Forside » Handicap » Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse » Indsatser » Søskendeprogrammet: Att ge syskon utrymme

Vidensgrundlag

Søskendeprogrammet: Att ge syskon utrymmeAtt ge syskon utrymme (at give søskende plads) er et svensk søskendeprogram, der har til formål at øge søskende til børn med funktionsnedsættelses evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø. Programmet giver også søskende viden om problemløsningsstrategier med henblik på at forbedre søskenderelationen. Søskendeprogrammet indeholder en brugervenlig og tilgængelig manual og er afprøvet på søskende til børn med flere former for funktionsnedsættelse. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Att ge syskon utrymme er søskende i alderen 8-12 år til børn og unge med alle former for funktionsnedsættelse. Indsatsen er mere specifikt beskrevet i forhold til de diagnoser, som den er afprøvet på, herunder søskende til børn med ADHD, Aspergers, autisme, fysiske funktionsnedsættelser og multihandicappede. På individniveau er der ikke beskrevet inklusions- og/eller eksklusion inden for den definerede målgruppe. Att ge syskon utrymme er klart beskrevet, i forhold til hvilke behov indsatsen skal imødekomme. Indsatsen beskriver ingen overvejelser om fastholdelse og motivation i forhold til målgruppens deltagelse i indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Indsatsen er struktureret og manualbaseret, hvor forløb og aktiviteter er beskrevet. Att ge syskon utrymme bygger på forskning på området samt svenske erfaringer med søskende-grupper. Der eksisterer ikke nogen forandringsteori for metoden. Der er beskrevet synlige effekter og gevinster bag indsatsen. Indsatsen er velbeskrevet i forhold til arbejdet med børnene. Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke personlige kompetencer gruppelederen skal have. Indsatsen bygger ikke på delelementer, som har dokumenteret effekt i andre sammenhænge. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Att ge syskon utrymme er afprøvet i en nordisk kontekst (svensk) og har dermed en stor grad af overførbarhed til dansk kontekst. Der er ikke nogen nedskrevne implementeringserfaringer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Effekten af Att ge syskon utrymme er relativt underbelyst. Der foreligger en evalueringsrapport fra 2008 og et pilotstudie fra 2012 inkluderende før- og eftermålinger af indsatsen. Begge undersøgelser viser, at indsatsen har en positiv effekt. Den eksisterende afprøvning og evaluering er dog foretaget eller initieret af programudvikleren. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er viden om omkostningerne ved implementeringen og driften af Att ge syskon utrymme. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af Att ge syskon utrymme i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.