Forside » Børn & unge » Børn med angst

Børn med angst

Børn med angst
Børn med angst

Angst er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro. Et barn med angst kan opleve, at angsten har en stor indvirkning på, hvordan hun eller han fungerer sammen med jævnaldrende – og angsten kan have store konsekvenser for barnets sociale liv og udvikling.

Angst som en følelse af frygt som fx for mørke, spøgelser eller døden er en almindelig del af alle børns udvikling. For langt de fleste børn går angsten i sig selv igen, men for nogle påvirker den barnets livskvalitet og kan udvikle sig til en psykisk forstyrrelse. Angst kan også komme til udtryk som fysiske symptomer, der gør, at barnet ikke kommer i skole.

Der findes altså flere forskellige former for angst, som kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle børn med angst kan være udadreagerende, mens andre børn med angst kan være stille og indadvendte.

I de tilfælde, hvor angst forhindrer et barn eller en ung i at leve et normalt og alderssvarende liv, og hvor de voksne omkring barnet oplever, at barnets udvikling og trivsel er truet, bør angsten udredes og klassificeres af professionelle.

I dette tema præsenteres artikler, som omhandler indsatser til børn med angst. Du kan bl.a. læse om metoderne kognitiv adfærdsterapi og Cool Kids. Derudover belyser temaet fx også igangværende forskning på området.

Indsatser

Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og unge

Effekten af Cool Kids-programmet er positiv ved behandling af børn og unge med angst. Programmet er afprøvet i Danmark på en universitetsklinik, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne- og Ungdompsykiatrien.

Caseformuleringsbaseret behandling til børn med angst

Caseformuleringsbaseret behandling baseret på kognitiv adfærdsterapi er en effektiv metode ved behandling af børn og unge, der lider af angst. Metoden er afprøvet med lovende resultater i Danmark.

Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angst

Biblioterapi baseret på Cool Kids angstprogrammet er en indsats, der inddrager forældrene som assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmet viser lovende resultater.

Igangværende dansk forskning

En del af den igangværende forskning i Danmark fokuserer på metoder til behandling af børn med angst.
Baggrundsviden

Definition

De tidligste og mest almindeligt forekommende former for angst hos børn er abnorm separationsangst og specifik fobi. Hos unge forekommer socialangst og generaliseret angst oftere.

Målgruppen

Der findes flere forskellige former for angst, og angst kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle børn med angst kan være udadreagerende, mens andre børn med angst kan være stille og indadvendte.

Omfang

Angst er blandt de mest almindelige psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Det anslås, at hyppigheden blandt børn i alderen 6-12 år er på 12,3 % og 11 % for unge i alderen 13-18 år (Costello, 2011).

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

En psykisk forstyrrelse som angst kan forstås som et resultat af et komplekst samspil mellem en lang række af risiko- og beskyttelsesfaktorer. Risiko- eller beskyttelsesfaktorer er dynamiske og ikke statiske fænomener, og der er mange forskelligartede faktorer, som samtidigt påvirker barnets udvikling.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Børn med angst.

Kognitiv adfærdsterapi og angst

I dag er én af de mest anvendte former for behandling af angst hos børn og unge kognitiv adfærdsterapi (KAT) – også kaldet CBT fra det engelske Cognitive Behavioural Therapy. I de seneste år er der gennemført flere systematiske reviews, som viser, at den kognitive tilgang har stor effekt i forhold til at behandle børn med angst.