Forside » Resultatdokumentation

Resultatdokumentation

OversigtshjuletVidensportalens afsnit om resultatdokumentation giver en kort præsentation af Resultatdokumentation og evaluering – Håndbog for sociale tilbud, som er
udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen. Håndbogen er skrevet til fagpersoner,
der i det daglige har ansvaret for at sikre og udvikle kvaliteten af de sociale tilbud,
og har til formål at give vejledning i, hvordan man bedst muligt dokumenterer
indsatser og resultater.

Præsentationen af håndbogen her på siden har til formål at give et overblik over
håndbogens 7 kapitler og de tilhørende faser og værktøjer. De 7 første kapitler i
håndbogen beskriver de 7 faser, som et tilbud kan gennemgå i den fortsatte
udvikling af en videns baseret praksis. Hver fase indeholder beskrivelse af
fremgangsmåde, værktøjer, cases og erfaringer fra tilbud i Danmark. Håndbogens
kapitel 8 beskriver, hvad man i den kommunale forvaltning skal være særligt
opmærksom på, når man sætter rammen om dokumentationsarbejdet og opstiller
mål på det sociale område

Den fulde beskrivelse af faserne findes i håndbogens kapitler, som kan downloades her. 

Håndbogen for sociale tilbud
Banner for kapitel 1

Afklaring

Dette kapitel giver råd og redskaber til at få skabt det bedst mulige grundlag for arbejdet med planlægning, dataindsamling og anvendelse af dokumentation.
Banner for kapitel 2

Beskrivelse af metoder og indsatser

Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de socialfaglige mål og de indsatser og metoder, som man arbejder ud fra. Dette kapitel giver råd og værktøjer til at skabe sammenhængen.
Banner for kapitel 3

Planlægning

Det er afgørende, at der er en klar plan for dokumentationsarbejdet. Dette kapitel beskriver, hvordan dokumentationsarbejdet kan planlægges.
Banner for kapitel 4

Indsamling

Dette kapitel beskriver, hvordan man kan ensrette dokumentationsarbejdet, og hvordan man indsamler dokumentation.
Banner for kapitel 5

Analyse og rapportering

For at få fuldt udbytte af dokumentationen skal man gøre sig klart, hvilke data man vil bruge, hvordan man vil bruge dem, og hvornår man vil bruge dem. Kapitlet om analyse og rapportering giver vejledning til dette.
Banner for kapitel 6

Anvendelse af dokumentation

Hvordan kan man anvende resultatdokumentation til at styrke vidensgrundlaget for og gennemførelsen af jeres indsatser? Det kan man læse mere om i kapitlet Anvendelse af dokumentation.
Banner for kapitel 7

Opfølgning

Dette kapitel beskriver, hvordan læringen omsættes til justeringer eller ændringer i de aktuelle tilbud. Måske skal der ske tilpasning af eksisterende indsatser, eller måske skal der udvikles nye indsatser med andre tilgange eller metoder.
Banner for kapitel 8

Det kommunale perspektiv på resultatdokumentation

Resultatdokumentation i et kommunalt perspektiv er beskrevet selvstændigt i håndbogens kapitel 8.