Vidensgrundlag

SibworkSSibworkS er et gruppebaseret støtteprogram for børn i alderen 8-12 år. Programmet er udviklet i Australien og bruges til at støtte og fremme den følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion hos søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Et nyere australsk studie konkluderer, at søskende, som modtager interventionen SibworkS, har færre følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder end søskende i kontrolgruppen.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for SibworkS er søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse eller kroniske lidelser i alderen 8-12 år. Indsatsen kan anvendes til både drenge og piger, ligesom det kan gå på tværs af funktionsnedsættelser. Man bør derfor være opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges i forhold til gruppesammensætning og typen af funktionsnedsættelser, som er repræsenteret i gruppen, således man sikrer en vis forenelighed af erfaringer og individuelle behov på tværs. Der er ikke beskrevet eksklusionskriterier inden for den definerede målgruppe. Et grundlæggende inklusionskriterie er, at de deltagende søskende ikke selv har en betydelig invaliditet eller kronisk helbredstilstand. Forhold vedrørende rekruttering af målgruppen er beskrevet, ligesom det er klart beskrevet, hvilken effekt indsatsen skal skabe for målgruppen. Der er ikke udviklet screeningsredskab til identificering af eventuelle undermålgrupper inden for målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
SibworkS-forløbet og de forskellige elementer i de 6 sessioner, der udgør indsatsen, er velbeskrevne. Metoden er manualbaseret, hvor øvelser og aktiviteter er beskrevet i detaljen. Der er ikke en eksplicit beskrevet forandringsteori men der er en logisk sammenhæng mellem det teoretiske fundament (ABCX-modellen), som ligger til grund for indsatsen, og indsatsens formål og aktiviteter. Det er tydeligt beskrevet, hvilke effekter eller gevinster som metoden tilstræber for søskendegruppen. Metoden er begrundet i relevant teori og forskning, og der indgår delelementer i metoden i form af kognitiv adfærdsterapi, som har vist effekt i andre sammenhænge. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der er i den systematiske søgning om SibworkS ikke fremkommet en egentlig implementeringsevaluering. SibworkS-metoden er ikke implementeret i Danmark. Aalborg Universitetshospital er i gang med et forskningsprojekt, hvori metoden afprøves. SibworkS er udviklet og afprøvet i en australsk kontekst, og ca. 150 agenturer har købt SibworkS-ressourcerne i Australien. På grund af manglende midler har udbyderen af SibworkS (Siblings Australia) imidlertid ikke har haft mulighed for at følge op dér, hvor der er købt SibworkS-ressourcer. Dette gør, at de få australske erfaringer, der er, ikke er direkte overførbare til en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
SibworkS er afprøvet som et kontrolleret forsøg med målinger foretaget både før og efter interventionen samt ved en opfølgning 3 måneder efter. Evaluering af søskendeprogrammet SibworkS viste positiv effekt i forhold til forbedring af søskendes følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion. Forældre til de deltagende børn rapporterer også forbedringer hos børnene efter deres deltagelse i programmet. Deltagerantallet er imidlertid lavt (54 søskende), hvilket betyder, at der ikke er nok statistisk styrke til at konkludere noget entydigt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er viden om omkostningerne ved implementeringen og driften af SibworkS. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af SibworkS i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.