Socialstyrelsens initiativer

Socialstyrelsen har gennemført et satspuljeprojekt med fokus på indsatser, der er målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud. Andre initiativer fokuserer på indsatsen over for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og familier med børn med handicap.

Dorte From | Socialstyrelsen

Projekt Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud og tilsvarende almene handicapboliger

Socialstyrelsen har gennemført satspuljeprojektet Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud og tilsvarende almene handicapboliger i perioden 2014 -2018.

Med afsæt i en rehabiliterende tilgang har projektet sat fokus på at styrke indsatsen over for voksne med udviklingshæmning, som bor i botilbud eller tilsvarende boformer (Socialstyrelsen, 2018c).

Projektet har til formål at fremme en støtte, der er baseret på viden, ligesom det skal understøtte udbredelsen af (re)habiliterende indsatser, og skal dermed øge selvbestemmelse, uafhængighed og ligeværd hos mennesker med udviklingshæmning. Desuden er projektets formål at øge viden om effekter af indsatser med et (re)habiliterende sigte og udbrede brugen af metoder med dokumenteret effekt i botilbud (Socialstyrelsen, 2018c).

I projektet forstås rehabiliterende indsatser som indsatser, hvorved en person genvinder, udvikler eller vedligeholder sin funktionsevne i et omfang, så det svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. Og i projektet er der fokus på at udvikle funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til personens aktuelle behov, muligheder og ønsker, og så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed (Socialstyrelsen, 2018c).

Projektets målsætning

Det langsigtede mål med projektet er, at personer med udviklingshæmning, bosat i varige botilbud i højere grad kan leve et selvstændigt liv, hvor de udnytter deres muligheder for deltagelse i samfundslivet, og hvor de er mindre afhængige af professionel hjælp og støtte (Socialstyrelsen, 2018c).

På mellemlangt sigt er målet, at målgruppen genvinder, udvikler og vedligeholder deres funktionsevne, herunder deres kompetence til at mestre flere områder af deres liv, og at botilbuddet understøtter målgruppens muligheder for at udøve deres medborgerskab (Socialstyrelsen, 2018c).

Projektet har afprøvet det integrerede, socialpædagogiske koncept Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) over for voksne med udviklingshæmning i varige botilbud. KRAP er udviklet af PsykologCentret (Socialstyrelsen, 2018c).

Metodebeskrivelse

Med afsæt i eksisterende udgivelser om KRAP har PsykologCentret, Rambøll og Socialstyrelsen samarbejdet om at udarbejde en metodebeskrivelse for KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning i længerevarende botilbud og lignende boformer, der er blevet afprøvet i forbindelse med projektet. Der er desuden indhentet bidrag fra en ekspertgruppe i arbejdet med metodebeskrivelsen (Socialstyrelsen, 2018c).

I forbindelser med projekter har Socialstyrelsen udgivet følgende tre publikationer, som samlet set udgør metodebeskrivelsen af KRAP:

 • en introduktion til metoden (Socialstyrelsen, 2018c)
 • en metodemanual (Socialstyrelsen, 2018b)
 • en implementeringsguide til arbejdet med metoden i det enkelte botilbud (Socialstyrelsen, 2018a).

Formålet er at give botilbud til voksne med udviklingshæmning et grundlag for at arbejde struktureret og systematisk med KRAP. Det vil sige med udgangspunkt i fastlagte kernelementer og trin i det pædagogiske arbejde. Formålet er at sikre et ensartet udgangspunkt for anvendelsen af KRAP til voksne med udviklingshæmning i botilbud (Socialstyrelsen, 2018c).

Der er i den sammenhæng lavet en cost-effectiveness-analyse, en etableringsanalyse og en driftsøkonomisk analyse og en samlet analyse af de økonomiske konsekvenser, hvor også evt. økonomiske gevinster er inkluderet (Socialstyrelsen, 2018c).

Evaluering af KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud

Den samlede afprøvning af KRAP er blevet evalueret med henblik på at skabe øget viden om effekten, implementeringen og de økonomiske konsekvenser i forbindelse med at implementere KRAP målrettet til mennesker med udviklingshæmning i botilbud og lignende boformer. I evalueringen er der gennemført en parathedsmåling på organisationsniveau samt en før- og eftermåling på borgerniveau, ligesom der løbende er blevet fulgt op på progressionen for den enkelte person med udviklingshæmning, der deltog i projektet. Der deltog syv botilbud i afprøvningen af KRAP. Der var samtidig en kontrolgruppe, bestående af syv botilbud, som ikke deltog i afprøvningen, men som inddrages i evalueringen. Kontrolgruppen fortsatte sin hidtidige praksis i projektperioden (Rambøll, 2018).

Læs evalueringen af KRAP målrettet mennesker med udviklingshæmning i botilbud og lignende former 

Pilotafprøvning af projektet

Forud for afprøvningen gennemførte PsykologCenteret et efteruddannelsesforløb for ledere, medarbejdere og myndighedspersoner i de indsatstilbud, der deltog i projektet og som konkret afprøvede KRAP i projektperioden.
I perioden 1. juni 2016-31. oktober 2016 gennemførtes en pilotafprøvning, som havde til formål at teste og eventuelt justere metodebeskrivelsen i praksis inden den endelige afprøvning (Socialstyrelsen, 2018c).

Efter pilotafprøvningen blev selve afprøvningen igangsat, som har til formål at bidrage til, at fagpersoner får viden om implementering af metoden, af metodens effekt og om økonomiske implikationer.

Du kan læse mere om projektet i temaets artikel om anerkendende pædagogik 

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du finde

Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Socialstyrelsen har i perioden 2014- 2016 gennemført et kortlægningsprojekt, der havde til formål at opbygge systematisk og valid viden om målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog. Kortlægning er første projekt ud af flere, der har til formål at understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog (Socialstyrelsen, 2017).

Du kan finde Kortlægning af målgruppe, tilbud og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog på Socialstyrelsens hjemmeside.

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du også læse om et udsnit af metoder, der kan understøtte arbejdet med at udrede og udvikle kommunikationen hos mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, som kortlægningen identificerede.

Mere støtte til familier med børn med handicap

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen har i perioden 2014-2017 udviklet og afprøvet forældretræningsprogrammer og anden støtte til forældre med handicappede børn i programmet Mestringsstøtte til familier med børn med handicap. I perioden blev blandt andet forældretræningsprogrammet Stepping Stones afprøvet (Lyk-Jensen et al., 2018).

Stepping Stones

Socialstyrelsen udbreder forældretræningsprogrammet Stepping Stones til forældre til børn med handicap. Den primære målgruppe for Stepping Stones er børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 2-12 år og deres familier (Lyk-Jensen et al., 2018).

Stepping Stones og Udviklings- og investeringsprogrammet for børn

Stepping Stones udbredes som en del af Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogram på børneområdet (Børne-UIP). Udviklings- og Investeringsprogrammet skal være med til at sikre, at sociale indsatser kommer til at gøre en reel forskel, så udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap får styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Med programmet ønskes det, at der investeres i at udvikle og udbrede virksomme indsatser for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier (Socialstyrelsen, 2019).

Læs også Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn og handicap fra 2018 på VIVEs hjemmeside

Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Socialstyrelsen udgav i 2015 Kursus i medborgerskab, som er en undervisningspakke, som kan medvirke til, at voksne med udviklingshæmning får mere viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder (Rasmussen & Kjær, 2015).

Socialstyrelsen har, i samarbejde med 10 kommunale samværs- og aktivitetstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104, udviklet Kursus i medborgerskab i perioden 2014-2015. Socialstyrelsen udgav i 2015 Undervisningspakken i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning (Rasmussen & Kjær, 2015).

Kurset er en videreudvikling af Undervisningspakken i medborgerskab, som primært var målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som blev udgivet af Socialstyrelsen i 2013(Rasmussen & Kjær, 2015).

Kursets formål er at give voksne personer med udviklingshæmning viden om medborgerskab og egne rettigheder og konkrete redskaber til at udøve disse rettigheder i praksis. Det kan være i forhold til at tage beslutninger om eget liv samt deltage og være medbestemmende i de nære fællesskaber og i samfundet generelt (Rasmussen & Kjær, 2015).

Voksne personer med udviklingshæmning kan med undervisningspakken opnå øget viden og færdigheder om:

 • Den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg for sig selv
 • Kommunikation og dialog og mulighed for at træffe beslutninger sammen med andre
 • Fællesskaber i samfundet og mulighed for deltagelse
 • Demokratiske processer og mulighed for indflydelse (Rasmussen & Kjær, 2015).

Som en del af projektet blev der foretaget en erfaringsopsamling fra afprøvningen af materialet i de 10 deltagende kommunale tilbud, med henblik på at sikre, at materialet er egnet til målgruppen.
Evalueringen indikerer at både undervisere og deltagere vurderer, at deltagerne via kurset har opnået øget viden og færdigheder i medborgerskab og egne grundlæggende rettigheder. Desuden vurderer underviserne, at hovedparten af de enkelte øvelser i kursusmaterialet er anvendelige og forståelige for deltagerne (Rasmussen, 2016).

Om kursus i medborgerskab

Kursus i medborgerskab består af et fire ugers kursusforløb, som er struktureret i fire temaer:

 • Jeg bestemmer
 • Vi bestemmer
 • Med i samfundet
 • Demokrati og indflydelse (Rasmussen & Kjær, 2015).

Kursusmaterialet, som består af en kursusvejledning og en materialesamling kan findes på Socialstyrelsen.dk:

Kilder

Lyk-Jensen, Stéphanie Vincent et al. (2018). Mestring blandt forældre til børn med handicap: Evaluering af effekt, økonomi og implementering af mestringsprogrammet. Kbh.: VIVE.

Rambøll (2018). KRAP til voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud: Evalueringsrapport. Udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen. Rambøll.

Rasmussen, Janina Gaarde & Kjær, Stine (2015). kursus-i-medborgerskab-vejledning Odense: Socialstyrelsen.

Rasmussen, Janina Gaarde (2016). Kursus i medborgerskab: Erfaringer og resultater. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2017). Kortlægning af målgruppe, tilbud og metoder til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018a). Implementeringsguide til metoden KRAP: Pædagogik til voksne med udviklingshæmning på botilbud (2. rev. udg.). Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018b). Manual til metoden KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik til voksne med udviklingshæmning på botilbud (2. rev. udg.). Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018c). Om metoden KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik til voksne med udviklingshæmning på botilbud (2. rev. udg.). Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2019, 2. juli). Udbredelse af Stepping Stones – til forældre, der har et barn med handicap. Socialstyrelsen. Tilgængelig fra https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/udbredelse-af-stepping-stones [lokaliseret 09-07-2019].