Forside » Handicap » Voksne med udviklingshæmning » Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsen gennemfører aktuelt et satspuljeprojekt med fokus på indsatser, der er målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud. Andre initiativer fokuserer på indsatsen over for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og familier med børn med handicap.

 | Socialstyrelsen

Projekt "Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud og tilsvarende almene handicapboliger"

Socialstyrelsen gennemfører satspuljeprojektet 'Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud og tilsvarende almene handicapboliger’ i perioden 2014 -2018.

Med afsæt i en rehabiliterende tilgang sætter projektet fokus på at styrke indsatsen over for voksne med udviklingshæmning, som bor i botilbud eller tilsvarende boformer.

Projektet skal fremme en støtte, der er baseret på viden, ligesom det skal understøtte udbredelsen af (re)habiliterende indsatser, og skal dermed øge selvbestemmelse, uafhængighed og ligeværd hos mennesker med udviklings­hæmning. Desuden skal projektet øge viden om effekter af indsatser med et (re)habiliterende sigte og udbrede brugen af metoder med dokumenteret effekt i botilbud.

I projektet forstås rehabiliterende indsatser som indsatser, hvorved en person genvinder, udvikler eller vedligeholder sin funktionsevne i et omfang, så det svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. Og i projektet er der fokus på at udvikle funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til personens aktuelle behov, muligheder og ønsker, og så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed.

Det langsigtede mål med projektet er, at personer med udviklingshæmning, bosat i varige botilbud i højere grad kan leve et selvstændigt liv, hvor de udnytter deres muligheder for deltagelse i samfundslivet, og hvor de er mindre afhængige af professionel hjælp og støtte.

På mellemlangt sigt er målet, at målgruppen genvinder, udvikler og vedligeholder deres funktionsevne, herunder deres kompetence til at mestre flere områder af deres liv, og at botilbuddet understøtter målgruppens muligheder for at udøve deres medborgerskab.

Projektet afprøver det integrerede, socialpædagogiske koncept `Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik` (KRAP) over for voksne med udviklingshæmning i varige botilbud. KRAP er udviklet af PsykologCentret.

Med afsæt i eksisterende udgivelser om KRAP har PsykologCentret, Rambøll og Socialstyrelsen samarbejdet om at udarbejde en metodebeskrivelse for KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning i længerevarende botilbud og lignende boformer, der skal afprøves i forbindelse med projektet. Der er desuden indhentet bidrag fra en ekspertgruppe i arbejdet med metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelsen indeholder en introduktion til metoden, en metodemanual og en implementeringsguide til arbejdet med metoden i det enkelte botilbud.

Formålet er at give botilbud til voksne med udviklingshæmning et grundlag for at arbejde struktureret og systematisk med KRAP. Det vil sige med udgangspunkt i fastlagte kernelementer og trin i det pædagogiske arbejde. Formålet er at sikre et ensartet udgangspunkt for anvendelsen af KRAP til voksne med udviklingshæmning i botilbud.

Der bliver i den sammenhæng lavet en cost-effectivenessanalyse, en etablerings- og driftsøkonomisk analyse og en samlet analyse af de økonomiske konsekvenser, hvor også evt. økonomiske gevinster er inkluderet.

Den samlede afprøvning af KRAP bliver evalueret med henblik på at skabe øget viden om effekten, implementeringen og de økonomiske konsekvenser i forbindelse med at implementere KRAP målrettet til mennesker med udviklingshæmning i botilbud og lignende boformer.. I evalueringen bliver der gennemført en parathedsmåling på organisationsniveau, samt en før - og eftermåling på borgerniveau, ligesom der løbende følges op på progressionen for den enkelte person med udviklingshæmning, der deltager i projektet. Der deltager syv botilbud i afprøvningen af KRAP. Der vil samtidig være en kontrolgruppe, bestående af syv botilbud, som ikke deltager i afprøvningen, men som inddrages i evalueringen. Kontrolgruppen fortsætter sin hidtidige praksis i projektperioden.

Forud for afprøvningen gennemfører PsykologCenteret et efteruddannelsesforløb for ledere, medarbejdere og myndighedspersoner i de indsatstilbud, der deltager i projektet og som konkret skal afprøve KRAP i projektperioden.

I perioden 1. juni 2016 – 31. oktober 2016 gennemføres en pilotafprøvning, som har til formål at teste og eventuelt justere metodebeskrivelsen i praksis inden den endelige afprøvning.

Efter pilotafprøvningen igangsættes selve afprøvningen, som har til formål at bidrage til at fagpersoner får viden om implementering af metoden, af metodens effekt og om økonomiske implikationer.

Der bliver udarbejdet en afsluttende evalueringsrapport, ligesom der vil ske en tilpasning af metodebeskrivelsen og implementeringsguiden for KRAP på baggrund af erfaringerne fra projektet. Endelig vil der blive udarbejdet et undervisningsmateriale for efteruddannelsen i KRAP til personer med udviklingshæmning i varige botilbud.

Du kan læse mere om projektet i temaets artikel om anerkendende pædagogik og Socialstyrelsens hjemmeside.

Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Socialstyrelsen har igangsat et kortlægningsprojekt, der skal opbygge systematisk og valid viden om målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog. Kortlægning er første projekt ud af flere, der har til formål at understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Projektet løber over perioden 2014 - 2016.

Socialstyrelsens strategi om at skabe viden til gavn, forudsætter et grundigt kendskab til bl.a. borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, og hvilke indsatser der eksisterer til denne målgruppe. Kortlægningen er første projekt ud af flere, der har til formål at opbygge systematisk og solid viden på fagområdet for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Vidensindsamlingen skal medvirke til at dokumentere god erfaringsbaseret praksis ved dels at beskrive målgruppens kendetegn, størrelse, udfordringer og behov. Dels at give et overblik over de indsatser, metoder og tilbud, målgruppen tilbydes for at understøtte deres kommunikation, herunder også deres personlige og sociale udvikling.

Kortlægningens formål

Kortlægningen skal medvirke til at skabe et grundlæggende vidensfundament i Socialstyrelsen, hvorfor fagpersoner internt i styrelsen fra hhv. VISO, National Koordination samt Center for Handicap og Psykisk sårbarhed, er projektets primære målgruppe. Den viden som projektet producerer, skal danne baggrund for fremtidige projekter, der forventes at skabe viden om virkningsfulde indsatser og metoder til gavn for målgruppen af borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Det overordnede formål med projektet er at opbygge systematisk og valid viden om målgruppen, indsatser, metoder i forhold til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Det skal ske gennem en beskrivelse af ’best practice’ med henblik på at kunne understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Mere støtte til familier med børn med handicap

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre med handicappede børn. Projektperioden er 2014 – 2017, og projektet er støttet af midler fra satspuljen.

Socialstyrelsen udvikler og udbreder forældretræningsprogrammer og anden støtte til forældre med handicappede børn i programmet 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap'.

Den primære målgruppe for projektet er børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år og deres familier. Der er herudover fokus på hjemmeboende søskende til børn med funktionsnedsættelser, og i den forbindelse på at inddrage ressourcerne i familien som helhed og rundt om familien.

Projektets formål

Mestringsprogrammet består af fem delprojekter og involverer et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet. Programmet blev afsluttet i 2017. I programmet indgår blandt andet en kortlægning af eksisterende tilbud til familier, der får støtte til at mestre de særlige udfordringer, der følger med, når et barn i familien har et handicap. Herudover bliver aktuel international forskning om metoder med effekt over for målgruppen kortlagt. De øvrige dele af programmet drejer sig om at udvikle og afprøve forskellige typer af indsatser og modeller. I ét af delprojekterne bliver udvalgte indsatser afprøvet på baggrund af kortlægningen, mens tre andre delprojekter har fokus på hhv. tidlig indsats, familiekurser og terapeutisk bistand.

Læs Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn og handicap fra 2018 her

Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Socialstyrelsen udgav i 2015 'Kursus i medborgerskab', som er en undervisningspakke, som kan medvirke til, at voksne med udviklingshæmning får mere viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder.

Socialstyrelsen har, i samarbejde med 10 kommunale samværs- og aktivitetstilbud efter  servicelovens §§ 103 og 104 , udviklet Kursus i medborgerskab i perioden 2014 - 2015. Socialstyrelsen udgav i 2015 Undervisningspakken i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning.

Kurset er en videreudvikling af Undervisningspakken i medborgerskab, som primært var målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som blev udgivet af Socialstyrelsen i 2013.

Kursets formål er at give voksne personer med udviklingshæmning viden om medborgerskab og egne rettigheder og konkrete redskaber til at udøve disse rettigheder i praksis. Det kan være i forhold til at tage beslutninger om eget liv samt deltage og være medbestemmende i de nære fællesskaber og i samfundet generelt.

Voksne personer med udviklingshæmning kan med undervisningspakken opnå øget viden og færdigheder om:

  • Den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg for sig selv
  • Kommunikation og dialog og mulighed for at træffe beslutninger sammen med andre
  • Fællesskaber i samfundet og mulighed for deltagelse
  • Demokratiske processer og mulighed for indflydelse.

Som en del af projektet blev der foretaget en erfaringsopsamling fra afprøvningen af materialet i de 10 deltagende kommunale tilbud, med henblik på at sikre, at materialet er egnet til målgruppen.

Evalueringen indikerer at både undervisere og deltagere vurderer, at deltagerne via kurset har opnået øget viden og færdigheder i medborgerskab og egne grundlæggende rettigheder. Desuden vurderer underviserne, at hovedparten af de enkelte øvelser i kursusmaterialet er anvendelige og forståelige for deltagerne. 

Om kursus i medborgerskab

Kursus i medborgerskab består af et fire ugers kursusforløb, som er struktureret i fire temaer:

  • Jeg bestemmer
  • Vi bestemmer
  • Med i samfundet
  • Demokrati og indflydelse.

Kursusmaterialet, som består af en kursusvejledning og en materialesamling kan findes på Socialstyrelsen.dk

Kilder

Bengtson, Steen et al. (2015). Metoder i botilbud. En kortlægning af botilbud i Region Syddanmark, af de metoder, som de anvender, og af potentialet for fornyelse på området. SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Socialstyrelsen.dk, 14. marts 2014.

Publiceret: 10.06.2016. Sidst opdateret: 16.04.2019