Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)

Vidensgrundlag

Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Triple P niveau 4 og 5 er forældre til børn i alderen 0-16 år med moderate til alvorlige adfærdsproblemer. Inklusionskriterierne for målgruppen er velbeskrevne, mens der ikke foreligger eksplicitte eksklusionskriterier. Det anbefales derfor, at der ved anvendelse af indsatsen er opmærksomhed omkring, hvordan indsatsen tilrettelægges i forhold til borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ingen beskrivelser vedrørende rekruttering eller fastholdelse af borgerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Det teoretiske fundament for Triple-P er velbeskrevet og bygger på anerkendte teoretiske bidrag. Det er tydeligt beskrevet hvilke effekter, metoden tilstræber. Redskaber og procedurer til understøttelse af metodeintegritet i implementeringen foreligger, men er ikke tilpasset dansk kontekst. Indsatsens forløb og aktiviteter er beskrevet. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering og effekt. Derfor anbefales det, at der ved implementering er opmærksomhed på at sikre en ensartet anvendelse af metoden samt at der følges op på effekten af indsatsen på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Triple P niveau 4 og 5 er ikke implementeret i Danmark. Der foreligger dokumenterede implementeringserfaringer fra USA og Canada, som i nogen grad vurderes at være overførbare til dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er ikke gennemført effektstudier af Triple P niveau 4 og 5 i dansk eller anden nordisk kontekst. En række udenlandske studier, herunder RCT-studier og omfattende metastudier, peger på en signifikant effekt af indsatsen, særligt i forhold til mødre. Der er imidlertid uklarhed omring effekten af indsatsen, da der også foreligger RCT-studier og metastudier, som modsiger, at Triple P niveau 4 og 5 har en signifikant effekt på målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der foreligger cost benefit analyser af Triple P fra amerikansk og canadisk kontekst, som dog vurderes ikke at være overførbare til dansk kontekst. Der foreligger ingen cost effectiveness analyser af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren B.