Målgruppe og omfang

Andelen af børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder er vokset. Målgruppen har ofte udfordringer med at overskue og indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Louise Daugaard Madsen | Socialstyrelsen

Karakteristika ved målgruppen

Målgruppen for temaet er børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder i alderen 4-16 år. Autisme og ADHD dækker over en bred målgruppe. Det betyder, at symptomer og vanskeligheder, men også styrker og ressourcer kan være meget forskellige. Fælles for diagnoserne ADHD og autisme er, at de omhandler udviklingsproblematikker, og at der ofte ses vanskeligheder relateret til adfærd, følelsesliv og tænkning (Bøttcher, 2019).

Ud over de børn og unge, der er diagnosticeret med ADHD og/eller autisme, findes der en gruppe af børn og unge, der ikke har en diagnose, men forskellige grader af tilsvarende vanskeligheder.

Børn og unge med ADHD har ofte udfordringer med socialt samspil, impulskontrol, opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner, fx planlægning og gennemførelse af aktiviteter (Hannesdottir et al., 2017).

Læs mere om børn og unge med ADHD i Vidensportalens tema om børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser

Hos gruppen af børn og unge med autisme ses ofte vanskeligheder relateret til socialt samspil, adfærd og kommunikation (Christensen, 2016).

Børnene og de unge har vanskeligheder ved at genkende og reagere hensigtsmæssigt på egne og andres følelser, kommunikation, tanker og intentioner, samt at tilpasse deres adfærd til sociale kontekster. Dermed bliver det svært for børnene og de unge at kunne deltage i leg eller socialt samvær med jævnaldrende (Einfeld et al., 2018).

Læs mere om børn med autisme i Vidensportalens tema

Sameksistens af flere diagnoser, der også kaldes komorbiditet, optræder både ved autisme og ADHD, fx i form af angst og depression. Derudover er der også en høj grad af sameksistens mellem autisme og ADHD (Bøttcher, 2019). 

Læs mere om autisme og komorbiditet i Vidensportalens tema om børn med autisme

Øget udsathed

Børn med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder er i højere grad end deres jævnaldrende udsatte i forhold til at udvikle forskellige psykologiske og/eller sociale problemer såsom ensomhed, indlæringsproblemer, angst, adfærdsproblemer og depression (Bøttcher, 2019).

Målgruppen har højere skolefravær og lavere trivsel i skolen end børn uden autisme og ADHD. Børnene og de unges forventning om at kunne mestre hverdagen i skolen er derudover lavere end deres jævnaldrendes forventninger (Egelund et al., 2017).

Læs mere om skolevægring hos børn med autisme på Vidensportalen 

Børnene og de unge kan have brug for støtte til at udvikle og fastholde sociale relationer. For mange børn og unge er der tale om et højere konfliktniveau og færre venskaber end hos jævnaldrende børn og unge (Bengtsson et al., 2011).

Børn og unge med ADHD oplever ofte konflikter med deres omgivelser pga. udfordringer med sociale færdigheder og regulering af egne følelser (Hannesdottir et al., 2017).

Omfang

Omfang af børn med autisme

Socialstyrelsens egne beregninger, der er baseret på registerdata, viser, at antallet af børn, der diagnosticeres med autisme, er steget med ca. 38 pct. over en femårig periode (2014-2018). I 2018 var der 18.250 børn mellem 0 og 17 år, som var diagnosticeret med autisme. Det svarer til, at der var ca. 16 ud af 1000 børn med autisme (Socialstyrelsen, 2020b).

Læs om Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med autisme 

Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med autisme

Socialstyrelsen har udarbejdet beregninger baseret på registerdata vedrørende børn og unge med autisme. Beregningerne belyser udviklingen i målgruppens størrelse samt generelle karakteristika og en række uddannelsesmæssige udfaldsmål for børn og unge med autisme sammenlignet med børn og unge uden autisme.

Læs mere om beregningerne her

Omfang af børn med ADHD

Antallet af børn og unge, der blev diagnosticeret med ADHD, er steget med ca. 33 pct. over en femårig periode (2013-2017), og 20 ud af 1000 børn fik diagnosen i 2017 (Socialstyrelsen, 2020a; Socialstyrelsen, 2020b). Der er desuden en høj grad af komorbiditet mellem de to målgrupper med autisme og ADHD, og ca. én ud af fire børn og unge med ADHD har også fået diagnosen autisme, mens lidt over hver tredje med autisme også har ADHD (KL, 2019).

Læs om, hvordan Socialstyrelsens egne beregninger er udarbejdet

Behov for indsatser målrettet mestring

Børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder har generelt brug for særligt tilrettelagt støtte til at udvikle og anvende hensigtsmæssige mestringsstrategier pga. udfordringer med overblik, socialt samspil og regulering af følelser.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd oplever kommunerne udfordringer relateret til børn med autisme og/eller ADHD. Udfordringerne hænger for det første sammen med stigningen i antallet af børn inden for målgruppen. For det andet hænger udfordringerne sammen med mangel på viden om og kompetencer til virksomme indsatser, der er målrettet udvikling af sociale kompetencer og mestringskompetencer (Iversen et al., 2019).

Kilder

Bengtsson, Steen et al. (2011). Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier: Den første kortlægning i Norden. Kbh.: SFI.

Bøttcher, Louise (2019). Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed. I: Moesby-Jensen, Cecilie (Red.), Diagnoser i myndighedsarbejde: Børn og unge med autisme eller ADHD (s. 49-73). Kbh.: Samfundslitteratur.

Egelund, Niels et al. (2017). Portræt af elever med særlige behov: Supplerende undervisning og specialundervisning i 13 kommuner: Empirisk skole- og dagtilbudsforskning. NCS # 1, 2017. Aarhus: Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aarhus Universitet; Aarhus Universitetsforlag.

Einfeld, S. L. et al. (2017). School-based social skills training for young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual & Developmental Disability, Vol. 43(1): 29-39.

Hannesdottir, D. K et al. (2017). The OutSMARTers Program for Children with ADHD: A Pilot Study on the Effects of Social Skills, Self-Regulation, and Executive Function Training. Journal of Attention Disorders, Vol. 21(4): 353-364.

Iversen, Katrine et al. (2019). Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet: Kortlægning af området for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap. Kbh.: VIVE.

KL (2019). Udsatte børn: Nøgletal 2019. Kbh.: Kommuneforlaget A/S.

Socialstyrelsen (2020a). Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelse. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2020b). Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med autisme. Odense: Socialstyrelsen.

Vidensportalen (2019, 5. november). Målgruppe. Socialstyrelsen. Tilgængelig fra: https://vidensportal.dk/handicap/born-med-autisme/malgruppe [lokaliseret 04-06-2020].

Senest opdateret 07-02-2020