Voksne med udviklingshæmning

Udviklingshæmning er en tilstand af forsinket eller begrænset udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, det vil sige de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Funktionsniveauet kan samtidig være påvirket af et ledsagehandicap, som fx spastisk lammelse, epilepsi, sansedefekter eller psykiske lidelser.

Dette tema på Vidensportalen præsenterer viden om målgruppen, herunder viden om prævalens og komorbiditet samt risiko- og beskyttelsesfaktorer, der har indflydelse på hverdagen for personer med udviklingshæmning. Temaet præsenterer også to indsatser, som anvendes i stort omfang på danske botilbud, ifølge en rapport fra SFI (2015). Indsatserne er neuropædagogik og anerkendende pædagogik, og sidstnævnte bliver i artiklen konkret beskrevet med det integrerede, socialpædagogiske koncept Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP).

I Socialstyrelsens projekt `Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud og tilsvarende almene handicapboliger’ bliver KRAP afprøvet på længerevarende botilbud og lignende boformer for mennesker med udviklingshæmning, og der vil ved projektets afslutning i 2018 foreligge en evaluering af KRAP målrettet voksne med udviklingshæmning.

Målgruppen for temaet er kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden om den kompleksitet, som er forbundet med udviklingshæmning. Men også viden om nogle af de indsatser, der er målrettet personer med udviklingshæmning.

Indsatser

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

KRAP er tilpasset og afprøvet til voksne med udviklingshæmning på botilbud med positive resultater.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til personer med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin, der bygger på neurovidenskabelig forskning og pædagogik, og den har sit fundament i den del af den neurovidenskabelige forskning, der beskæftiger sig med kognition.

Baggrundsviden

Definition

Der er ikke enighed om, hvordan man definerer udviklingshæmning. Betegnelsen bruges blandt andet om personer med utilstrækkelig udvikling af mental kapacitet, som har udfordringer med kommunikation og socialt samspil. .

Målgruppe

Personer med udviklingshæmning er en meget bred gruppe af mennesker, hvis fysiske og psykiske funktionsevner ikke er udviklede som resten af befolkningens. Flere har også andre diagnoser foruden udviklingshæmning, fx psykiske lidelser eller somatiske sygdomme som epilepsi og demens.

Komorbiditet

Personer med udviklingshæmning har en øget risiko for komorbiditet, det vil sige at de lider af somatiske sygdomme eller psykiske lidelser sammen med udviklingshæmningen. Samtidig er der en øget risiko for, at omverdenen ikke opdager deres sygdomme og mistrivsel.

Epilepsi hos mennesker med udviklingshæmning

Mange mennesker med udviklingshæmning har også epilepsi. Udviklingshæmning er ofte forbundet med svær epilepsi, og der er specifikke udfordringer forbundet med diagnosticering og behandling af epilepsi hos mennesker med udviklingshæmning.

Prævalens

I Danmark foregår der ikke systematisk registrering af personer med udviklingshæmning. Derfor er der ikke en officiel statistik over antallet. Man regner med at 1 -2 % af befolkningen har udviklingshæmning i større eller mindre grad.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er en række risiko- og beskyttelsesfaktorer på det individuelle, det sociale og det strukturelle niveau, som har indflydelse på, hvilken betydning udviklingshæmning får for den enkelte persons udvikling og muligheder.

Roller og aktører

Det er de fagprofessionelle medarbejdere i botilbud og i aktivitets- og samværstilbud, der varetager den største del af den sociale indsats overfor målgruppen af personer med udviklingshæmning.

Socialstyrelsens initiativer

Socialstyrelsen har gennemført et satspuljeprojekt med fokus på indsatser, der er målrettet voksne med udviklingshæmning på varige botilbud.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Voksne med udviklingshæmning.