Team Tvilling

Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, der blander aktive løbere og mennesker med handicap, som ikke kan løbe. Resultaterne tyder på, at deltagelse i Team Tvilling har positiv betydning både fysiologisk, mentalt og socialt.

Personer, der sidder i kørestol og ikke kan bevæge sig rundt ved egen kraft, kan deltage i løbetræning og løb sammen med løbere uden handicap. Det har tvillingerne Steen og Peder Mondrup vist. Peder sidder i kørestol og har brug for hjælp døgnet rundt, men deltager i sport, bl.a. løbetræning og løb sammen med sin bror, der skubber ham i en kørestol. De har startet foreningen Team Tvilling, hvor der er næsten 500 aktive handi-atleter og frivillige løbere i flere lokalafdelinger rundt om i Danmark (Winther et al., 2018).

Resultater fra en forundersøgelse til et effektstudie af Team Tvilling viser, at det tyder på, at deltagelse i Team Tvilling bl.a. har en positiv konditionsgivende effekt, giver øget livskvalitet og følelsen at være på lige fod med andre og en naturlig del af samfundet (Winther et al., 2018).

Tvillingepar: Handi-atleter og frivillige løbere

Deltagerne i Team Tvilling er handi-atleter og frivillige løbere, som ønsker at motionere sammen. Handi-atleter og frivillige løbere udgør par, som løber sammen.

Handi-atleterne er børn, unge eller voksne med svære bevægelseshandicap. En forundersøgelse til effektstudiet af Team Tvilling giver et billede af en typisk handi-atlet, der er ung og helt afhængig af hjælp til alle daglige gøremål. De ligger eller sidder i en kørestol, og ingen af dem kan bevæge sig omkring ved egen kraft (Winther et al., 2018). De frivillige løbere er aktive løbere, som kan skubbe en kørestol med en handi-atlet, mens de løber.

Sammenkobling af almindelig idræt og handicapidræt

Team Tvilling blandes aktive løbere med personer, som ikke kan løbe, og indsatsen går ud på at sammenkoble almindelig idræt og handicapidræt. Visionen er herved at skabe fællesskaber på tværs af sociale grupper, der giver en sundhedsfremmende effekt (Team Tvilling, 2020).

Team Tvilling ønsker gennem deres aktiviteter:

 • at forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap
 • at udbrede sundhed og motion samt forbedre/forstærke sanserne hos personer med handicap
 • at nedbryde fordomme og fjerne berøringsangst
 • at skabe sociale fællesskaber, der giver venskab og motivation til motion (Team Tvilling, 2020).

Team Tvilling er – ud over en virksomhed, som bl.a. tilbyder foredrag og rådgivning – en forening. Aktiviteten i foreningen Team Tvilling er primært løb, hvor en frivillig løber skubber en handi-atlet, der sidder i kørestol. Det er både tale om løbetræning, typisk en dag om ugen, samt deltagelse i løbeevents. Foreningen stiller racerstole til rådighed (Winther et al., 2018).

Det er ikke et betalt eller professionelt forhold mellem en hjælper og en person med handicap. Foreningen danner rammer om et ligeværdigt samvær med andre med løb som fælles aktivitet. Især relationen mellem handi-atlet og frivillige løbere påpeges i forundersøgelsen at være af stor betydning og sætter inklusion, venskab og fællesskab i centrum (Winther et al., 2018).

De frivillige løbere fortæller, at mødet med handi-atleter og familier bærer præg af tillid, kærlighed og imødekommenhed (Winther et al., 2018).

Lokalafdelinger fordelt over hele Danmark – heraf flere kommunale

Team Tvilling har indgået et samarbejde med en række kommuner. Dette har resulteret i flere Team Tvilling-lokalafdelinger fordelt rundt om i Danmark, hvoraf de fleste er kommunale (Winther et al., 2018). Ved udgangen af 2018 er næsten 500 frivillige løbere og handi-atleter en del af Team Tvilling (Team Tvilling, 2018).
Team Tvilling-konceptet har desuden bredt sig til Norge og Dubai, hvor der er søsterforeninger (Winther et al., 2018).

Team Tvilling har udviklet et forløb, som kommuner, der ønsker at oprette en Team Tvilling-lokalafdeling, kan tilkøbe. Hovedparten er Team Tvillings lokalafdelinger er kommunale. Team Tvilling påpeger, at opstart af en lokalafdeling ofte kræver, at kommunen ønsker at være med i projektet, da der er udgifter i form af løbevogne, T-shirts og leje af lokaler (Team Tvilling, 2020).

Team Tvillings forløb til kommuner, der ønsker at starte en lokalafdeling, består af et fireugers forløb, hvor Hovedforeningen Team Tvilling forestår hele processen. Forløbet indeholder følgende:

 • underviser, de nye løbere/lokale og tovholdere
 • promovering, introaften og første træning
 • gratis foredrag for borgere
 • undervisning og brug af Team Tvilling-udstyr samt vedligehold og reparation
 • udvælgelse af medlemmer ved opstart, herunder udvælgelse af et antal løbere
 • opstart af Facebook-gruppe i kommunen
 • deltagelse i første træning i kommunen
 • sparring og rådgivning af tovholdere pr. telefon og mail.

Desuden stiller Team Tvilling en manual og et pressekit til rådighed for løberne, ligesom foreningen har designet Team Tvilling-merchandise, der kan tilpasses den enkelte kommune (Team Tvilling, 2018).

Team Tvilling skriver, at lokalafdelingen vil være selvkørende fra opstart (Team Tvilling, 2018).

Forundersøgelse tyder på fysiologisk, mental og social effekt

Københavns Universitet og Videnscenter om Handicap har afsluttet en forundersøgelse til et større forskningsprojekt af Team Tvilling. Forundersøgelsen bygger på observationer og semistrukturerede interviews med tre unge handi-atleter, relevante fagpersoner og pårørende samt fysiologiske målinger og observationer af de tre handi-atleter under CPH Half 2017 og ifm. to gange almindelig træning (Winther et al., 2018).

Samlet set viser forundersøgelsens fysiologiske målinger og observationer, at der er en meget kraftig fysisk påvirkning af handi-atleterne under både CPH Half 2017 og ifm. træning. Denne påvirkning forventes at have en positiv konditionsgivende effekt og på sigt en positiv indflydelse på den daglige fysiske funktion (Winther et al., 2018). Handi-atleterne reagerer dog individuelt meget forskelligt, og der henvises til behov for yderligere forskning med en større fokusgruppe.

Resultaterne fra forundersøgelsens interviews viser desuden, at deltagelse i Team Tvilling skaber:

 • positive kropsoplevelser
 • ligeværdige relationer
 • unikke identitetsudviklende fællesskaber og dermed en forøget livskvalitet og positiv identitetsudvikling (Winther et al., 2018).

Interviewene tegner således et billede af øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og følelsen at være på lige fod med andre unge, samt at deltagerne får mulighed for at få nye mestringsstrategier, mod og øget livsgejst. De unge oplever desuden, at Team Tvilling giver mulighed for, at de kan føle sig som en synlig, anerkendt og naturlig del af samfundet (Winther et al., 2018).

En teamleder fra Lolland Kommune fortæller, at handi-atleterne giver udtryk for at opleve øget inklusion og livskvalitet, samt at de får øget deres sociale kompetencer. Det er især borgere med særlige behov, der oplever, at de har fået mulighed for at være ligeværdige medlemmer i en forening under Team Tvilling og derigennem også fået et større netværk af venner, som de har et fællesskab med. De faglige medarbejdere giver udtryk for, at disse borgere har opnået et større ordforråd, styrkede sociale kompetencer og et øget arousal-niveau (Team Tvilling, 2018).

Treårigt forskningsprojekt sætter fokus på Team Tvilling

Statens Institut for Folkesundhed gennemfører et treårigt forskningsprojekt, der bl.a. undersøger effekten af Team Tvilling (Statens Institut for Folkesundhed, 2020). Forskningsprojektets fokus vedr. Team Tvilling er at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre. Ud over Team Tvilling sætter forskningsprojektet også fokus på effekten af Cykling uden alder, hvor frivillige cykler med ældre mennesker med funktionsnedsættelser i rickshaws (Statens Institut for Folkesundhed, 2020).

Kilder

Statens Institut for Folkesundhed (2020). Når bevægelse bevæger: Team Tvilling og Cykling uden alder. Syddansk Universitet. Tilgængelig fra www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/naar_bevaegelse_bevaeger_cfi [lokaliseret 01-12-2020].

Team Tvilling (2018). Derfor skal jeres kommune være en del af Team Tvilling (pdf). Østerbro: Team Tvilling.

Team Tvilling (u.å.a). Om foreningen. Team Tvilling. Tilgængelig fra https://teamtvilling.dk/om-foreningen/ [lokaliseret 01-12-2020].

Team Tvilling (u.å.b). Opstart af afdeling. Team Tvilling. Tilgængelig fra https://teamtvilling.dk/opstart-af-afdeling/ [lokaliseret 01-12-2020].

Winther, H. et al. (2018). Forundersøgelse om Team Tvilling: Når Bevægelse Bevæger: Om betydningen af positive kropsoplevelser, ligeværdige relationer og identitetsudviklende fællesskaber for mennesker med store bevægelsesbegrænsninger. København: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.