Vidensgrundlag

Positiv AdfærdsstøttePositiv Adfærdsstøtte giver metoder til at reducere udfordrende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning og erstatte adfærden med meningsfulde og acceptable alternativer. Funktionel Adfærdsudredning er en central del af Positiv Adfærdsstøtte. Funktionel Kommunikationstræning er en form for Positiv Adfærdsstøtte med fokus på kommunikation.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Positiv Adfærdsstøtte og hvilken problemstilling, indsatsen skal løse, er klart defineret. Der er dog ikke opstillet støtteredskaber for, hvornår en borger tilhører målgruppen eller for, hvordan motivation hos borgeren fastholdes. Der foreligger viden om forskelle i effekt af metoden og tilhørende indsatser for forskellige delmålgrupper, og det er beskrevet, hvilke der har størst gavn af fx funktionel kommunikationstræning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Positiv Adfærdsstøtte bygger på et tydeligt og udbygget teoretisk fundament, og det er beskrevet hvilke effekter, indsatsen skal opnå og hvilke hovedelementer, indsatsen består af. Dele af indsatsens elementer vil skulle besluttes individuelt ud fra en indledende udredning, og der er således ikke en manual for den samlede indsats. Der er en amerikansk udgivelse, der angiver standarder for praksis (APBS, 2007), herunder en angivelse af nøgleelementer i indsatsen. Det er ikke angivet hvilke uddannelseskrav, der er til fagpersoner, der skal udøve indsatsen. Dog angives det i de amerikanske standarder for praksis, hvilke færdigheder fagpersonalet bør anvende (APBS, 2007). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er ikke erfaringer med anvendelse af Positiv Adfærdsstøtte i forhold til målgruppen i en dansk eller nordisk sammenhæng. Der er i 2007 i USA udviklet standarder for praksis til støtte for implementering. Der er viden fra en række studier vedrørende effekten af træning i indsatsen, men der er ikke konkret viden om, hvordan der arbejdes hensigtsmæssigt med fx fastholdelse, tværfagligt samarbejde eller samarbejdet med pårørende. Der foreligger heller ikke viden om væsentlige faktorer for medarbejderes motivation, muligheder for at forankre metoden i daglig praksis eller om, hvordan metoden bedst organiseres. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren D.
Effekt
Der er foretaget reviews af et betydeligt antal effektstudier, der tilsammen omfatter ca. 1000 borgere, som viser positiv effekt på borgerniveau. Dog er det ikke tydeligt, hvilke designs der konkret er anvendt i alle de inkluderede studier eller hvilke betydelige validitetstrusler, der er ved studierne. Der er primært tale om før- og eftermålinger, og kun et fåtal af studierne angives som kontrolstudier. Derudover er det kun nogle af de inkluderede studier, der handler om målgruppen af borgere med udviklingshæmning. Det er undersøgt, hvilke elementer/aktiviteter der har størst effekt, og der kan ikke peges på enkelte elementer, der er særligt relateret til effekten. Der findes ikke viden om effekt i en dansk eller nordisk kontekst overfor målgruppen af borgere med udviklingshæmning, og vidensgrundlaget gør det ikke muligt at vurdere, i hvilken udstrækning lignende effekter kan forventes at findes i Danmark. Dog anbefaler den svenske Socialstyrelse at anvende metoden til personer med handicap. Et studie med kontrolgruppe fra 2018 i England påviser ingen effekt på borgerniveau. Dog er der udfordringer med fideliteten i implementeringen af metoden, og den manglende effekt i studiet kan derfor ikke entydigt siges at skyldes metoden. Der er primært tale om studier med før- og eftermålinger og mange casestudier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der findes ingen dansk eller nordisk viden om omkostninger forbundet med implementering og drift af Positiv Adfærdsstøtte eller budgetøkonomiske analyser. Studier fra England, Irland, USA og Australien har set på omkostningseffektiviteten af Positiv Adfærdsstøtte, og de viser, at den er omkostningseffektiv. Metoden til de økonomiske evalueringer er dog ikke beskrevet, og det er ikke muligt at se, hvilke omkostninger, fx til treatment as usual eller besparelser på andre services, der er blevet målt op imod. Dermed er det svært at vurdere validiteten, samt om fundene reelt er overførbare til en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.