Vidensgrundlag

Kærlighed i KaosKærlighed i Kaos er et dansk forældretræningsprogram udviklet af ADHD-foreningen til forældre med børn i alderen 3-9 år, der har ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Kærlighed i Kaos er forældre til børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder i alderen 3-9 år. ADHD-lignende vanskeligheder er ikke yderligere afgrænset, ligesom målgruppen heller ikke er afgrænset i forhold til komorbiditet eller øvrige sociale problemstillinger. In- og eksklusionskriterier for målgruppen er beskrevet i brede termer, da der bl.a. stilles krav om, at der deltager to voksne pr. barn, som kan være forældre, anden familie eller en person tæt på den forælder, der deltager. De deltagende forældre/voksne må ikke have psykiske problemer og misbrug. Indsatsen angiver ikke relevante støtteredskaber til at identificere målgruppen. Inddragelse, motivation og fastholdelse af borgeren i indsatsen er i begrænset omfang beskrevet i kvalitative evalueringer, men der er ingen faste retningslinjer herfor. En række kvalitative evalueringer beskriver omfanget af tilfredshed blandt forældrene. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Kærlighed i Kaos er udviklet og forankret i ADHD-foreningen på baggrund af viden og erfaringer fra andre evidensbaserede indsatser, herunder forældretræningsindsatser med afsæt i social læringsteori, psykoedukation, positiv kommunikation og konfliktforebyggelse. Indsatsen er manualbaseret og gennemføres af frivillige forældretrænere med en faglig baggrund inden for det pædagogiske, psykologiske, sociale eller sundhedsfaglige felt og med et efteruddannelsesforløb udbudt af ADHD-foreningen. Indsatsens succeskriterier/mål er definerede. ADHD-foreningen har en fast struktur omkring gennemførelse af kurset og understøttelse og evaluering af de frivillige trænere, der bl.a. sikrer en høj grad af metodefidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er gode erfaringer med implementering af indsatsen, som både er udviklet, afprøvet og forankret i en dansk kontekst. ADHD-foreningen har selv udviklet Kærlighed i Kaos og er både metodeleverandør og står selv for at monitorere indsatsen. Kærlighed i Kaos fungerer typisk som et supplement til de ydelser, der allerede findes i kommunen, og skal derfor ikke på samme måde som kommunale indsatser tilpasses en kommunal organisationsstruktur. En evaluering gennemført af VIVE (2017) giver viden om, at indsatsen er implementerbar i en dansk kontekst, og at der er potentiale for at nå en bredere målgruppe gennem et styrket samarbejde med kommuner. I VIVE’s evaluering er der desuden velbeskrevne erfaringer med at rekruttere, uddanne og understøtte frivillige forældretrænere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der er gennemført et randomiseret kontrolleret forsøg af Kærlighed i Kaos, ligesom der er gennemført evalueringer med fokus på virkning, implementering, deltagerudvikling og omkostninger. Der er også et veldokumenteret erfaringsgrundlag fra forsøg i en række danske kommuner og i civilsamfundet. Alle er danske undersøgelser, der samlet set viser god effekt af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der foreligger to omkostningsvurderinger af Kærlighed i Kaos, hvoraf den seneste viser, at omkostningerne pr. gennemført forløb pr. deltager er ca. 30.000 kr. Der er foretaget en business case, ligesom der findes et sammenligningsgrundlag med anden indsats med samme effektmål. Derudover er der gennemført et randomiseret kontrolleret studie, der viser god effekt af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.