Forside » Børn & unge » Omsorgssvigt

Omsorgssvigt

Omsorgssvigt
Omsorgssvigt

Når et barns basale behov for kærlighed, tryghed, beskyttelse og stimulation ikke opfyldes, er der tale om psykisk omsorgssvigt, der kan have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling. Omsorgssvigt kan skade børn kognitivt og følelsesmæssigt. Børn, der udsættes for vedvarende omsorgssvigt, har ofte svagt udviklede legekompetencer, der på en negativ måde påvirker deres sociale accept hos jævnaldrende.

Omsorgssvigt er ofte tilknyttet forhold hos forældrene – eksempelvis egen opvækst med utryg tilknytning, psykiske lidelser eller misbrug. Disse forhold øger risikoen for omsorgssvigt af egne børn. Social isolation og ringe støtte i forældrenes sociale netværk forstærker yderligere risikoen for omsorgssvigt.

Det er en væsentlig beskyttelsesfaktor for et omsorgssvigtet barn at have en tydelig støttende voksen under opvæksten. Derudover findes der forskellige familiebaserede indsatser med dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse og omsorgssvigt, udvikling af forældrekompetencer og understøttelse af børns kognitive og følelsesmæssige udvikling. 

Indsatser

COS-P: Circle of Security – Parenting

COS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Home-Start

Home-Start er et tilbud til familier med børn i førskolealderen, der oplever at være pressede i hverdagen. Tilbuddet har til formål at forebygge kriser og sammenbrud i familien og er baseret på social og praktisk støtte i hjemmet.

ICDP: International Child Development Program

ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program, der har til formål at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn.

MST-CAN: Multisystemisk Terapi for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en intensiv hjemmebaseret intervention, der har til formål at støtte familier, hvor er barn eller en ung har været udsat for omsorgssvigt af deres forældre.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge

Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)

Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.
Baggrundsviden

Definition

Omsorgssvigt kan defineres som en tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for.

Målgruppe

Målgruppen for dette tema er primært børn og unge fra 0 til 18 år, der er eller har været udsat for omsorgssvigt fra deres forældre/primære omsorgspersoner. Temaet belyser også forebyggelse af omsorgssvigt, og målgruppen for temaet omfatter derfor også børn og unge, der er i risiko for at blive udsat for omsorgssvigt fra deres forældre/primære omsorgspersoner.

Omfang

Det er umuligt præcist at angive hvor mange børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Det er der flere årsager til, men en af årsagerne er, at tilfælde af omsorgssvigt ikke registreres i en særskilt og samlet kategori, når der indberettes til myndighederne.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Omsorgssvigt indebærer, at forældre/barnets primære omsorgspersoner ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg. Forældres egne opvækstvilkår og personlige dimensioner, såsom utrygge tilknytningsmønstre, følelsesmæssig umodenhed og psykiske lidelser kan påvirke forældrenes muligheder for at give deres børn tilstrækkelig god omsorg.

Aktører - ansvar og roller

De fagprofessionelle, der møder alle børn og unge har en central opgave i forhold til tidligt at identificere børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Det gælder fx praktiserende læger, sundhedsplejersker, tandlæger, pædagoger m.fl. Alle har skærpet underretningspligt, hvis de får kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte (Servicelovens § 153).

Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste, og tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes muligheder for at tage vare på netop dette barn. Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtale med forældre, samtale med barnet, observationer af samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests.

Fædres involvering i børnesager

Det kan have stor betydning for børnene, at fædrene inddrages i det sociale familiesamarbejde. Også en fraflyttet fader kan have ressourcer i forhold til barnet og rumme udviklingsmuligheder, som viser sig centrale for barnets udvikling.

Opsporing af børn i familier med alkoholproblemer

1-2 børn i hver skoleklasse vokser op i en familie med alkoholproblemer. Børn fra familier med alkoholproblemer er seks gange mere belastede end et gennemsnitligt dansk barn, hvilket kan have betydelige følgevirkninger langt ind i voksenlivet. Systematisk fokus på opsporing og indgriben overfor alkoholproblemer i børnefamilier er derfor vigtigt at prioritere særligt i institutioner og organisationer, der arbejder med børn.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Omsorgssvigt.