Forside » Børn & unge » Børn og unge med angst » Indsatser » Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angst

Vidensgrundlag

Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angstBiblioterapi baseret på Cool Kids angstprogrammet er en indsats, der inddrager forældrene som assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmet viser lovende resultater.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Biblioterapi er børn med angst som primær diagnose i alderen 6-12 år og deres forældre, der inddrages i indsatsen som assisterende terapeuter. På individniveau er der ikke tydeligt definerede eksklusionskriterier, ligesom det i afgrænsningen af målgruppen ikke er tydeliggjort, om indsatsen kan tilbydes til alle børn med angst, eller om effekten af indsatsen afhænger af graden af angst. På familieniveau er der ikke tydeligt definerede inklusions- og eksklusionskriterier, der eksempelvis tager højde for om familier med svære familiedynamikker, psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser inkluderes som en del af målgruppen, eller om metoden kræver særlige forældrekompetencer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Biblioterapi er en manualbaseret metode, hvor forløbet og de forskellige elementer og aktiviteter, der udgør indsatsen, er velbeskrevet. På baggrund af eksisterende forskning (2015) fremgår det ikke tydeligt, hvilken form for terapeutkontakt der skal indgå som en del af metoden. Der er en logisk sammenhæng mellem det teoretiske udgangspunkt, der ligger til grund for indsatsen og indsatsens formål og aktiviteter. Den implicitte forandringsteori tager dog ikke højde for den mangfoldighed og kompleksitet, som kendetegner praksisfeltet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
På nuværende tidspunkt mangler der viden om implementeringserfaringer i en dansk kontekst. Når en sådan viden bliver tilgængelig, kan vidensgrundlaget tages op til revurdering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren D.
Effekt
Der er foretaget to RCT-studier i Australien, der samlet indikerer, at der er en positiv effekt af indsatsen - især når biblioterapi suppleres med telefonisk terapeutkontakt. Begge studier er udført af programudvikler. Der er desuden gennemført et dansk randomiseret kontrolleret studie med deltagelse af i alt 89 børn, der sammenligner en modificeret udgave af biblioterapi med Cool Kids Angstprogrammet . Der er ikke publiceret udførelige beskrivelser af de metodiske forhold i studiet, men resultaterne viser i tråd med de to australske RCT-studier en positiv effekt af biblioterapi. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
På baggrund af den systematiske litteratursøgning som er foretaget i efteråret 2015, er der ikke fremkommet viden om, hvilke omkostninger og økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.