Vidensgrundlag

Low ArousalLow Arousal er en tilgang med fokus på, hvordan fagprofessionelle gennem egen adfærd kan støtte borgerens trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen er klart afgrænset til borgere med udviklingshæmning og autisme og udfordrende adfærd. Målgruppen omfatter både børn og voksne. Metoden er beskrevet at kunne anvendes bredt til flere målgrupper. Inklusionskriteriet er udfordrende adfærd i kombination med målgruppens øvrige problematik/ handicap. Metoden har sit hovedfokus på udadreagerende adfærd, men er beskrevet at kunne anvendes til selvskadende adfærd. Metoden beskriver principper for samspillet mellem borger og fagprofessionel med fokus på de fagprofessionelles ansvar. Der indgår ikke screeningsredskaber. Metoden er tilpasset målgruppen af borgere med udviklingshæmning og udfordrende adfærd i Danmark, og det fremgår tydeligt, hvilke delmålgrupper der kræver særlige hensyn i fx LA2. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for målgruppen scoren B.
Metode
Low Arousal bygger på behavioristiske teorier og kognitive teorier. Formålet er at give fagprofessionelle kompetencer til at ændre egen adfærd. Dette er beskrevet i metodens forandringsteori: Når de fagprofessionelle møder borgerne med ro og forstår baggrunden for den udfordrende adfærd, kan borgeren med støtte ændre sin adfærd. Metoden er bygget op omkring fire hjørnesten, som alle omhandler de fagprofessionelle. Der foreligger ikke en metodebeskrivelse for forløb, aktiviteter og systematik. Kompetencemæssige krav til fagprofessionelle er beskrevet, men uddannelsens forløb og omfang er ikke beskrevet, med fx behov for løbende supervision, sparring eller recertificering. To danske videreudviklinger af Low Arousal inddrager et fokus på inddragelse af borgeren, borgerens udviklingspotentiale samt et fokus på individuelle årsager til at adfærden opstår. De danske udgaver har en klar forandringsteori. Der er udgivet metodebeskrivelser til disse. Teoretisk inddrager den ene (Afstemt Pædagogik) udover de før nævnte også en affektteori, mens LA2 også har udgangspunkt i teorier om dialog og borgerinddragelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for metode scoren B.
Implementering
Der foreligger erfaringer og studier af implementeringen af tilpasninger af Low Arousal i en dansk kontekst, hvor betydende faktorer for implementeringen er afdækket. Studier peger på forskellige betydende faktorer for implementeringen i en dansk kontekst, men en del af dem er på et overordnet niveau. Og ikke alle er omsat til konkrete og operationelle anbefalinger. Der findes ingen støtteredskaber til implementering på dansk, og der er ikke beskrevet noget om rekruttering og fastholdelse af borgere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger ikke danske eller internationale studier der undersøger effekten af Low Arousal hos voksne med udviklingshæmning. Et engelsk studie påviser effekt hos de fagprofessionelle i tilbud for personer med autisme i form af øget selvtillid samt et fald i episoder med udfordrende adfærd. Tre danske studier med før-/ eftermålinger af Low Arousal viser effekter på flere parametre. De er tale om studier uden kontrolgruppe, der følger centrale variable i metodens forandringsteori, men ikke egentlige procesorienterede evalueringer, der efterprøver hypoteser om de virkende mekanismer i metoderne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekt scoren C.
Økonomi
Der findes ingen danske eller internationale studier af omkostninger eller omkostningseffektivitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for økonomi scoren D.