Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt » Indsatser » Home-Start

Vidensgrundlag

Home-StartHome-Start er et tilbud til familier med børn i førskolealderen, der oplever at være pressede i hverdagen. Tilbuddet har til formål at forebygge kriser og sammenbrud i familien og er baseret på social og praktisk støtte i hjemmet.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen, herunder inklusionskriterier, for Home-Start er til dels beskrevet. Målgruppen for indsatsen er meget bred, med fokus på familier, der oplever at være pressede i hverdagen. Den brede målgruppe er en følge af, at indsatsen er en forebyggende indsats, der bygger på frivilligt arbejde. Der foreligger ikke klare eksklusionskriterier for Home-Start. Dog er det klart beskrevet, hvilket behov eller problem hos målgruppen, indsatsen skal opfylde eller løse. Delmålgrupper og typiske karakteristika for målgruppen er ligeledes beskrevet. Det er ikke tydeliggjort, hvordan der sikres rekruttering eller visitation til indsatsen - særligt i dansk sammenhæng, hvorfor der er mange åbne spørgsmål i forhold til samarbejde med kommunale tilbud og forvaltninger. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Home-Start er ikke baseret på et udtalt teoretisk grundlag, men på menneskelige kvaliteter og på ”empowerment”-perspektivet. Det teoretiske grundlag såvel som forandringsteorien for indsatsen er overfladisk beskrevet. Der foreligger ingen beskrivelser af redskaber til at understøtte metodeintegritet i implementeringen, samt støtteredskaber (fx implementeringsmanualer, procestjeklister mv.) til understøttelse af metodefidelitet. Der foreligger dog en sparsom beskrivelse af nødvendige uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud for de frivillige og for de lokale koordinatorer, samt en sparsom beskrivelse af relevant implementeringsstøtte, herunder supervison til de frivillige. Der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på implementeringen af Home-Start. Der foreligger en overfladisk beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der findes dog en beskrivelse af de fysiske rammer for indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C
Implementering
Home-Start er implementeret i Danmark. Der foreligger dog ingen velbeskrevne implementeringserfaringer eller implementeringsstudier i dansk kontekst. Det er ikke beskrevet, hvordan indsatsen er forenelig med kendte danske implementeringsforhold, samt hvordan det tværfaglige samarbejde organiseres med henblik på at understøtte indsatsen. Herudover foreligger der ingen beskrivelser af væsentlige kontekstuelle forudsætninger for indsatsens succes. Et norsk forskningsprojekt (Kaasa & Jelstad, 2009) beskriver væsentlige forudsætninger og barrierer for Home-Starts succes. Det fremhæves blandt andet her, at der skal være en tæt kontakt med den centrale ledelse og de enkelte lokaleafdelinger for at sikre indsatsen succes. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er ikke gennemført effektstudier af Home-Start i dansk eller anden nordisk kontekst. Et norsk forskningsprojekt (Kaasa & Jelstad, 2009) har undersøgt betydningen af indsatsen for familierne gennem en kvalitativ og kvantitativ måling af familiernes, de frivilliges og fagprofessionelles vurdering af effekt. Studier fra hhv. Holland og England har undersøgt de langsigtede effekter for mødrene der har deltaget i Home-Start gennem før- og eftermåling og simpel monitorering af centrale variable i indsatsens forandringsteori. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger ingen offentliggjorte oplysninger om omkostninger ved implementering og drift af Home-Start i Danmark. Der er ikke redegjort for nødvendige ressourcer i indsatsen, herunder medarbejdertid, drift af teknologi og værktøjer, uddannelse samt øvrige omkostninger. Der foreligger en sparsom opgørelse over opstart af en lokalafdeling i Danmark, herunder lønudgifter for en koordinator. Der foreligger ingen økonomiske evalueringer af Home-Start. På den baggrund tildeles dokumentationsgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.