Forside » Ordbog

Ordbog

Viser 1-30 af 36. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
 Aktionsdiagnose
Aktionsdiagnosen angiver den væsentligste årsag til sygehuskontakten. Ved konkurrerende sygdomme og tilstande indberettes den væsentligste kliniske tilstand som aktionsdiagnose.
 Baseline-måling
En måling, der foretages i starten af et projekt/program/indsats. Baseline-målingen anvendes ved projektets/programmets/indsatsens afslutning som et sammenligningsgrundlag til at vurdere hvorvidt et givent projekt/program/indsats har haft en effekt.
 Bidiagnose
Bidiagnoser angiver øvrige sygdomme og tilstande, som har været medvirkende årsag til sygehuskontakten, eller som fund på sygehuskontakten eller som komplicerende for sygehuskontakten.
 Bio-psyko-social
Den bio-psyko-sociale model samler de medicinske, sociale og psykologiske aspekter af sygdom og sundhed. Modellen muliggør en helhedsforståelse af sygdom og sundhed, hvor der tages højde for det biologiske, individuelle og sociale plan.
 break-even-beregning
Break-even er et udtryk for det punkt, hvor indtægter og omkostninger går lige op med hinanden. Efter dette punkt er indtægterne større end omkostningerne. Med en break-even-beregning beregner man dette punkt.
 caseload
Antallet af sager, en medarbejder har. Sagsmængde.
 Cochrane review
Cochrane er et international netværk bestående af forskere, fagfolk og patienter. Netværket har udviklet en metode til, hvordan man laver systematiske reviews.
 Cost-benefit analyse
Begrebet referer i denne sammenhæng til en analyse, der sammenligner en indsats samfundsmæssige omkostninger med dets økonomiske gevinster. Opgørelsen foretages i kroner.
 Cost-effectiveness
Begrebet referer i denne sammenhæng til en analyse, der sammenligner et programs forventede værdi med dets udgifter
 deltagergruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. Deltagergruppe kaldes også interventionsgruppe.
 Dialogbaseret dokumentationsredskab
Et redskab, der er designet til dialog om borgerens udvikling og til vurdering af progressionen i forhold til de opstillede mål.
 Evidens
Begrebet referer i denne sammenhæng til forskningsbaseret viden
 Evidensbaseret
Begrebet referer i denne sammenhæng til, at et program eller en metode er udarbejdet på baggrund af forskningsbaseret viden
 Fidelitet
Graden af nøjagtighed hvormed et program er implementeret
 Intervention
betegner et bredt spektrum af foranstaltninger, blandt andet forebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpelse, krisehjælp og sociale hjælpeprogrammer.
 Interventionsgruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. Interventionsgruppe kaldes også for deltagergruppe.
 Interventionsstudie
Et studie, der er foretaget med en interventions- eller deltagergruppe. Begrebet intervention anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af.
 Kontrolgruppe
Begrebet anvendes om den eller de grupper, der udgør sammenligningsgrundlaget i randomiserede kontrollerede forsøg. Kontrolgruppen bliver ofte udsat for den såkaldte ’sædvanlige behandling’. Kontrolgruppe kaldes også for sammenligningsgruppe.
 Longitudinelle kohortestudie
I longitudinelle kohortestudier følges en gruppe individer over tid. Det, som kendetegner individerne er, at de har oplevet den samme begivenhed inden for en given tidsperiode. Det er forskelligt, om gruppen af individer modtager en indsats eller ej.
 Matchet kontrolgruppe
Matchet kontrolgruppe angiver, at personer/ting passer sammen eller kan måle sig med hinanden. I en undersøgelse kan en matchet kontrolgruppe være deltagere som er matchet efter fx køn, alder eller lignende og derved kan måles op mod hinanden.
 Metaanalyse
En samlet analyse af individuelle studier, der fokuserer på det samme emne. Formålet med en meta-analyse er at identificere et mønster i resultaterne i de individuelle studier, og lave en samlet konklusion/beregning på baggrund heraf. Metaanalyse kaldes også metastudie.
 Prævalens
Prævalens angiver antallet af personer med en given sygdom i en afgrænset befolkning, som undersøges på et bestemt tidspunkt.
 Prosodi
Betegnelse for de træk ved talen, der knytter sig til mere end én lyd ad gangen, dvs. til stavelser, ord og sætninger. Prosodiske træk er bl.a. tryk og ordtone.
 Prosodi
Betegnelse for de træk ved talen, der knytter sig til mere end én lyd ad gangen, dvs. til stavelser, ord og sætninger. Prosodiske træk er bl.a. tryk og ordtone.
 Randomiserede kontrollerede
Randomiserede kontrolforsøg er en videnskabelig undersøgelse af en gruppe, hvor resultaterne af en ny indsats sammenlignes med resultaterne i en kontrolgruppe.
 Randomiseret
At noget er randomiseret betyder, at det er fordelt eller udvalgt i en tilfældig (statistisk) rækkefølge. Det kan eksempelvis være undersøgelser, hvor deltagergruppen er randomiseret, fordi de er tilfældigt udvalgt.
 Reliabilitet
Reliabilitet betegner undersøgelsens pålidelighed. Reliabilitet sikres ved at måle undersøgelserne ens hver gang. Høj reliabilitet sikrer ikke automatisk høj validitet. Man skal således ikke kun måle rigtigt, man skal også måle det rigtige.
 Review
En systematisk forskningsoversigt søger ud fra ét spørgsmål at foretage en så grundig, objektiv og videnskabelig baseret sammenstilling som muligt af al tilgængelig forskningslitteratur på området. Forskningsoversigten sammenfatter resultaterne af flere studier udvalgt og vurderet efter systematiske kriterier. Review kaldes også systematisk forskningsoversigt.
 Sædvanlig behandling
Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for. Sædvanlig behandling kaldes også sædvanlig indsats eller treatment-as-usual.
 sædvanlig indsats
Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for. Sædvanlig indsats kaldes også sædvanlig behandling eller treatment-as-usual.