Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse er en bred målgruppe, både hvad angår alder på børnene (søskende) og typen af funktionsnedsættelse og/eller kronisk lidelse hos deres bror eller søster. Målgruppen har dog en række vilkår tilfælles, hvoraf særligt søskenderelationen har betydning for både udvikling af sociale evner og selvfølelse samt identitet. I dette tema bruges betegnelsen ”søskende” om børn i alderen 0-18 år, som har en bror eller søster med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og særlige behov.

I temaet beskrives tre udvalgte indsatser til søskende, Att ge syskon utrymma, SibworkS og SIBS. Indsatserne har til formål at give søskende til børn med funktionsnedsættelse øget viden, information og støtte for at hjælpe dem med at opbygge modstandskraft og styrke deres evner til at håndtere og imødegå deres omgivelser. Alle indsatserne er gruppebaserede, og de tager udgangspunkt i en manual.

Litteraturen til temaet baserer sig på en række forskellige diagnoser, da mange delmålgrupper ser ud til at have mere tilfælles på tværs af funktionsnedsættelser, end hvad der adskiller dem. Det er dog samtidig vigtigt at gøre opmærksom på, at nogle søskendegrupper til børn og unge med funktionsnedsættelser kan have behov for andre typer indsatser, end dem som beskrives i dette tema. Et eksempel kunne være søskende til børn og unge med erhvervet hjerneskade. Her ser det ud til, at børnene (søskende) har behov for mere individuelt tilrettelagte indsatser, som imødekommer lige præcis deres situation, da det tyder på, at de kan opleve mere traumerelaterede problematikker.

Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden, der kan danne baggrund for den kommunale planlægning og videreudvikling på området.

Indsatser

SibworkS

SibworkS er et gruppebaseret støtteprogram for børn i alderen 8-12 år. Programmet er udviklet i Australien og bruges til at støtte og fremme den følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion hos søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Et nyere australsk studie konkluderer, at søskende, som modtager interventionen SibworkS, har færre følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder end søskende i kontrolgruppen.

Søskendeprogrammet: Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme (at give søskende plads) er et svensk søskendeprogram, der har til formål at øge søskende til børn med funktionsnedsættelses evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø. Programmet giver også søskende viden om problemløsningsstrategier med henblik på at forbedre søskenderelationen. Søskendeprogrammet indeholder en brugervenlig og tilgængelig manual og er afprøvet på søskende til børn med flere former for funktionsnedsættelse.

SIBS: Siblings

SIBS er en indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser i alderen 8-16 år. Formålet med SIBS er at styrke kommunikationen i familien og håndtere søskendeudfordringer.

Baggrundsviden

Målgruppe

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser er en heterogen gruppe. Heterogeniteten angår alder på børnene (søskende) såvel som typen af den funktionsnedsættelse, som deres bror eller søster har. Alligevel har målgruppen en række vilkår tilfælles, hvoraf søskenderelationen er den altoverskyggende. En relation, som har betydning for udvikling af sociale evner, selvfølelse og identitet.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Søskende til børn med funktionsnedsættelser har større risiko for at udvikle adfærdsmæssige-, sociale- og tilpasningsproblemer end børn med raske søskende. Manglende forståelse og viden om funktionsnedsættelser kan dertil udgøre en risikofaktor. Den anderledes søskenderelation kan omvendt også give øget omsorg, øget empati og højere tolerance hos søskende til børn med funktionsnedsættelser.

Søskendeperspektivet

Søskendeperspektivet handler om, hvad børnene selv siger, og hvordan de oplever at have en søskende med en funktionsnedsættelse. Egne beretninger fra søskende viser, at det kan være svært at være søskende til et barn med funktionsnedsættelse eller en kronisk lidelse. Forskning peger på forskellige forhold, som forældre, fagfolk eller andre, der er i kontakt med søskende, kan være opmærksomme på i forhold til barnets trivsel og mentale sundhed.

Fokus på søskende i småbørnsalderen

Søskende i småbørnsalderen har ligesom ældre søskende behov for at tale om den anderledes søskendesituation, som de befinder sig i. Det er imidlertid begrænset, hvad der findes af publiceret viden om små søskende, som har en søster eller bror med funktionsnedsættelse og/eller en kronisk lidelse. I et svensk projekt arbejdes der med en nær kobling mellem små søskendegrupper og forældregrupper.

Effekt af og erfaringer med støttegrupper

Støttegrupper er en ofte anvendt indsats rettet mod søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser. Støttegrupper har til formål at hjælpe søskende til at udtrykke følelser, udveksle erfaringer og opnå anerkendelse og støtte fra andre børn i samme situation. Forskning har vist, at støttegrupper kan have en positiv indvirkning på søskendes mentale sundhed.

Litteratur

Her kan du finde den samlede litteraturliste til temaet om Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse.