspersoner til børn i alderen 3-11 år med moderat til svær ADHD. Formålet med programmet er at give forældrene en øget viden om og forståelse af ADHD, at styrke relationen mellem barnet og forældrene og at give forældrene strategier til at håndtere barnets adfærd og styrke opmærksomheden og koncentrationen hos barnet.

NFPP er et individualiseret behandlingsforløb og består af otte sessioner på 1-2 timer. De foregår i familiens eget hjem og gennemføres af en certificeret professionel, fx en psykolog, sygeplejerske, sundhedsplejerske eller lignende. Sessionerne har fokus på psykoedukation af forældrene, at styrke relationen mellem barnet og forældrene og at lære forældrene at træne barnets mestring af adfærd og opmærksomhed. Forældrenes læring sker med en kombination af instruktion, eksempler, hjemmearbejde, opgaver, diskussion og feedback på øvelser sammen med barnet.

NFPP har været afprøvet i et klinisk randomiseret kontrolleret forsøg på tre afdelinger i dansk børnepsykiatri med 164 børn i alderen 3-7 år og deres forældre. Resultaterne viste, at behandlingen var mere effektiv end den gængse behandling på afdelingerne, og at den reducerede børnenes ADHD-symptomer, øgede forældrenes kompetencer samt mindskede stress i familien. ADHD-symptomer hos forældre påvirkede ikke effekten af behandlingen.

NFPP er desuden velafprøvet i flere internationale studier, som har dokumenteret programmets effekt.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

New Forest Parenting Program (NFPP) The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Metode
Tildeles scoren A: Solidt vidensgrundlag
Implementering
Tildeles scoren C: Begrænset vidensgrundlag
Effekt
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Økonomi
Tildeles scoren D: Intet eller yderst sparsomt vidensgrundlag

Læs hele artiklen

Målgruppe

NFPP er en indsats, der retter sig mod forældre til børn med ADHD i alderen 3-11 år.

Den primære målgruppe for NFPP er forældre eller andre omsorgspersoner til børn i alderen 3-11 år, der
udviser moderate til svære symptomer på ADHD. Børn med flere diagnoser og komplekse problemer er også omfattet. Programmet er primært afprøvet i forhold til børn i alderen 2-7 år (Sonuga-Barke et al., 2001; Thompson et al., 2009 & Lange et al., 2018), men anvendes klinisk op til 12-årsalderen (University of Southampton, u.å).

NFPP er udviklet til småbørn, som er diagnosticeret med ADHD, eller som er under udredning. Et krav til
målgruppen er, at forældrene ikke har alvorlige psykosociale vanskeligheder eller mentale handicap. Det
er en forudsætning, at forældrene taler og forstår det sprog, der tales. Der har dog været tilfælde, hvor
programmet er blevet gennemført med succes via tolkning (University of Southampton, u.å.; Region Hovedstaden, 2014).

NFPP er afprøvet og implementeret på tre børnepsykiatriske afdelinger i Danmark (Lange et al., 2018). I England og USA visiteres familierne til indsatsen via egen læge/sundhedssektoren/regionen, professionelle i undervisningssektoren eller via deres socialrådgiver (University of Southampton, u.å.).

Kilder

Lange, Anne-Mette et al. (2018). Parent training for preschool ADHD in routine, specialist care: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 57(8): 593-602.

Region Hovedstaden (2014). Danish Study of NFPP for ADHD in Preschoolers. Region Hovedstaden.

Sonuga-Barke et al. (2001). Parent-Based Therapies for Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Controlled Trial With a Community Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(4): 402-408.

Thompson et al. (2009). A small-scale randomized controlled trial of the revised new forest parenting programme for preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 18(10): 605-616.

University of Southampton (u.å.). Impact case study (REF3b). REF (Research Excellence Framework) 2014. Tilgængelig fra https://ref2014impact.azurewebsites.net/casestudies2/refservice.svc/GetCaseStudyPDF/42984 [lokaliseret 08-01-2019]

Metode

The New Forest Parenting Programme er en manualiseret og modulopbygget indsats med fokus på psykoedukation, adfærds- og opmærksomhedstræning, samt relationen mellem forælder og barn.

The New Forest Parenting Programme består af otte sessioner, hvor forældrene får viden om ADHD og strategier til at styrke barnets opmærksomhed, koncentration og evnen til at udskyde sine behov.
NFPP er et manualbaseret forældretræningsprogram, som retter sig mod kernesymptomerne ved ADHD og forældreegenskaber. Programmet er designet specifikt til målgruppen af førskolebørn med ADHD og de funktionelle vanskeligheder, de oplever (Daley et al., 2009).

Opbygning

Familiernes udfordringer og behov kortlægges via et indledende interview, der foretages af den
professionelle, som skal forestå indsatsen. Interviewet følger en manual, der er designet til indsatsen (Daley et al., 2009 & University of Southampton, u.å.).

Familiernes behov og udfordringer vurderes og monitoreres løbende i indsatsen gennem:

 • professionel observation ved hvert besøg
 • en dagbog ført af forældrene
 • progressionstjek halvvejs i programmet (efter fire uger) og ved programmets afslutning (efter otte uger) (Daley et al., 2009; University of Southampton, u.å.).

Indsatsens delelementer

Indsatsen består af otte sessioner (1 session pr. uge i otte uger). Hver session varer 1-2 timer og gennemføres af en certificeret professionel i familiens eget hjem. Forældrene lærer om de typiske karakteristika ved ADHD og får strategier til at håndtere deres barns adfærds- og opmærksomhedsproblemer. Ofte indgår lege, som fx hjælper forældrene til at styrke barnets opmærksomhed, koncentrationsevne og evne til at vente på tur. Forældrenes læring sker med en kombination af instruktion, eksempler, hjemmearbejde, opgaver, diskussion og feedback på øvelser sammen med barnet. Sessionerne afholdes i hjemmet, og aktiviteterne bliver derfor helt specifikt målrettet den enkelte families behov og udfordringer (Daley et al., 2009).

Indholdet i de otte sessioner

Sessionerne indeholder fire komponenter, som der arbejdes med løbende i de otte uger (Daley et al., 2009). I 5 af sessionerne deltager forældrene alene, i de 3 øvrige sessioner deltager barnet også, og den professionelle foretager observationer og giver forældrene feedback.

De fire komponenter er:

 1. 1Psykoedukation, hvor forældrene får viden om ADHD og simple strategier som fx at bruge ros/anerkendelse og øjenkontakt i forhold til barnets adfærd og opmærksomhed.
 2. Forældre-barn-relationen, som inkluderer en positiv tilgang til opdragelse, fokus på at fremme barnets følelsesmæssige selvregulering og leg.
 3. Adfærdstræning i forhold til at håndtere fx raserianfald og konflikter. Forældrene trænes i at sætte grænser, kommunikere tydeligt og undgå konflikter. Timeout og stilletid er eksempler på konkrete redskaber, der trænes.
 4. Opmærksomhedstræning, hvor forældrene arbejder med strategier til at forbedre barnets opmærksomhed (Daley et al., 2009).

Mål

NFPP er baseret på de vanskeligheder, der typisk knytter sig til ADHD, udviklingsteorier, teorier om social læring, adfærdsteori og kognitiv adfærdsterapi. I NFPP antages det, at barnets adfærds- og opmærksomhedsproblemer kan afhjælpes/støttes af forældrene ved en positiv gensidig interaktion med barnet (University of Southampton, u.å.).

Forudsætninger hos medarbejderne

Fra 2019 udbyder Center for Kompetenceudvikling i Region Midt et 4-dages kursusforløb til fagpersoner, som har erfaring med målgruppen, fx psykologer, sygeplejersker og pædagoger. Der forudsættes erfaring fra arbejde med børn med ADHD i aldersgruppen 3-12 år, og at fagpersonen arbejder terapeutisk med målgruppen (Lange, 2018).

Fidelitet og kvalitet i programmet

Programmets kvalitet og fidelitet opretholdes gennem følgende:

 • certificeringsprocessen
 • en fidelitetstjekliste
 • opfølgende træning af de professionelle fx via supervision
 • at de rekrutterede terapeuter arbejder fokuseret med programmet.

NFPP som selvhjælpsprogram

I tillæg til det otte uger lange træningsprogram er der udviklet et seksugers skriftligt selvhjælpsmateriale til forældrene. Selvhjælpsmanualen består af et sekstrinsprogram, som indeholder afprøvede ideer og øvelser, som kan hjælpe børn med ADHD (Daley & O’Brian, 2013).

Kilder

Daley et al. (2009). Attention deficit hyperactivity disorder in pre-school children: Current findings, recommended interventions and future directions. Child: Care, Health and Development, 35(6): 754-766.

Daley, D. & O’Brian, M. (2013). A Small-scale randomized controlled trial of the self-help version of the New Forest Parent Training Programme for children with ADHD symptoms. European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 22(9): 543-552.

Lange, Anne-Mette (2018). New Forest Parenting Programme: Uddannelse til NFPP-terapeut. Region Midtjylland. Tilgængelig fra: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=58471 [lokaliseret 03-01- 2019]

University of Southampton (u.å.). Impact case study (REF3b). REF (Research Excellence Framework) 2014. Tilgængelig fra https://ref2014impact.azurewebsites.net/casestudies2/refservice.svc/GetCaseStudyPDF/42984 [lokaliseret 08-01-2019]

 

Implementering

Studier fra England peger på, at specialiserede terapeuter og fleksibilitet er vigtige faktorer i implementeringen af The New Forest Parenting Programme.

The New Forest Parenting Programme i dansk kontekst NFPP er afprøvet og implementeret på tre danske børnepsykiatriske afdelinger ved certificerede NFPP-behandlere. Center for kompetenceudvikling ved Region Midt udbyder fra 2019 en uddannelse til NFPP-terapeut (Lange, 2018). Uddannelsen skal bidrage til, at programmet kan udbredes, således man også når ud til børn og familier, som ses i kommunalt regi gennem et regionalt-kommunalt samarbejde.

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der har erfaring med målgruppen, og som arbejder terapeutisk med forældre til børn med ADHD i enten det regionale, kommunale eller private behandlingssystem. Den består af et indledende kursusforløb af fire dages varighed og et efterfølgende struktureret supervisionsforløb.

De 4 kursusdage består af følgende:

 • Dag 1: ADHD som udviklingsforstyrrelse. Nonfarmakologisk behandling og udvikling af færdigheder
 • Dag 2: NFPP. Gennemgang af det 8-ugers manualiserede forløb
 • Dag 3: NFPP. Gennemgang af det 8-ugers manualiserede forløb
 • Dag 4: Funktionel analyse og adfærdsbaserede metoder (Lange, 2018).

For at opnå certificering som NFPP-behandler superviseres hver deltager i to NFPP-behandlingsforløb, som ses i egen organisation. Hver deltager fuldfører i alt 16 supervisionssessioner af 1 ½ times varighed. NFPP-uddannelsen forventes at kunne gennemføres på 1 år (Lange, 2018). Der er endnu ikke erfaringer med gennemførelse af uddannelsen i dansk kontekst (ultimo 2018). 

Specialiserede terapeuter er vigtige for implementeringen

Den viden, der findes om implementering af NFPP, stammer primært fra engelske RCT-studier (Sonuga- Barke et al., 2001; Sonuga-Barke et al., 2004 & Thompson et al., 2009). Studierne peger på, at følgende
faktorer er særligt vigtige for en succesfuld implementering af NFPP:

 • at de rekrutterede terapeuter arbejder fokuseret med programmet
 • at programmet implementeres med høj fidelitet i forhold til manualen
 • at programmet implementeres i rammer, der giver plads til en naturlig interaktion mellem forælder og barn (som fx i hjemmet), hvor barnet kan udvikle sin arbejdshukommelse, koncentration og behovsudskydelse gennem uformel leg.

I et effektstudie fra 2001 er der påvist en signifikant reduktion i ADHD-symptomer og forældrestress, når
man bruger certificerede specialister, som fx psykologer, sygeplejersker og sundhedsplejersker, i leveringen af indsatsen (Sonuga-Barke et al., 2001). Ved en gentagelse af undersøgelsen i 2004 har det vist sig, at NFPP ikke giver nogen signifikant effekt, når de certificerede specialister erstattes af sygeplejersker, som kun har fået en kort introduktion til programmet, og som skal udføre det som del af deres øvrige praksisser (Sonuga-Barke et al., 2004). Undersøgelsen konkluderer derfor, at det er vigtigt for implementeringen af NFPP, at programmet udføres af specialister, som er motiverede for at arbejde specifikt med NFPP og har et godt kendskab til programmet. Det har også stor betydning, at specialisterne får den nødvendige tid til at prioritere arbejdet med programmet (Sonuga-Barke et al., 2004).

Forældre med ADHD har brug for fleksibilitet

Et studie fra 2002 viser, at mange ADHD-relaterede symptomer hos moren kan mindske effekten af NFPP
betydeligt (Sonuga-Barke et al., 2002), og man bør derfor være opmærksom på denne faktor i
implementeringen af NFPP. Fædre er ikke inkluderet i studiet.

Et RCT-studie fra 2009 peger på, at NFPP har størst effekt, når terapeuten udviser fleksibilitet i forhold til
forældre og børns forskellige behov, så længe dette sker inden for manualens rammer (Thompson et al.,
2009). Specialisterne i dette studie er fx blevet trænet i at kunne håndtere tilfælde, hvor forældre selv
har enten ADHD eller depressive tendenser. Studiet viser, at det giver en positiv effekt at tilpasse
undervisningen ved fx at sætte tempoet op den ene dag for at have tid til at gentage noget den næste
eller ved at sætte tid af til at hjælpe moren med strategier til at håndtere sin egen ADHD (Thompson et
al., 2009). Studiet er et RCT-studie foretaget blandt 41 børn i alderen 2 ½-6 ½ år med ADHD og deres
mødre (Thompson et al., 2009).

Kilder

Daley, D. (2017). Adapting an ADHD parent training intervention to different cultural contexts: the experience of implementing the New Forest Parenting Programme in China, Denmark, Hong Kong, Japan and the UK. PsyCh Journal, vol. 6(1): 83-97.

Lange, Anne-Mette (2018). New Forest Parenting Programme: Uddannelse til NFPP-terapeut. Region Midtjylland. Tilgængelig fra: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=58471 [lokaliseret 03-01- 2019]

Region Hovedstaden (2014). Danish Study of NFPP for ADHD in Preschoolers. Region Hovedstaden.

Sonuga-Barke et al. (2001). Parent-Based Therapies for Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Controlled Trial With a Community Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(4): 402-408.

Sonuga-Barke et al. (2002). Does maternal ADHD reduce the effectiveness of parent training for preschool children’s ADHD? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 41(6): 696-702.

Sonuga-Barke et al. (2004). Parent training for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: Is it as effective when delivered as routine rather than as specialist care? The British Journal of Clinical Psychology, vol. 43 (del 4): 449-457. 

Thompson et al. (2009). A small-scale randomized controlled trial of the revised new forest parenting programme for preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 18(10): 605-616.

 

Effekt

The New Forest Parenting Programme har vist positive resultater i både danske og udenlandske RCT-studier.

Dansk kontrolleret forsøg fra 2018

The New Forest Parenting Programme er afprøvet i et klinisk randomiseret kontrolleret forsøg på tre afdelinger i dansk børnepsykiatri med 164 børn i alderen 3-7 år og deres forældre, både mødre og fædre. Resultaterne fra studiet er publiceret i 2018 (Lange et al., 2018 & Polanczyk, 2018).

88 børn fik indsatsen, mens 76 børn modtog gængs behandling. Indsatsen blev gennemført med seks sessioner på selve afdelingen og to sessioner i hjemmet med i alt 12 timers sessioner. En typisk forældretræningsindsats gennemføres i kommunalt regi og i hjemmet, hvorfor denne afprøvning adskiller sig ved at være gennemført på tre forskellige afdelinger i dansk børnepsykiatri (Lange et al., 2018).

Resultaterne viste, at behandlingen var mere effektiv end den gængse behandling på afdelingerne og reducerede børnenes ADHD-symptomer, øgede forældrenes kompetencer samt mindskede stress i familien. Effekterne er vedligeholdt 36 uger efter behandling.

Der var ingen effekt i forhold til lærerrapporterede ADHD-symptomer og heller ingen effekt i forhold til adfærdsproblematikker, ligesom ADHD-symptomer hos forældre ikke påvirkede effekten af behandlingen (Lange et al., 2018 & Polanczyk, 2018).

Engelske RCT-studier viser også positiv effekt

Der er gennemført to større RCT-studier af brugen af NFPP blandt børn i alderen 2 ½-6 ½ år i England,
som begge viser gode effekter af programmet (Sonuga-Barke et al., 2001 & Thompson et al., 2009). Studierne har begge fokus på børnene og deres mødre, men inddrager ikke fædrene i deres undersøgelser.

Det tidligste studie, som er gennemført i 2001, viser, at 53 pct. af de børn, som deltog i NFPP, havde en
reducering i ADHD-relaterede symptomer. Den positive effekt var ifølge forskerne på højde med effekten
ved brug af psykofarmaka (Sonuga-Barke et al., 2001). Det seneste studie som er gennemført i 2009, viser
ligeledes en markant reducering af problemskabende adfærd og symptomer, der optræder i forbindelse
med ADHD. Studiet konkluderer desuden, at NFPP i høj grad bidrager til at mindske mødrenes brug af
negative kommentarer over for børnene, og at det i nogen grad højner deres brug af positive kommentarer (Thomson et al., 2009).

Studiet fra 2001 er et RCT-studie foretaget blandt 78 3-årige børn med ADHD og deres mødre (Sonuga-
Barke et al., 2001), og studiet fra 2009 er et RCT-studie foretaget blandt 41 børn i alderen 2 ½-6 ½ år med
ADHD og deres mødre (Thompson et al., 2009).

Usikre virkninger på mødres mentale helbred

De to RCT-studier viser begge effekter i reduceringen af symptomer, der optræder hos børn med ADHD, men deres målinger viser forskellige resultater i forhold til mødrenes velbefindende. I studiet fra 2001
påvises en forbedring af mødrenes mentale helbred efter deltagelsen i NFPP (Sonuga-Barke et al., 2001),
men denne effekt gør sig ikke gældende i studiet fra 2009 (Thompson et al., 2009). Her pointeres det, at
der hverken kan påvises nogen effekt på mødrenes mentale helbred eller på relationen mellem mor og
barn, på trods af at undersøgelsen viser en effekt i forhold til at reducere mødrenes negative
kommentarer og øge deres brug af positive kommentarer (Thompson et al., 2009).

Effekter på længere sigt

De to engelske RCT-studier fra henholdsvis 2001 og 2009 peger begge på, at reduktionen i symptomerne, der optræder i forbindelse med ADHD, efter deltagelse i NFPP vedligeholdes efter forløbets afslutning. I
studiet fra 2001 påvises det, at effekterne er vedligeholdt ved en måling 15 uger efter behandlingens
afslutning (Sonuga-Barke et al., 2001). I studiet fra 2009 påvises det, at de er vedligeholdt ved en måling
otte uger efter forløbets afslutning (Thompson et al., 2009).

God effekt af selvhjælpsudgave

I 2010 er der udgivet en NFPP-selvhjælpsudgave, som også viser gode effekter. Et RCT-studie af
selvhjælpsudgaven konkluderer, at lidt under halvdelen af de børn, der har modtaget NFPP-selvhjælpsudgaven har reducerede symptomer, som optræder i forbindelse med ADHD, ved forløbets
afslutning. Derudover viser studiet også en positiv effekt på mødrenes vurdering af deres egne
forældrekompetencer (Daley & O’Brian, 2013). Studiet er et mindre RCT-studie foretaget blandt 43 børn i
alderen 4-11 år med ADHD og deres mødre (Daley & O’Brian, 2013).

Kilder

Daley, D. & O’Brian, M. (2013). A Small-scale randomized controlled trial of the self-help version of the New Forest Parent Training Programme for children with ADHD symptoms. European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 22(9): 543-552.

Lange, Anne-Mette et al. (2018). Parent training for preschool ADHD in routine, specialist care: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 57(8): 593-602.

Polanczyk, Guilherme (2018). Building the evidence to treat preschoolers with ADHD in real-life settings. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 57(8): 544-546.

Region Hovedstaden (2014). Danish Study of NFPP for ADHD in Preschoolers. Region Hovedstaden.

Sonuga-Barke et al. (2001). Parent-Based Therapies for Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Controlled Trial With a Community Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(4): 402-408.

Thompson et al. (2009). A small-scale randomized controlled trial of the revised new forest parenting programme for preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, vol. 18(10): 605-616.

Økonomi

På baggrund af den systematiske søgning foretaget forår 2014 og en opdatering af artiklen i 2018 er der ikke fremkommet studier, der belyser udgifterne af New Forest Parenting Programme eller dokumenterer cost-benefit af metoden.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

New Forest Parenting Program (NFPP) The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
NFPP har en velbeskrevet og klart afgrænset målgruppe og er specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Der foreligger klare inklusionskriterier og eksklusionskriterier for målgruppen samt procedurer for visitation i amerikansk og britisk sammenhæng. NFPP er udviklet i en engelsk kontekst, og det kræver derfor en tilpasning af kriterier for målgruppen, hvis programmet skal anvendes i Danmark. Der er endnu ikke fastlagte procedurer for visitering af familier i DK. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
NFPP er som metode meget velbeskrevet og teoretisk velfunderet. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der er en manual, der støtter gennemførslen af programmet. Desuden foreligger der en klar beskrivelse af krav til medarbejdernes uddannelse og kompetencer. Der findes redskaber til opretholdelse af programmets udvikling, kvalitet og fidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger dokumenterede implementeringserfaringer med NFPP fra engelske RCT-studier. Der foreligger dog ikke dokumenterede implementeringserfaringer fra Danmark eller andre nordiske lande. Der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. Herudover foreligger der ingen beskrivelser af væsentlige kontekstuelle forudsætninger for indsatsens succes. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger solid viden om effekten af NFPP fra engelske RCT-studier. Der foreligger dog ikke effektstudier fra dansk eller anden nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er ved den systematiske litteratursøgning ikke fremkommet økonomiske evalueringer af Home-Start. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.