Forside » Handicap » Udviklingshæmning og udfordrende adfærd » Indsatser » Cognitive Behavioural Anger Management Intervention

Vidensgrundlag

Cognitive Behavioural Anger Management InterventionCognitive Behavioural Anger Management Intervention bygger på kognitiv adfærdsterapi og er en gruppebaseret indsats for personer med mild til moderat udviklingshæmning. Indsatsen er afprøvet på dagcentre og sigter mod at give borgerne indsigt og færdigheder i at håndtere vrede.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Der er en klart defineret målgruppe og problemstilling, som Cognitive Behavioural Anger Management Intervention retter sig imod. Der er tydelige inklusions- og eksklusionskriterier, men der foreligger ingen konkrete redskaber til at identificere målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for Cognitive Behavioural Anger Management Interventions målgruppe scoren B.
Metode
Cognitive Behavioural Anger Management Intervention er funderet i kognitiv adfærdsterapi, og de eksplicitte antagelser om de virkende mekanismer samt metodens forløb og elementer er velbeskrevet. Metoden er manualbaseret, og tema og form på de enkelte sessioner er konkret beskrevet. Kompetencekrav til medarbejdere og supervisor er defineret, og uddannelsen er velbeskrevet. Der er løbende supervision hver 2. uge for at understøtte metodefidelitet og implementering, men det fremgår ikke, hvor længe denne supervision fortsætter. Der er fokus på opfølgning efter endt forløb, og der udarbejdes anbefalinger vedrørende vedligehold af resultater. Det fremgår ikke, om redskaber til måling af fidelitet indgår som del af metoden eller udelukkende som del af studiet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der er ingen danske eller nordiske erfaringer med at implementere Cognitive Behavioural Anger Management Intervention. Der foreligger en engelsksproget metodemanual, som i studier vurderes brugbar af personale på dagtilbud. Der er ikke viden om betydende faktorer for implementeringen, herunder hvordan indsatsen bør organiseres, eller hvilke kontekstuelle forudsætninger der er for succesen med implementeringen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for implementering af indsatsen scoren C.
Effekt
Cognitive Behavioural Anger Management Intervention viser positiv effekt i et britisk randomiseret og manualiseret kontrolgruppestudie med 179 deltagere. Tidligere kontrolgruppestudier af vredeshåndteringsindsatser baseret på kognitiv adfærdsterapi har også vist positive resultater. Disse har dog foregået på retsmedicinske afdelinger og har ikke været foretaget af medarbejdere (laytherapist) på dagcentre, ligesom flere af disse ikke har været randomiserede og manualbaserede studier. Indsatsen er ikke afprøvet i en dansk sammenhæng. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er foretaget en udgiftsanalyse og en budgetøkonomisk analyse, der næsten viser et ’break even’, men uden et statistisk signifikant resultat. Den budgetøkonomiske analyse er pr. borger. I studiet er der indregnet medarbejdertimer og andre relevante udgiftstræk. Der er ikke foretaget økonomiske analyser af indsatsen i en dansk sammenhæng, og der mangler implementerings- og driftsomkostninger i en dansk sammenhæng. Der gøres opmærksom på, at der er behov for yderligere viden på dette område. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.