Forside » Børn & unge » Børn og unge med angst » Indsatser » Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og unge

Vidensgrundlag

Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og ungeEffekten af Cool Kids-programmet er positiv ved behandling af børn og unge med angst. Programmet er afprøvet i Danmark på en universitetsklinik, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne- og Ungdompsykiatrien.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Cool Kids er målrettet børn i alderen 6-12 år, der har angst som primær diagnose (generisk metode), og deres forældre. Chilled er målrettet unge i alderen 13-18 år, der har angst som primær diagnose (generisk metode), og deres forældre i en støttende funktion. Eksklusionskriterier er tydeligt defineret; programmet er ikke egnet til børn, hvor primærdiagnosen er en anden (fx depression eller adfærdsforstyrrelse). Her bør barnet behandles for denne primære diagnose, forud for behandling af angst (Rapee, 2006). Familier med svære familiedynamikker er umiddelbart en del af målgruppen, og forældrekompetencer er ikke et særligt eksklusionskriterium. I manualen står nævnt, at terapeuten skal forholde sig fleksibelt i anvendelsen af manualen – så forskelligheden kan tilgodeses. I forskningsstudierne er der standard screeningsprocedure, der gennemføres for en vurdering af, om barnet møder inklusionskriterierne. Der er udviklede kvalificerede screeningsredskaber og udredningsmetoder, men de indgår ikke som en obligatorisk del af metoden. Erfaringer fra et dansk studie viser, at der blandt de deltagende børn og familier var en lav frafaldsprocent, en høj deltagelsesrate i sessioner af børn, mødre og fædre (gennemsnitlig deltagelse i sessions: 9,25, 8,82 og 7,45) og også en høj grad af tilfredshed blandt deltagende børn og forældre. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Indsatsen har en klar forandringsteori, som er beskrevet og begrundet i det teoretiske grundlag for metoden. Indsatsen bygger på kognitiv adfærdsterapi, der er baseret på antagelsen om, at menneskets følelser og handlinger i høj grad er bestemt af tankerne. Det gensidige forhold mellem tanker, følelser og handlinger gør, at kognitive og adfærdsmæssige interventioner kan lede til ændringer i tanke, følelse og handling. Med udgangspunkt heri er formålet med indsatsen at reducere barnets angst ved at hjælpe barnet til at identificere og ændre de vedligeholdende mekanismer, der fastholder barnet i angsten. Det sker gennem indsatsens kernekomponenter. Understøtter metodeintegritet: Metoden er struktureret og meget velbeskrevet. Cool Kids/Chilled er manualbaseret og består af en manual der guider terapeuten i arbejdet samt arbejdshæfter til barnet og forældre. Begrænsning: Ikke specificeret, hvordan man screener og med hvilke redskaber. Eller om det er et krav for inklusion. Der er ingen formelle uddannelseskrav forud for praktisering af Cool Kids. De skriver dog i manualen (Rapee, 2006): Anvendelse af manualen forudsætter, at terapeuten har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og træning i terapeutiske teknikker. Terapeuten skal også have erfaring i arbejdet med børn, unge og familier, ligesom terapeutens evne til at danne relationer er afgørende. Der er ingen direkte og ekspliciterede krav til behandlers kompetencer forud for praktisering af metoden. Metoden er manualbaseret – manualen er guideline – og begrænser muligheden for individuelle tilpasninger. I manualen står dog nævnt, at behandler skal være opmærksom på målgruppens forskellighed og forsøge at imødekomme det inden for rammerne af indsatsen. Indsatsen tager derfor ikke direkte højde for den mangfoldighed og kompleksitet som kendetegner praksisfeltet, som fx flere problematikker eller kontekstens betydning for angstproblematikken. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er udviklet materiale der understøtter implementering af Cool Kids, men der findes ingen materiale der understøtter forberedelsesfasen. Metoden er på vej, men er på nuværende tidspunkt ikke velbeskrevet i dansk kontekst. Kommunerne har erfaringer, men i hvilket omfang de er velbeskrevne er tvivlsom. Der er ingen formelle uddannelseskrav eller krav om certificering forud for praktisering af Cool Kids/Chilled. Programudvikler har udarbejdet en række anbefalinger, herunder terapeutens kendskab og erfaring i arbejdet med børn og unge, og kendskab til kognitiv adfærdsterapi og terapeutiske teknikker. Derudover anbefaler programudvikler at implementeringen sker med loyalitet over for programmet og at manualen samtidig anvendes fleksibelt. På baggrund af den systematiske søgning (2015) er der ikke fremkommet yderligere viden om implementeringsprocessen, der kan understøtte, at programmet udføres med fidelitet. Det vurderes, at vidensgrundlaget er utilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om implementering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Metoden er velfunderet og godt afprøvet med RCT-studier, både i dansk og australsk kontekst. Der er flere RCT-studier af programudvikler (setting: australsk universitetsklinik). Et studie med fokus på biblioterapi uden terapeutkontakt sammenlignet med Cool kids og venteliste. Her viser Cool Kids klart bedste resultater. Et studie med fokus på Cool Kids-programmet sammenlignet med ventelistekontrolgruppe, som påviser signifikant positiv effekt. Et studie med fokus på Cool Kids sammenlignet med et aktivt behandlingsprogram uden elementer af kognitiv adfærdsterapi. Overordnet viser resultatet af studiet, at Cool Kids-angstprogram er mere effektiv end behandling med et program uden elementer af kognitiv adfærdsterapi. Dansk (uafhængig) forskning: Et dansk RCT-studie, der sammenligner Cool Kids med venteliste. Setting er en dansk universitetsklinik. Resultater påviser signifikant positiv effekt af Cool Kids-behandlingen sammenlignet med ventelistekontrolgruppen. Resultaterne viser desuden, at effekten af behandlingen var vedligeholdt et år efter afsluttet behandling. Derudover er Cool Kids afprøvet i PPR og Børnepsykiatrien. Resultaterne sammenholdes efterfølgende med effekten af programmet udført i en universitetsklinik. Studiet påviser positive resultater. Det tyder dog på, at behandlingen mister lidt af sin effekt, når det implementeres i almen klinisk praksis. Der er både foretaget studier i universitetssettings og almen klinisk praksis i Danmark. Det vurderes, at der er solid viden ift. indsatsens effekt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af Cool Kids/Chilled baseret på udgifter for en kommune, som igangsætter Cool Kids/Chilled. Der er ikke fremkommet yderligere viden om hvilke økonomiske gevinster, der er forbundet med indsatsen i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.