Forside » Ordbog

Ordbog

Viser 1-30 af 48. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
 Aktionsdiagnose
Aktionsdiagnosen angiver den væsentligste årsag til sygehuskontakten. Ved konkurrerende sygdomme og tilstande indberettes den væsentligste kliniske tilstand som aktionsdiagnose.
 arousal-niveau
Arousal-niveauet beskriver graden af vågenhed hos barnet. Ved høj arousal har barnet svært ved at finde ro og kan være følsom over for sanseindtryk. Ved lav arousal er barnet roligt, måske endda sløvt.
 Baseline-måling
En måling, der foretages i starten af et projekt/program/indsats. Baseline-målingen anvendes ved projektets/programmets/indsatsens afslutning som et sammenligningsgrundlag til at vurdere hvorvidt et givent projekt/program/indsats har haft en effekt.
 Bidiagnose
Bidiagnoser angiver øvrige sygdomme og tilstande, som har været medvirkende årsag til sygehuskontakten, eller som fund på sygehuskontakten eller som komplicerende for sygehuskontakten.
 Bio-psyko-social
Den bio-psyko-sociale model samler de medicinske, sociale og psykologiske aspekter af sygdom og sundhed. Modellen muliggør en helhedsforståelse af sygdom og sundhed, hvor der tages højde for det biologiske, individuelle og sociale plan.
 break-even-beregning
Break-even er et udtryk for det punkt, hvor indtægter og omkostninger går lige op med hinanden. Efter dette punkt er indtægterne større end omkostningerne. Med en break-even-beregning beregner man dette punkt.
 caseload
Antallet af sager, en medarbejder har. Sagsmængde.
 Cochrane review
Cochrane er et international netværk bestående af forskere, fagfolk og patienter. Netværket har udviklet en metode til, hvordan man laver systematiske reviews.
 Cost-benefit analyse
Begrebet referer i denne sammenhæng til en analyse, der sammenligner en indsats samfundsmæssige omkostninger med dets økonomiske gevinster. Opgørelsen foretages i kroner.
 Cost-effectiveness
Begrebet referer i denne sammenhæng til en analyse, der sammenligner et programs forventede værdi med dets udgifter
 dedikerede ”stand alone-enheder”
Dedikerede hjælpemidler er designet med det formål at afhjælpe en bestemt målgruppe og/eller funktionsnedsættelse.
 deltagergruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. Deltagergruppe kaldes også interventionsgruppe.
 Dialogbaseret dokumentationsredskab
Et redskab, der er designet til dialog om borgerens udvikling og til vurdering af progressionen i forhold til de opstillede mål.
 digital tale
Digital tale betyder, at talen er optaget af et menneske, som en lydoptager (audio recorder) kan afspille.
 Evidens
Begrebet referer i denne sammenhæng til forskningsbaseret viden
 Evidensbaseret
Begrebet referer i denne sammenhæng til, at et program eller en metode er udarbejdet på baggrund af forskningsbaseret viden
 Fidelitet
Graden af nøjagtighed hvormed et program er implementeret
 incidens
Incidens er antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Målet bruges enten som en incidensrate (nye sygdomstilfælde pr. tidsenhed) eller som en kumuleret incidens (den andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden).
 Intervention
betegner et bredt spektrum af foranstaltninger, blandt andet forebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpelse, krisehjælp og sociale hjælpeprogrammer.
 Interventionsgruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. Interventionsgruppe kaldes også for deltagergruppe.
 Interventionsstudie
Et studie, der er foretaget med en interventions- eller deltagergruppe. Begrebet intervention anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af.
 klinisk signifikans
En klinisk signifikant effekt betyder, at borgeren har opnået et vist funktionsniveau eller en funktionsevne, som i en vis grad svarer til normalbefolkningens
 kohorte
En kohorte er en gruppe af personer, som følges over en længere periode. Personerne i kohorten har nogle fælles karakteristika.
 komorbiditet
Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.
 Kontrolgruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget i randomiserede kontrollerede forsøg. Kontrolgruppen bliver ofte udsat for den såkaldte ’sædvanlige behandling’. Kontrolgruppe kaldes også for sammenligningsgruppe.
 Longitudinelle kohortestudie
I longitudinelle kohortestudier følges en gruppe individer over tid. Det, som kendetegner individerne er, at de har oplevet den samme begivenhed inden for en given tidsperiode. Det er forskelligt, om gruppen af individer modtager en indsats eller ej.
 Matchet kontrolgruppe
Matchet kontrolgruppe angiver, at personer/ting passer sammen eller kan måle sig med hinanden. I en undersøgelse kan en matchet kontrolgruppe være deltagere som er matchet efter fx køn, alder eller lignende og derved kan måles op mod hinanden.
 Metaanalyse
En samlet analyse af individuelle studier, der fokuserer på det samme emne. Formålet med en meta-analyse er at identificere et mønster i resultaterne i de individuelle studier, og lave en samlet konklusion/beregning på baggrund heraf. Metaanalyse kaldes også metastudie.
 Prævalens
Prævalens angiver antallet af personer med en given sygdom i en afgrænset befolkning, som undersøges på et bestemt tidspunkt.
 Prosodi
Betegnelse for de træk ved talen, der knytter sig til mere end én lyd ad gangen, dvs. til stavelser, ord og sætninger. Prosodiske træk er bl.a. tryk og ordtone.