Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » Mentaliseringsguiden

Vidensgrundlag

MentaliseringsguidenMentaliseringsguiden er henvendt til fagpersoner, der arbejder med omsorgssvigtede og/eller traumatiserede børn og unge. Guiden indeholder forskellige redskaber til at understøtte udsatte børn og unges evne til at mentalisere, dvs. forstå egen og andres adfærd ud fra bl.a. følelser, tanker, behov og mål. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Der foreligger ingen eksklusionskriterier, da målgruppen for indsatsen er bred. Desuden er rekruttering eller fastholdelse af borgerne i metoden ikke beskrevet. Der er tale om et begrænset vidensgrundlag, da der i en dansk kontekst udelukkende findes ét studie om arbejdet med Mentaliseringsguiden hos anbragte børn og unge. Vidensniveauet for indsatsens målgruppe tildeles derfor scoren C.
Metode
Mentaliseringsguiden tager afsæt i relevant mentaliseringsbaseret teori. Der foreligger ikke redskaber til systematisk kvalitetskontrol, monitorering eller understøttelse af metodefidelitet, men der foreligger opmærksomhedspunkter til implementering af indsatsen med øget fidelitet. Uddannelsesaktiviteterne og programelementerne i form af principper og øvelser er velbeskrevede, men det er i tråd med den mentaliseringsbaserede tilgang ikke fastlagt, hvilke øvelser der konkret skal anvendes i arbejdet med barnet eller den unge. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Mentaliseringsguiden er implementeret i Danmark. Der foreligger implementeringserfaringer fra 11 anbringelsessteder. På baggrund heraf er der oplistet en række opmærksomhedspunkter for en god implementering af indsatsen. Implementeringserfaringerne kan overføres til andre anbringelsessteder, og det vurderes også, at de kan overføres til tilsvarende tilbud eller andre sociale foranstaltninger, da erfaringerne ikke er så afhængige af tilbudstype. Selvom erfaringerne hviler på et enkelt studie, trækker kvaliteten af erfaringerne den samlede vurdering af vidensgrundlaget for indsatsens implementering op på scoren B.
Effekt
Der er ikke gennemført effektstudier af Mentaliseringsguiden i en dansk eller anden kontekst. Der er dog gennemført en resultatdokumentation af udviklingen i anbragte børn og unges mentaliseringsevne ved implementering af Mentaliseringsguiden på 11 anbringelsessteder. Der er tale om før- og eftermålinger. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger en vurdering af omkostninger til implementering og drift af Mentaliseringsguiden, hvor der tages afsæt i eksplicitte omkostningskategorier. Omkostningsvurderingen er gennemført i en dansk kontekst i december 2020. Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.