Vidensgrundlag

SundhedstjekSundhedstjek er en tværfaglig sundhedspædagogisk indsats, der har til formål at opspore og forebygge sundhedsproblemer hos voksne med udviklingshæmning. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppe og problemstilling er klart defineret, og der er tydelige inklusionskriterier. Der er beskrevet erfaringer med at fastholde borgere i indsatsen, og flere studier viser, at målgruppen overvejende udtrykker positive resultater ved sundhedstjek. Der er ikke beskrevet eksklusionskriterier, og det er kun sparsomt beskrevet, hvordan sundhedstjek påvirker borgernes øvrige hverdag og livssituation. Der er ikke beskrevet støtteredskaber til at identificere målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsen til målgruppen scoren B.
Metode
Sundhedstjek til målgruppen er afprøvet og evalueret i en dansk kontekst og implementeret i bl.a. Norge. Indsatsens forløb og samarbejde mellem målgruppen, de fagprofessionelle og den praktiserende læge er beskrevet. De fagprofessionelles motiverende rolle fremhæves, og motivationsredskaber til at styrke dialogen og samarbejdet med målgruppen præsenteres. Den teoretiske viden er ikke belyst, men erfaring og evaluering af sundhedstjek bygger på solid viden fra andre lande. Der mangler gennemsigtighed og tydelig ansvarsfordeling ifm. bestilling af sundhedstjek. Krav til de fagprofessionelles uddannelse og kriterier for de fagprofessionelles erfaring og viden er ikke belyst. Faglige aktiviteter såsom supervision, fælles faglig refleksion og systematisk dokumentation mangler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Indsatsen er afprøvet og evalueret i en dansk kontekst og implementeret i bl.a. Norge og England med klar påvisning af effekt. Der er udarbejdet et notat, som giver forslag til implementering af indsatsen i Danmark, men der foreligger ikke en manual eller vejledning til lokal implementering. Der henvises til støtteredskaber og de fagprofessionelles rolle fremhæves. Faserne er belyst, og indikatorer for, hvad der fremmer og hæmmer motivationen er beskrevet. Erfaringerne fra indsatsen i Danmark bygger på projekter, hvorfor der mangler viden om drift af indsatsen. Derudover mangler en tydeliggørelse af proceduren for det tværsektorielle samarbejde. Redskaber til at fastholde medarbejdernes motivation er ikke belyst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for implementering af indsatsen scoren B.
Effekt
Danske og internationale effektevalueringer peger på effekt ift. tidlig opsporing og igangsættelse af behandling/indsats. Evalueringer tyder på, at sundhedstjek kan være med til at sikre større lighed i sundhed, da der vil være en hyppigere kontakt til egen læge og såvel den enkeltes som de fagprofessionelles fokus på sundhedsfremme og forebyggelse vil øges markant. Indsatsen er afprøvet på 671 personer i Danmark og evalueret på baggrund af før-og-efter-målinger samt registerdata. Et engelsk systematisk review, der inkluderede 48 studier, påviser stærk effekt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af indsatsen scoren B.
Økonomi
Der er ikke fundet danske studier, som dokumenterer cost-savings, cost-effectiveness eller cost-benefit af sundhedstjek, men der er lavet et estimeret overslag over udgifterne ved at indføre sundhedstjek til målgruppen. Der er lavet en omkostningseffektiv analyse af sundhedstjek til beboere på et lokalt socialpsykiatrisk botilbud. Et systematisk review fra England fremhæver, at det er omkostningseffektivt at anvende sundhedstjek, da sundhedstjek er med til at forebygge yderligere udvikling af sygdomme og opspore forandringer, som kan koste samfundet dyrt. I Norge har man vurderet, at indsatsen er så effektiv, at den er implementeret. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.