Forside » Handicap » Udviklingshæmning og udfordrende adfærd

Udviklingshæmning og udfordrende adfærd

Udviklingshæmning og udfordrende adfærd
Udviklingshæmning og udfordrende adfærd

Udfordrende adfærd opstår som oftest i samspillet med omgivelserne, og ofte ligger der ikke bare en, men flere årsager bag den udfordrende adfærd. Når en person med udviklingshæmning har udfordrende adfærd, skal det forstås som et signal om, at personen ikke trives. Årsager til udfordrende adfærd kan fx være et fysisk ubehag, eller det kan bunde i en manglende oplevelse af at blive hørt og forstået af sine omgivelser. Adfærden kan komme til udtryk som udadreagerende, selvskadende, stereotyp eller socialt uegnet adfærd.

I dette tema præsenteres viden om udviklingshæmning og udfordrende adfærd og de ofte komplekse forhold, der har indflydelse på, om adfærden opstår.

I temaet præsenteres indsatserne Low Arousal, Positiv Adfærdsstøtte og Cognitive Behavioural Anger Management Intervention. Dette er indsatser, som har fokus på at forebygge og håndtere udfordrende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. De er rettet mod kompetenceudvikling af henholdsvis fagprofessionelle og borgere. Temaet har også fokus på, at de fagprofessionelle og borgeren drager læring af udfordrende episoder.

Indsatser

Cognitive Behavioural Anger Management Intervention

Cognitive Behavioural Anger Management Intervention bygger på kognitiv adfærdsterapi og er en gruppebaseret indsats for personer med mild til moderat udviklingshæmning. Indsatsen er afprøvet på dagcentre og sigter mod at give borgerne indsigt og færdigheder i at håndtere vrede.

Low Arousal

Low Arousal er en tilgang med fokus på, hvordan fagprofessionelle gennem egen adfærd kan støtte borgerens trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

Positiv Adfærdsstøtte

Positiv Adfærdsstøtte giver metoder til at reducere udfordrende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning og erstatte adfærden med meningsfulde og acceptable alternativer. Funktionel Adfærdsudredning er en central del af Positiv Adfærdsstøtte. Funktionel Kommunikationstræning er en form for Positiv Adfærdsstøtte med fokus på kommunikation.
Baggrundsviden

Definition

Udfordrende adfærd skal forstås i sammenhæng med omgivelserne og kan ses som signaler på, at situationens krav og individets formåen ikke passer sammen.

Målgruppe og omfang

Forskningen peger på, at mellem 4 og 20 pct. af personer med udviklingshæmning har en udfordrende adfærd. Der er sammenhæng mellem en øget grad af udviklingshæmning og hyppigere og alvorligere grad af udfordrende adfærd.

Borgerens netværk og tværsektorielt samarbejde

Et godt samarbejde mellem botilbuddet og borgernes netværk samt på tværs af sektorer kan bidrage til at forebygge og håndtere udfordrende adfærd. Der er udarbejdet anbefalinger til brug for samarbejde med netværk samt til samarbejde og koordinering på tværs af sektorer.

Hjælpemidler til at reducere udfordrende adfærd

Hjælpemidler og andre velfærdsteknologiske løsninger kan medvirke til at reducere udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning. Forudsætningen er, at de fagprofessionelle har viden om, hvordan hjælpemidlerne og teknologierne anvendes.

Recovery og rehabilitering

Recovery og rehabilitering er centrale begreber, som begge repræsenterer en samarbejdende og dialogbaseret tilgang til borgeren. Denne tilgang er afgørende for, at borgerens trivsel kan øges og for at udfordrende adfærd kan forebygges. Helt overordnet kan recovery beskrives som borgerens egen proces med at komme sig helt eller delvist. Rehabilitering kan forstås som de fagprofessionelles faglige begreb og som ramme for den helhedsorienterede indsats, herunder forebyggelse af udfordrende adfærd.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning kan opstå på baggrund af særlige risikofaktorer, der kan forekomme hos borgeren selv eller i samspil med omgivelserne. De samme faktorer kan også forebygge en udfordrende adfærd.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet om udviklingshæmning og udfordrende adfærd.